KNJIGE TISKANE U XVII. STOLJEĆU - Katalog knjiga

PUBLIKACIJE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE U SPLITU
17
 

 
 
LIBRI XVII. SAECULO TYPIS IMPRESSI
Catalogus fundi Bibliothecae Universitatis studiorum Spalatensis
 
 
 
Bibliotheca Universitatis studiorum Spalatensis
MCMXCVIII
 
 
 
 

 
 
KNJIGE TISKANE U XVII. STOLJEĆU
Katalog fonda Sveučilišne knjižnice
u Splitu
 
 
 
Sveučilišna knjižnica u Splitu
1998.
 

 
Nakladnik
SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITU
 
Za nakladnika
Petar Krolo
 
Autor kataloga
Mihaela Kovačić
 
Likovna oprema kataloga
Duje Šilović
 
Izložbu postavili
Olga Dobrota, Dubravka Dujmović, Iva Kolak,
Mihaela Kovačić, Anita Tičinović, Ivan Vuko
 
Slog
Ivan Vuko
 
Tisak
Dalmacija papir
 
Naklada
500 primjeraka
 
ISBN 953-96216-4-X
 

 
 
S A D R Ž A J
 
 

 

 

Mihaela Kovačić

O sadržaju fonda knjiga iz XVII. stoljeća u

Sveučilišnoj knjižnici u Splitu 7

 

Katalog knjiga 19

 

Kazalo autora, prevoditelja i urednika 111

 

Kazalo mjesta, nakladnika i tiskara 118

 

Popis ilustracija 127

 
 
 
 
 

 
 
Naslovna stranica djela G. Brusonia Historia dell' ultima guerra tra' Veneziani e Turchi. Venecija : S. Curti, 1673.

 
O sadržaju fonda knjiga iz XVII. stoljeća
u Sveučilišnoj knjižnici u Splitu

 

 

Želja nam je prezentirati široj javnosti fond starih i rijetkih knjiga Sveučilišne knjižnice u Splitu. Predstavljajući knjige tiskane u sedamnaestome stoljeću slijedimo prethodnu izložbu i katalog knjiga tiskanih u šesnaestome stoljeću.

Znatan dio ove zbirke pristigao je u Knjižnicu iz nekadašnjeg fonda Gabinetto di lettura i Biblioteke Štaba mora NOVJ. Manji dio, ali ne manje značajan, relikvije su nekadašnjih privatnih knjižnica o čemu svjedoče ex librisi, rukopisni ili naljepnice, njihovih vlasnika (Micheli Vituri, Brkić Radojko, Olschki Leo). Neke knjige su dar uglednih Splićana, primjerice Dušana Mangera, osnivača tadašnje Gradske knjižnice ili Vjekoslava Radica. Tek manji broj seicentina je kupljen, uglavnom u "zlatno doba" knjižnice, prvih desetljeća dvadesetoga stoljeća.

Zbirka seicentina Sveučilišne knjižnice brojem nevelika, tek dvijestotinjak naslova, ne zadivljuje toliko količinom koliko raznovrsnosti tema i autora, koje daju uvid u znanja i događanja kojima je obilježeno sedamnaesto stoljeće. Nabrojiti ćemo samo neka od njih.

S područja pravnih znanosti Sveučilišna knjižnica čuva po jedan primjerak šibenskog i bračkog statuta, povijesno-pravnih spomenika sedamnaestoga stoljeća od kojih je ostao sačuvan tek pokoji primjerak. Brački statut je tiskan u Udinama 1656. godine nakon što je Petar Mattiazzi, brački kancelar, prikupio i priredio za tisak rukopisni Statut iz 1305. godine, a Aluise Duodo, brački knez, 1655. godine odobrio njegovo tiskanje. Naslovna stranica donosi i posvetu braći Jerolimu i Vinku Michaeliju.

Šibenski statut je tiskan u Veneciji 1608. godine kod Nikole Moretta, nakon cenzure mletačkog Vijeća Desetorice. Odlukom Vijeća plemića grada Šibenika rukopisni primjerak Statuta je pregledao ugledni Šibenčanin Frano Divnić (1550.–1621.), uz čiju je financijsku potporu i tiskan. Kuriosum šibenskog statuta su njegova dva izdanja. Do danas se ne zna zašto je do toga došlo i koje je od ovih izdanja starije. Razlikuju se u naslovnim stranicama, i prvim stranicama koje slijede iza naslovne, dok je temeljni tekst jednak. Tiskani u vrijeme mletačke vlasti, ovi statuti na naslovnim stranicama uz mletačkog lava donose prikaze zaštitnika svojih komuna, Brača (sv. Jurja) i Šibenika (sv. Mihovila).

Povijesna znanost sedamnaestoga stoljeća prati smjer "dvorske" historiografije, koja njeguje panegiričku formu ali i smjer znanstvene historiografije koja kritički pristupa povijesnim izvorima. Vremenom će prevladati znanstvena historiografija zasnovana na diplomatičkoj i paleografskoj analizi povijesnih dokumenata (isprava, kronika, epigrafskih spomenika), koje potiču razvoj pomoćnih povijesnih znanosti, za što potvrdu nalazimo i u našem fondu.

Na samom početku sedamnaestoga stoljeća bilježimo djelo Mavra Orbinia (sred. 16. st.–1611.) Il Regno degli Slavi hoggi corrotamente detti Schiavoni Historia tiskano u Pesaru 1601. godine na talijanskom jeziku, u kojemu je prikazana povijest naroda slavenskoga jezičnog izričaja. Autor se poziva na 280 autora i izvora, ali ih prihvaća nekritički.

Začetnik znanstvene, kritičke historiografije Ivan Lučić je zastupljen u našem fondu s gotovo svim svojim tiskanim djelima. Navodimo ih kronološkim redom :

Vita B. Ioannis confessoris episcopis Traguriensis (Rim, 1657.) i uz to pridružene Notae historicae ad vitam B. Ioannis , prvo naše hagiografsko izdanje s kritičkim komentarom u duhu onodobnih "Acta sanctorum", koja su uređivali isusovac Jean Bolland i Lučićev poznanik Godfrid Henschenije.

Kapitalno djelo nacionalne historiografije De Regno Dalmatiae et Croatiae libri sex je odobreno za tisak 6. lipnja 1662. godine, kako čitamo u imprimaturu kojega je potpisao dubrovčanin Stjepan Gradić, Lučićev prijatelj i konzulator Sv. Kongregacije za indeks knjiga . Kako Lučić u Italiji nije našao izdavača, obratio se za pomoć svom prijatelju, uglednom nizozemskom izdavaču Joanu Blaeu koji je snosio sve troškove tiskanja ovog djela. Blaeu je u prvom izdanje iz 1666. godine, koje prate brojne tiskarske pogreške, izostavo povijesno – zemljopisne karte i rodoslovlja. Lučić, nezadovoljan, traži od Blaeua ispravke. Novo izdanje iz 1668. godine, koje posjeduje i naša knjižnica, ne razlikuje se od onog ranijeg u osnovnom tekstu već u naslovnoj stranici, izmijenjenoj posveti J. Blaeua Lučiću, naslovnoj stranici za Rerum Dalmaticarum scriptores i posveti I. Blaeua banu P. Zrinskom na karti Illyricum hodiernum (nažalost, nije sačuvana u našem primjerku). Ovo izdanje sadrži Index rerum notabilium i Errata sic corrigenda.

Inscriptiones Dalmaticae (Venecija, 1673.) je prva kod nas tiskana zbirka antičkih i srednjovijekovnih natpisa koju je Lučić transkribirao sam ili uz pomoć prijatelja Karla Vrančića, Valerija Pontea i Šime Ljubovca. Izašla je kao samostalno djelo iako ju je Lučić, kako sam u predgovoru piše, namjeravao objaviti uz De Regno Dalmatiae et Croatiae.

Historia di Dalmatia (1674.) je povijesno svjedočanstvo o Lučićevu rodnom Trogiru, pisano talijanskim jezikom. Kako čitamo u posveti tiskara Stjepana Curtija, djelo je objavljeno uz financijsku potporu Lučićeva prijatelja kardinala P. Basadonija.

Onodobni europski povjesničari nisu pisali samo o prošlim vremenima već i o onim događanjima kojima su suvremenici i/ili suučesnici. Tako su povijesti Kandijskog rata (1645.–1669.), koji se reflektirao i u našim krajevima, zabilježili istaknuti talijanski povjesničari. Neka od tih djela, sačuvana u Sveučilišnoj knjižnici, navodimo prema godini izdanja:

Alessandro Vernini Della historia delle guerre di Dalmazia sotto generalato di Leonardo Foscolo (Venecija, 1648.), Sertonako Anticano (pseudonim padovanskog povjesničara Antonia Santacroce ili Bračanina Jerolima Michielia) Frammenti istorici della guerra in Dalmazia (Venecija 1649.) i Girolamo Brusoni Historia dell' ultima guerra tra Veneziani e Turchi (Venecija, 1673.).

Povijest Morejskog rata (1684.–1699.) je zabilježio Johann Senfrieds u svom djelu Turkische grossmacht, tiskanom u Nurnbergu 1687. godine.

Sedamnaesto stoljeće nije bilo samo stoljeće ratovanja kršćana i muslimana već i pokušaja upoznavanja otomanske kulture i religije. O tome nam svjedoči i djelo orijentaliste Lodovica Marraccia (1612.-1700.) Alcorani textus universus,tiskano u Padovi 1698. godine u kojemu je tekst Kurana tiskan usporedo na arapskom i latinskom jeziku, popraćen komentarima o kršćanskoj doktrini i etici.

Putopisi nastali u sedamnaestome stoljeću zabilježili su običaje mnogih zemalja i naroda. U našem fondu nalaze se dva izdanja Lučićevih suvremenika i prijatelja, poznatih putopisaca Jacoba Spona (1647.-1685.) i Georga Whelera i to u francuskom originalu i talijanskom prijevodu.Radi se o djelu Voyage d' Italie de Dalmatie de Grece et du Levant fait aux annees 1675. & 1676. Osobitom ljepotom se ističe amsterdamsko izdanje Henrija i Theodora Booma iz 1679. godine, obogaćeno ilustracijama, među kojima nalazimo i tlocrt Dioklecijanove palače.

U sedamnaestome stoljeću dovršen je proces standardizacije književnih jezika europskih naroda, te se većina knjiga tiska na narodnim jezicima.

Hrvatska književnost je zastupljena u našem fondu knjiga sedamnaestoga stoljeća s nekoliko vrijednih primjeraka.

Vila Slovinka, spjev u trinaest pjevanja Zadranina Juraja Barakovića (1548.-1628.), prvi je put objavljen u Veneciji 1614. godine kod Antonija Turrina. Naš je primjerak, tiskan kod N. Pezzana 1682. godine, treće je izdanje ovoga djela.

Hvarski humanist Marin Gazarović (1575.-1638.), zastupljen je djelom Murat gusar, tiskanim u Veneciji 1623. godine kod Evangelista Deuchina.

Djelo Petra Zrinskog (1620.-1671.) Adrianskoga mora Sirena, hrvatski prepjev epa Nikole Zrinskoga s mađarskoga jezika je objavljen 1660. kod Turrina. Original ovog bogato opremljenog izdanja ima dvije naslovne stranice od kojih je jedna rezana u bakru. Našem primjerku nažalost nedostaje ovaj bakrorez.

S područja hrvatske leksikografije nezaobilazno je djelo Jakova Mikalje (1601.-1654.) Blago jezika slovinskoga ili Slovnik u komu izgovaraju se rječi slovinske latinski i dijački, prvi rječnik hrvatskoga jezika čije je tiskanje započelo u Loretu 1649. a dovršeno u Anconi 1651.godine. Uz rječnik od oko 25000 riječi ovo djelo sadrži pravopis i slovnicu.

Sukladno talijansko-hrvatskim, ne samo trgovačkim i političkim, nego i idejnim i književnim vezama, nalazimo dosta djela talijanskih književnika sedamnaestoga stoljeća i u našem fondu: Camilla Camillia, Giulia Strozzia, Torquata Tassa, Alessandra Tassonia i Fulvia Testia. Ovi autori pišu narodnim jezikom o čijoj čistoći brine Accademia della Crusca osnovana još 1582. u Firenzi, koja već tada postaje uzorom mnogih baroknih jezikoslovnih društava.

Zapažamo da u prijevodnoj literaturi prevladavaju djela španjolskih autora prevedena na talijanski jezik. Talijanisti su taj podatak potkrijepili i brojkom od oko 1200 naslova prevedenih u razdoblju od 1551. do 1700. godine, tj. u vrijeme vladavine španjolske grane Habsburgovaca Napuljom, Milanom, Sicilijom i Sardinijom. Djelo španjolskog misionara i povjesničara Bartolomea de las Casasa (1474.-1566.) Istoria o brevissima relatione della distruttione dell' Indie Occidentali, tiskano u Veneciji kod Marca Ginammia 1643. godine, s usporednim tekstom na talijanskom i španjolskom jeziku slikovit je primjer sprege španjolske i talijanske književnosti u sedamnaestome stoljeću.

Zanimanje za klasičnu književnost ni u razdoblju seicenta ne jenjava. Tiskaju se djela klasične književnosti u originalu i u prijevodima, popraćena komentarima. Česte su edicije djela Horacija, Isokrata, Kvintilijana, Ovidija, Plinija, Seneke Mlađeg i Starijeg te Tacita. Osobitom se ljepotom tiska ističe francuska edicija djela Tacita, objavljena u Parizu 1665. kod Thomasa Iollya i edicija Ovidijevih djela u četiri toma objavljena u Leidenu 1689., "ad usum serenissimi delphini".

I naš Trogir je pridonio obogaćivanju tiskane baštine djelima klasika. Naime, u bogatoj knjižnici i arhivu obitelji Nikole Cippika, kojima se često koristio i Ivan Lučić, Marin Statilić je 1650. godine pronašao kodeks na latinskom jeziku s do tada nepoznatim fragmentom čuvenog djela Petronija Arbitra "Satiricon",Trimalchionovom gozbom (Cena Trimalchionis). Ovo otkriće podvojilo je europske znanstvenike glede njegove originalnosti. Ivan Lučić i Stjepan Gradić, uz podršku P. Basadonea, kako čitamo iz predgovora našeg primjerka, povjerili su padovanskom tiskaru P. Frambottiju tiskanje ovog fragmenta. Djelo je tiskano 1664. godine, ali Frambotti nije poštovao Lučićev zahtjev za tiskanjem originalnog teksta, već ga je "popravio" uvođenjem diftonga što je dovelo u sumnju autentičnost fragmenta. Zato je Lučić novo izdanje povjerio braći Guilielmu i Petru Blaeu.

Vojna strategija sedamnaestoga stoljeća, stoljeća obilježenog stalnom opasnosti od turskih napada s Istoka i međusobnim ratovima europskih država, zahtijevala je neprekidno usavršavanje o čemu nam svjedoči djelo vojnog teoretičara Bartolomea Pellicciaria Avertimenti militari, tiskano u Modeni 1600. god. kod Giovanna Marie Verde.

Za povijest arhitekture je vrijedno spomenuti djelo Sebastiana Serlia (1475.-1554.), talijanskog graditelja i teoretičara arhitekture. Serlio je svoje traktate o arhitekturi objavljivao za svoga života ali ih je Giovanni Domenico Scamozzi prvi put sakupio na jednom mjestu, priredio za tisak i objavio u Veneciji 1584. pod naslovom Tutte l' opere d' architettura di Sebastiano Serlio. Naš primjerak objavljen 1600. godine u Veneciji kod Franceschijevih, dobro je očuvan i bogato ilustriran.

Preporod na području medicine, započet u šesnaestome stoljeću nastavlja se i u sedamnaestom. Nove smjernice medicini daju i novostečene spoznaje s područja fizike, kemije, ali i uporaba mikroskopa i termometra. Iako su osnove galenske anatomije u 17. stoljeću napuštene, još se uvijek cijenio rad istaknutog francuskoga anatoma i galeniste Jacobusa Sylviusa (1478.-1555.). Do nas je došlo njegovo djelo Novissima idea de febribus objavljeno u Dublinu 1687. godine.

Thomas Bartholinus (1616.-1680.), potomak danske liječničke obitelji i poznati anatom, proučavao je optok krvi i limfni sustav te ostavio mnogo pisanih djela iz povijesti medicine, anatomije i fiziologije. Bartholinusovo djelo Epistolarum medicinalium, koje posjeduje Sveučilišna knjižnica, objavljeno je u Kobenhavnu 1663. godine kod Matthiae Godiccheniusa i obogaćeno vrijednim ilustracijama iz anatomije.

Prirodne znanosti se afirmiraju u doba baroka, a matematička argumentacija kao metoda sve više se primijenjuje na temeljne ljudske spoznaje.

Dubrovčanin Marin Getaldić (1568.–1626.) je među prvima usvojo i primijenio u svom radu računanje s općim brojevima koje je razvio njegov prijatelj, poznati francuski matematičar Francois Viete. Sveučilišna knjižnica posjeduje gotovo sva Getaldićeva djela, od prvih, tiskanih u Rimu 1603. godine kod Aloysia Zannetta (Promotus Archimedes seu de variis corporum generibus gravitate et magnitudine comparatis i Nonnullae propositiones de parabola), do onih tiskanih 1607. u Veneciji kod Bernarda Iuntae (Apollonius redivivus seu restituta Apollonii Pergaei Inclinationum geometria) i Vincenta Fiorina (Supplementum Apolloni Galli seu exsuscitata ... , Variorum problematum Collectio ). Ova djela, maštovito ilustrirana, pokazuju primjenu algebre u rješavanju geometrijskih problema. Od djela poznatih europskih prirodoslovaca, Sveučilišna knjižnica posjeduje i prvo izdanje djela Galilejeva učenika Francesca Bonaventure Cavalieria (1598.–1647.), Trigonometria plana et sphaerica linearis et logarithmica iz 1643. godine.

Astronomija u sedamnaestome stoljeću, zahvaljujući razvoju astronomskih instrumenata i napuštanju Ptolomejeva geocentričnog sustava, dolazi do novih spoznaja o kretanjima nebeskih tijela.

Primjerak djela talijanskog astronoma Geminiana Montanarija (1633.-1687.), L' astrologia convinta di falso je došao do nas oštećen, tako da osnovne podatke čitamo još samo iz imprimatura datiranog 1684. godinom. Zapis na margini Vedi la Sfera di Gio. Sacrobosco vodi nas do quatrocentine Giovannia Sacrobosca, pohranjene u trezoru Sveučilišne knjižnice, čije su stranice ispisane identičnim rukopisom. Eto još jednog spomena na nekad bogate privatne knjižnice i njihove vlasnike!

Filozofija sedamnaestoga stoljeća stremi ka logičkom dokazivanju i neodvojiva je od matematike. Utemeljitelja moderne filozofije Engleza Francisa Bacona (1561.-1626.), predstavljamo djelom Nova Atlantis, tiskanim u Utrechtu kod Joanna Waesberga 1643. godine. Ovo djelo odlikuje se vrsnoćom tiskarske izradbe.

René Descartes (1596.-1650.), francuski filozof i matematičar, svoja najvažnija djela je objavio u Nizozemskoj. I naš primjerak, zbirnog naslova Renati Descartes Opera philosophica, tiskan je u Amsterdamu 1677. godine u poznatoj tipografskoj kući Daniela Elsevira. Uz njega je privezano djelo istog autora Tractatus de homine et De formatione foetus, tiskano kod Blaeua 1686. godine.

Od naših filozofa spomenuti ćemo franjevca Matiju Frkića (1583.–1669.), čija je aristotelovska orijentacija vidljiva i iz našeg primjerka tiskanog u Padovi 1656. godine pod naslovom Recognitio peripatetica Aristotelis ut magistri, liceti ut discipuli an omnium Aristotelicorum, celeberrimi .

Među seicentinama Sveučilišne knjižnice znatan je broj djela vjerskog karaktera, bilo da su to liturgijska djela, životi svetaca, vjersko- moralizatorska djela ili pak crkveno-pravna. Vjerska literatura ovog doba je obilježena duhom protureformacije, osnaženim odlukama Tridentskoga koncila (1545.–1563.) čiji su zaključci objavljivani desetljećima nakon što je završio s radom.Do nas je došlo nekoliko edicija s odlukama Tridenskog koncila. Ljepotom izradbe se ističe knjižica u sedec formatu Sacrosancti et oecumenici Concilii Tridentini : canones et decreta, tiskana u Kölnu 1644. godine.

Drugi primjerak tiskarski nije tako upečatljiv ali je interesantan zato što kao dodatak donosi,za povijest tiskarsva značajan Index librorum prohibitorum, objavljen 1640. godine kod venecijanskog tiskara Francisca Babe. Ovaj Tridentinski indeks sadržava abecedni popis zabranjenih autora, naslove knjiga s imenima pisaca, popis anonimnih djela, zabranjena izdanja Biblije te popis izdavača heretičkih djela.

Pod udar Inkvizicije zbog svojih ideja došao je i splitski nadbiskup Markantun de Dominis (1560.-1624.). Njegovo kapitalno djelo De republica ecclesiastica libri X čuvamo u našoj knjižnici. Djelo je Dominis započeo pisati u Splitu početkom sedamnaestog stoljeća. Prve četiri knjige našeg primjerka objavljene su u Heidelbergu 1618., peta i šesta u Frankfurtu 1620. a sedma i deveta u Hanauu 1622. godine. Rukopisi osme i desete knjige nikada nisu objavljeni jer ih je Inkvizicija dala uništiti.

Knjižnica čuva i nekoliko djela splitskog nadbiskupa Stjepana Cosmija (1629.–1707.). Ovaj utemeljitelj splitskog sjemeništa i njegove knjižnice, kao prve javne knjižnice u gradu, čiji je bio i donator, zahtijevao je da Congregatia de propaganda fide tiska knjige na glagoljici. Od Cosmijevih tiskanih djela, važnih za povijest našega grada, čuvamo Naredba od Zbora darxave splitske u prijevodu Nikole Bijankovića, tiskano u Veneciji kod Andrea Polettia 1699. godine

Još jedno djelo vjerske tematike, iz pera Splićanina Petra Gaudencija (Radovčića) (1572.–1664.), sačuvalo se u Sveučilišnoj knjižnici. Ovaj prijatelj i suradnik Ivana Lučića, a od 1636. godine rapski biskup, objavio je u Rimu 1622. prijevod latinskog djela Roberta Bellarmina (1542.–1621.), Expositionem symboli apostolici.

Od lekcionara spomenuti ćemo one koje su za tisak priredili domaći autori :

Pištolje i Evanđelja priko svega godišta novo istomačena po razlogu misala Dvora rimskoga, franjevca Ivana Bandulavića (druga pol. 16.- prva pol. 17. st.), tiskan u Veneciji 1665. kod Franciska Broiolla i Ritual rimski u prijevodu Bartola Kašića (1575.-1650.), tiskan u Rimu 1640. godine.

Važno je pripomenuti da nevelika zbirka seicentina Sveučilišne knjižnice u Splitu reflektira i povijest europskog tiskarstva. U našem su fondu najzastupljeniji tiskari iz talijanskih gradova, osobito Venecije, ali i oni iz Njemačke, Austrije, Francuske, Nizozemske, Španjolske i Engleske. Povjesničari tiskarstva često navode, a to je evidentno i na našoj zbirci, kako je Tridesetogodišnji rat, koji je harao Europom od 1618. do 1648. godine, i ekonomsko nazadovanje Italije uvjetovalo stagnaciju tiskarstva.

U talijanskim tiskarama sedamnaestog stoljeća, osim rijetkih iznimaka, osjetan je pad kakvoće papira i vrsnoće tiska u odnosu na one nizozemske i francuske tiskare.

U našem fondu je najviše primjeraka izašlih iz tiskare venecijanske obitelji Pezzana, obitelji koja je nastavila rad već oslabljene tiskare venecijanske grane Giunta i u sedamnaestom stoljeću razvila znatnu izdavačku djelatnost. Kako je već spomenuto, kod N. Pezzana je tiskana 1623. godine i Barakovićeva Vila Slovinka. Od nekad slavne firentinske izdavačke kuće Giunta čuvamo prvo izdanje Michelangelovih Rima, koje je za tisak priredio njegov nećak 1623. godine. Zaštitni znak obitelji Giunta, ljiljan preuzet iz grba Firence, još je uvijek sinonim za vrsnoću tiskarskoga rada.

Iz Typographie polyglotta della Sacra Congregatione de propaganda fide ili kako je čitamo na knjigama tiskanim hrvatskim jezikom Utiestienica sfet. Skuppa od razplodyenya s. vierrae, izašao je veliki broj izdanja katoličkih liturgijskih knjiga tiskanih na hrvatskome jeziku, latinicom i glagoljicom. Osnovao ju je u Rimu papa Urban VIII 1626. godine sa željom da pripomogne suzbijanju protestantizma, a na korištenje je dobila tipografski materijal konfiscirane hrvatske protestanske tiskare osnovane u Urachu u šesnaestome stoljeću. Iz ove tiskare su do nas došla djela, kao što su npr. Missale Romanum Rafaela Levakovića iz 1631. godine, Ispravnik za erei ispovidnici i za pokornici I. Polanca i Xivot gospodina nascega Isukarsta Bartola Kašića (1575. - 1650.).

Za razliku od talijanskog, nizozemsko tiskarstvo sedamnaestoga stoljeća se uzdiže do svog vrhunca, kako po količini tako i po kvaliteti svojih edicija. Tiskarska središta bili su Amsterdam, Antwerpen i Leiden. Sveučilišna knjižnica posjeduje primjerak Descartesova djela Opera philosophica, tiskanog u Amsterdamu 1677. godine kod poznate nizozemske obitelji tiskara–izdavača Elzevier. Njihova izdanja odlikuju se kvalitetnim papirom, korektnim tiskom, vrsnim tekstovima i vrijednim ilustracijama.

U Amsterdamu je 1637. godine osnovala tiskaru još jedna poznata nizozemska obitelj tiskara – izdavača, Blaeu. Typographia Blaeviana je izdavala karte, atlase, znanstvena djela te djela grčkih i rimskih klasika. Njihov zaštitni znak je bio globus armilarnih sfera i geslo "Indefessus agendo" između likova Herakla i starca. Za nas je najzanimljivije izdanje ove tiskarske kuće Lučićevo djelo De Regno Dalmatiae et Croatiae iz 1668. godine.

Francusko tiskarstvo sedamnaestoga stoljeća je pod jakim patronatom kralja. Tiskare su ograničene na Pariz i Lyon, a djela podliježu strogoj cenzuri. Gotovo svako djelo prati "Extrait du privilege du roy". Izdaju se djela klasika, djela iz francuske povijesti, vjerske knjige i znanstvena djela. Zato francuski autori, koji promiču nove ideje, tiskaju svoja djela u slobodoumnijoj Nizozemskoj. Nekoliko primjeraka knjiga francuskih tiskara sačuvanih u Sveučilišnoj knjižnici, temama i bibliografskim podacima dokumentiraju ovakvo stanje francuskog tiskarstva.

Kada govorimo o knjigama sedamnaestog stoljeća neizostavno moramo spomenuti i njihove uveze koji na svojevrsan način govore o njihovoj provenijenciji.

Naše seicentine su većinom uvezane u kartonske korice i pergamenu. Manji broj ima drveni uvez, obložen jednostavno obrađenom ili ornamentiranom kožom s ostacima metalnih ili kožnatih kopča sa strane, dok je hrbat rebrima podijeljen na nekoliko polja. Tiskane su u šesnaestinskom (sedec 16°), dvanaestinskom (12°), osminskom (octav 8°), četvrtinskom (kvart 4°) ili folio (2°) formatu.Nije teško pretpostaviti da se folio format i kožnati uvez koristo za luksuznija izdanja biranih tema, a octav i kartonski uvez, za popularne teme namjenjene širim čitateljskim krugovima. Ova se razlika očituje i u kvaliteti papira, od onog fine strukture za luksuzna izdanja do grubljeg papira namijenjenog jeftinijim izdanjima.

Naslovne stranice seicentina su prepoznatljive po obilju podataka koje danas sabiremo iz cijele publikacije. Tako već dugački naslovi upućuju na sadržaj knjige, a imena autora su okićena brojnim titulama i zvanjima. Već s naslovnih stranica doznajemo kojim je sve prilozima knjiga popraćena, od brojnih kazala do zemljopisnih karata. Tiskane su često dvobojno, crveno i crno, slovima različite veličine i tipa. Ponekad naslovnim stranicama prethodi bakrorez kao ilustracija sadržaja knjige, koji ujedno nosi i reducirane podatke o naslovu djela i autoru, a ponekad je bakrorez i jedina naslovna stranica.

Tiskani katalog je nastao kao produkt kompjutorske baze podataka u kojoj su sve kataloške jedinice obrađene u skaldu s ISBD (A) : međunarodni standardni bibliografski opis starih omeđenih publikacija (antikvarnih). Ovaj standard omogućava uspostavljanje nacionalne i međunarodne baze podataka, dostupne za pretraživanje knjiga tiskanih od 1455.-1830. godine. Ponekad je zbog oštećenosti pojedinih primjeraka bilo nemoguće u potpunosti dati točan opis građe. Zato su nam sve primjedbe i sugestije u svezi s istim dobrodošle jer obradbu fonda seicentina kao i njegov obim ne smatramo zaključenim ovim katalogom.

Napomene o oštećenju primjerka uz svaku katalošku jedinicu, ma kako bile neprivlačne, dokumentiraju stvarno stanje fonda. Želja nam je da ove primjedbe potaknu pravovremenu zaštitu vrijedne knjižne baštine.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naslovna stranica djela M. de Dominisa De republica ecclesiastica libri X. Heidelberg : Lancellott, 1678.
 
 
K A T A L O G K N J I G A
 
 
 1. R-1208
 2. ALBRICIUS, Nicolaus

  <Esdrae Leo de Silva Leopoldus Primus > / <Nicolao Albricio>. - <In Venetia : presso Stefano Curti>, imprim. dat. 1687. - 333, <2> str. ; 8° (16 cm)

  Uvez nije sačuvan. - Nedostaje nasl. str.. - Podaci o naslovu, odgovornosti, mjestu tiskanja i tiskaru preuzeti iz imprimatura. - Primjerak oštećen crvotočinom. - Index notabilium.

   

 3. R-1017
 4. ALCUNE divote meditationi sopra la passione di nostro Signor Giesu' Christo: quattro novissimi <e> altro : scielte da una persona religiosa per magior commodo di che brama attender all' oratione mentale. - In Venetia : per Domenico Lovisa, 1693. - 59 str. ; 16° (14 cm)

  Privez. - Primjerak znatno oštećen crvotočinom.

   

 5. R-971
 6. AMIGONI, Giovanni

  Prattiche domestiche conferenze di virtu e perfettione al novello religioso professo / di F.<ra> Giovanni Amigoni da Conegliano capuccino ; inherendo a sentimenti divotissimi dell' illuminatissimo Tomaso de Kempis. - In Trevigi : per Gasparo Pianta e compagno, 1698. - <44>, 295 str. ; 8° (24 cm)

  Uvezano u meke kartonske korice. - Str. <34-40>: Hortulus rosarum / Tomaso de Kempis.

 7. R-154
 8. ANČIĆ, Ivan

  Porta caeli et vita aeterna = Vrata nebeska i xivot vicchni / koye sloxi otac fra Ivan Anicio toyest Ancich iz dumanskoga biskupata Provinciye Bosanske, reda svetoga oca Franceska ... - U Iakinu : po Francesku Seraphinu, 1678. - 2 sv. ; 8° (21 cm)

  Kchnigae 1: - XXXX, 330, 107, XVI, 246 str. : ilustr.

  Logotip. - Uvez popustio, primjerak oštećen crvotočinom. –

  Kalendar.

   

 9. R-426
 10. ANDRIJAŠEVIĆ, Vital

  Avvento / del Padre fra Vitale Andriasi di Ragusa Minor osservante ... ; Predicato dal medemo auttore all illustrissimo <et> eccellentissimo Senato di Ragusa con otto sermoni della Novena ; due prediche del Patriarca san Domenico ; un trattato per formare le imprese <et> un altro della memoria artificiale overo locale. - In Venetia : presso Benedetto Miloco, 1679. - <24>, 200, <12> str. : ilustr. ; 8° (25 cm)

  Uvezano u karton. – Na spor. nasl. str..: Avvento e Novena del Padre fra Vitale Andriasi di Ragusa. – Na nasl. str. rukopisni ekslibris : Prof. G. Zabarini. – Knjigu je darovao Gradskoj knjižnici u Splitu prof. G. Zabarini 1903. god. – Indice delle cose riportate e che nell' opra si trattano.

   

 11. R-325
 12. ANDRIJAŠEVIĆ, Vital

  <Put od raia> / <Vitale Andrijasi>. - <Mletzi : N. Pezzan, 1686.>. - 440 str. ; 16° (13 cm)

  Uvez popustio, oštećena. - Nepotpun primj., nedostaju nasl. str. i str. 1-4.

   

   

 13. R-616
 14. ANSELMUS Cantuariensis, sanctus

  Orationes Sancti Anselmi arhiepiscopi Cantuariensis ... - Romae : typis Jo. Jacobi Komarek Boemi, 1693. - <24>, 312 str. ; 16° (12 cm)

  Na spor. nasl. str.: Orationes devotissimae S. Anselmi. Originalni kožni uvez. - Na hrptu pozlaćeni ornament. - Na predlistu zapis: Donato al P. Jelica da Ragusa ... 1729. - Index Orationum S. Anselmi.

   

 15. R-2083
 16. ANTICANO, Sertonaco

  Frammenti istorici della guerra in Dalmazia / di Sertonaco Anticano. - In Venetia : per Francesco Storti, 1649. - <10>, 1-86, 97-321 str. ; 16° (13 cm)

  Uvezano u pergamenu s hrpt. nasl.: Anticani Guerra di Dalm<azia>. - Na poleđini korica zapis o knjizi i autoru na tal. jeziku.

   

 17. R-1357
 18. ARLOTTO, Mainardo

  Scilelta di facetie, motti, burle et buffonerie di diversi cioe del Piovano Arlotto, del Gonella, del Barlacchia et altre assai di diversi : dove si vede il modo di vivere accortamente. - In Venetia : apresso Gio. di Pauli, 1693. - 212 str. ; 8° (15 cm)

  Uvezano u karton. - Na spored. nasl. str.: Scielta di facetie. - Na hrptu F 3.

   

 19. R-978
 20. L'ASSUNTIONE di Alessandro VIII Sommo Pontefice solennizzata nella Chiesa de' P.P. Minimi di S. Francesco di Paula di Venetia : Nel Congresso Academico seguito di 7. Maggio 1690. con l' assistenza di Monsig. Illustriss. e Reverendiss. Giacomo Vianoli vescovo di Torcello delegato da S.S. - In Firenze : <s. n.>, 1691. - <12>, 150 str. ; 4° (28 cm)

  Uvezano u meke kartonske korice. - Primjerak znatno oštećen crvotočinom.

   

 21. R-598
 22. BACON, Francis

  Nova Atlantis / per Franciscum Baconum baronem de Verulamio, vice-comitem S. Albani. - Ultraiecti : apud Ioannem a Waesberge, 1643. - 96 str. ; 16° (13 cm)

  Uvezano u pergamenu. - Izv. stv. nasl.: New Atlantis.

   

 23. R-30
 24. BARAKOVIĆ, Juraj

  Vila Slovinka / Giurgia Barakovicchia Zadranina ; v cettare varsti petya sloxena c a yest v pismi skupne, u osmo redke, u zucno poyke i u poluredke. - Venetia : appresso Nicolo Pezzana, 1682. - 272 str. ; 8° (17 cm)

  Uvezano u karton. - Na nasl. str. zapis: Ovo je libar mene gosna Don Jurja Xuglevicha Jurasa. - Na zalistu zapis: Poštm gosnu Dn. Nicoli Xuglievichiu u Poglicza u Sriana na prisno 1788 guna na 6. - Na poleđini zalista tekst glagoljicom.

   

 25. R-1314
 26. BARTHOLINUS, Thomas

  Thomae Bartholini Epistolarum medicinalium a doctis vel ad doctos scriptarum : centuria I <et> II : cum indicibus necessariis. - Hafniae : typis Matthiae Godicchenii, 1663. - <20>,739,<39> str. : ilustr. ; 8° (17 cm)

  Uvezano u karton. - Index rerum.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Iz knjige : T. Bartholinus. Epistolarum medicinalium.
  Kopenhagen : M. Godicchenius, 1663.

   

   

 27. R-1191
 28. BAYER, Ioannes Michael

  Epistola admonitoria / Io<annis> Michaelis Bayer Oenipontani philosophiae <et> medicinae doctoris ... - Patavii : typis Caroli Rizzardi, 1662. - 142 str. ; 16° (14 cm)

  Uvezano u karton. - Primjerak oštećen crvotočinom i vlagom. - Na spor. nasl. str.: Epistola admonitoria.

   

 29. R-1304
 30. BECTE, Davidus von der

  Davidis von der Becte D. Mindani Experimenta et meditationes circa naturalium rerum principia. - Editio tertia. - Amburgi <et> Ferraria : typis Bernardini Pomatelli, 1688. - <12>, 516 str. ; 8° (16 cm)

  Uvezano u pergamenu s hrpt. nasl.: Von der Bec<te> Experim<enta> natural<ium>. - Na spor. nasl. str.: Davidis von der Becte Experimenta et meditationes. - Errata. - Additamenta et notae. - Index rerum notabilium.

   

 31. R-2069
 32. BELLARMINO, Roberto

  Istumacenye symbola apostolskoga to yest virrovanya / privisokoga i priposctovanoga gospodina gardinala Bellarmina ; prineseno u slovinski yazik po prisvitlomu gospodinu Petru Gaudencziu alli Radovcichiu Splichianinu biskupu rabskomu. - V Rimu : v pritisctenczi S. skupschine od razplodyenya virre, 1662. - <12>, 234, <4> str. ; 16° (15 cm)

  Uvezano u pergamenu s hrpt. nasl.: Expositio symboli apostolici. - Na sporednoj nasl. str. : Expositio symboli apostolici. - Izv. stv. nasl.: Expositionem symboli apostolici. - Kazaliscchie clanih s<i>mbola apostolskoga.

   

   

 33. R-668
 34. BENTIVOGLIO, Guido

  Historia della guerra di Fiandra / descritta dal cardinal Bentivoglio. - <I>n Venetia : appresso Gio. Battista Indrich, 1678. - 3 sv. ; 8° (24 cm)

  Uvezano u karton s hrpt. nasl.: Bentivoglio Historia di Fiandra, <Sig.> 37 D IV. - Na nasl. str. rukopisni ekslibris : David Dubravcich <...>. - Na spor. nasl. str.: Historia di Fiandra del cardinal Bentivoglio.

  Pt. 1: - 195, <13> str.

  Tavola delle cose piu notabili.

  Pt. 2: - 127, <5> str.

  Tavola delle cose piu notabili.

  Pt. 3: - 177, <7> str.

  Tavola delle cose piu notabili.

   

 35. R-2953
 36. BENZI, Bernardino

  Tributi di lode : discorsi panegirici / del P. D. Bernardino Benzi Venetiano ... ; parte seconda. - Prima impressione. - In Venetia : appresso Francesco Valvasense, 1657. - <22>, 248, <2> str. ; 8° (17 cm)

  Uvezano u karton. – Primjerak oštećen crvotočinom. – Na nasl. str. pečat SM. - Tavola de discorsi.

   

 37. R-1355
 38. BERNIER, Francois

  Abrege de la Philosophie de Mr. Gassendi / par F. Bernier ... - A Lyon : chez Iean Baptiste Deville, 1676. - <16>, 509, LXXI str. ; 16° (15 cm)

  Uvezano u kožu s hrpt. nasl.: Philoso<phie> de Gassendi. - Na nasl. str. zapis: Ex bibliotheca Marci Marinovich.

   

   

 39. R-1416
 40. BIRINGUCCIO, Vannoccio

  Pirotechnia / del Signor Vannuccio Biringuccio Senese ; nella quale si tratta non solo della diversita delle minere ma anco di quanto si ricerca alla pratica di esse ... far campane, artigliarie, fuochi artificati ... ; nuovamente corretta e ristampata con le figure appropriate a suoi luoghi e due tavole l' una de capitoli e l' altra delle cose notabilli. - <quinta edizione>. - In Bologna : per Gioseffo Longhi, <1678.>. - <32>, 630 str. : ilustr. ; 16° (15 cm)

  Uvezano u kožu. - Na hrptu pozlaćeni ornamenti. – Pečat : K<raljevska> gimnazijalna knjižnica u Spljetu. - Nepotpun primj., nedostaju str. 17-20. - Podatak o god. izdavanja preuzet iz posvete.

   

 41. R-649
 42. BISACCIONI, Maiolino

  Vite e fatti d' alcuni imperatori Ottomani aggiuntevi di nuovo : cioe Selino II, Amorathe III, Mahometto III, Acmate, Mustafa, Ottomano II, Amurathe IV et Ibraiano ultimo. - <S.l. : s.n.>, <16-->. - 522,<12> str. ; 8° (22 cm)

  Uvezano u kožu. - Nepotpun primj., nedostaje nasl. str. i str. 489,490. - Podatak o nasl. preuzet sa spor. nasl. str. - Podatak o odgovornosti preuzet sa str. 207. – Pečat : Gabinetto di lettura Spalato B. 62. - Tavola delle cose piu notabili.

   

 43. R-249
 44. BLUNT, Henrich

  Des edlen herrn Henrich Blunt englischen herrn und ritters de Morgenlandische reise durch Dalmatien, Slavonien, Thrazien und Egypten u. in welcher die grundseste des Turkischen Staats genanlichtig unterluchet wird / erstlich von ihm in englisch verzeichnet run aber in die reine hoh deutsche sprache ubersetzet von G.E.S.A.T. … - Helmstadt : berlegts Johann Nicolaus Gerlach‚<1687.?>. - <8>,183 str. ; 8° (19 cm)

  Uvezano u kožu s grbom u zlatotisku. - Na hrptu zlatotiskom: Morgenlandische reise. – Pečat : Gabinetto di lettura Spalato, Sig. A 459. – Gotica.

   

 45. R-831
 46. BONACINA, Martino

  Martini Bonacinae sacerdoti oblati ... De contractibus et restitutione tractatus : in quo difficultates ac quaestiones fere omnes ad conscientiae praxim ... : cum indicibus quaestionum <et> rerum notabilium locupletissimis. - Illustrata atque ab auctore perpolita editio. - Venetiis : sumptibus Disiunctae societatis, 1629. - <64>, 670 str. ; 8° (22 cm)

  Privez.

   

 47. R-832
 48. BONACINA, Martino

  Martini Bonacinae sacerdotis oblati ... De horis canonicis tam privatim quam publice sub poena restitutionis fructuum <et> amissionis distributionum recitandis tractatus : in quo universae questiones <et> difficultates tam ad internum conscientie forum ... / illustrata atque ab auctore perpolita editio. - Venetiis : sumptibus Disiunctae societatis, 1629. - <8>, 263, <29> str. ; 8° (23 cm)

  Uvezano u pergamenu. - Na hrptu za uvez korištene četiri trake kodeksa. – Pečat : Gabinetto di letturra Spalato F 5 <Sig.> 14 A II. - Tiskano dvostupačno. - Index eorum omnium.

   

 49. R-832
 50. BONACINA, Martino

  Martini Bonacinae ... Tractationes variae. - Venetiis : apud Iuntas, 1629. - <36>, 323 str. ; 8° (23 cm)

  Privez. – Sadržaj naveden na nasl. str.. : De Simonia, De alienatione bonoru<m> Eccles<iasticorum>, De largitione munerum ..., De obligatione insumendi beneficiorum ..., De onere <et> obligatione beneficiatiorum ..., De obligatione denunciandi delinquentes praesertim haereticos. – Tiskano dvostupačno. – Index rerum omnium.

   

 51. R-831
 52. BONACINA, Martino

  Martini Bonacinae sacerdotis oblati ... Tractatus de censuris et poenis ecclesiasticis : septem hisce disputationibus, omnia fere dubia ad conscientie praxim <et> ad externum iudicale forum occurrentia ... - In cuius postrema nostra editione non solum omnes errores ... omni diligentiae correcti <et> emendati sunt ... - Venetiis : sumptibus Disiunctae societatis, 1629. - <72>, 415 str. ; 8° (22 cm)

  Uvezano u pergamenu. - Na hrptu : Bonacina Martino T. II. - Na hrptenom uvezu ostaci kodeksa u tri trake. – Pečat : Gabinetto di lettura Spalato, <Sig.> F 5 14 A II. - Sadržaj naveden na nasl. str.: De censuris in communi, De excommunicatione, De suspensione, De degradatione <et> depositione, De interdicto, De cessationea divinis, De irregularitate. - Index eorum omnium.

   

 53. R-832
 54. BONACINA, Martino

  Martini Bonacinae ... Tractatus de clausura et poenis eam violantibus impositis. - Venetiis : apud Bartolomaeum Fontanam, 1629. - <8>, 227, <21> str. ; 8° (23 cm)

  Privez. - Tiskano dvostupačno. - Index quaestionum et difficultatum. - Index notabilium.

   

 55. R-1243
 56. BRUNACCIO, Attilio

  Commentariorum Collegii conimbricensis e Societate Iesu in iniversam dialecticam Aristotelis stagiritae : partes duae : quarum prima continet doctrinam praedicabilium <et> praedicamentorum necnon de interpretatione enunciationum agit : secunda vero libros de priori <et> posteriori resolutione adiuncta materia ... / Ad modum ... Attilio Brunaccio ... - Antea in germania in lucem emissae nunc autem primum in italia denno impressae <et> summo studio correctae <et> ab erroribus expurgatae. - Venetiis : apud Andream Baba, 1616. - <54>, <916> str. ; 4° (26 cm)

  Uvezano u kartonske korice. - Knjiga oštećena crvotočinom i vlagom. - Summa omnium capitulorum. - Index rerum et principuarum.

   

 57. R-671
 58. BRUSONI, Girolamo

  Historia dell' ultima guerra tra Veneziani e Turchi / di Girolamo Brusoni ; nella guale si contengono i successi delle passate guerre nei Regni di Candia e Dalmazia dall' anno 1644. fino al 1671. - In Venezia : presso Stafano Curti, 1673. - 2 sv. ; 8° (23 cm)

  Uvezano u pergamenu s hrpt. nasl. : Historia del Brusoni. - Na spor. nasl. str. Pečat : Gabinetto di lettura Spalato, B 81. - Na nasl. str.: Dedicata all' illustriss. ... Georgio Morosini ... . - Indice delle cose piu notabili.

  Pt. 1 . - <4>, 310 str.

  Pt. 2 . - 344, <10> str.

   

 59. R-627
 60. BULENGER, Iulius Caesar

  Iulii Caesaris Bulengeri Iuliodunensis De theatro ludisque scenicis : libri duo. - Editio prima. - Tricassibus : ex typis Petri Chevillot, 1603. - <12>, <254>, <34> listova ; 8° (17 cm)

   

  Uvezano u pergamenu s hrpt. nasl.: Bulinger De theatro rar. - Na nasl. str.rukopisni ekslibris : a Pierre Guya<r> 1799. - Index locupletissimus.

   

 61. R-839
 62. CAEREMONIALE episcoporum Clementis VIII primum nunc denuo Innocentii papae X auctoritate recognitum : omnibus ecclesiis praecipue autem patriarchalibus, metropolitanis, cathedralibus <et> colegiatis perutile ac necessarium. - Romae : typis Rev. Camerae Apostolicae, 1651. - <16>, 408 str. : ilustr., note ; 8° (23 cm)

  Uvezano u kožu. - Nasl. str. tiskana crno i crveno. - Na hrptu zapis: Ceremoniale. - Na predlistu zapis : Appartiene al def. Canonico provicario Lubin. - Index capitum.

   

 63. R-2947
 64. CAEREMONIALE episcoporum Clementis VIII. primum nunc denuo Innocentii papae X auctoritate recognitum : omnibus ecclesiis praecipue autem patriarchalibus, metropolitanis, cathedralibus <et> collegiatis perutile <et> necessarium. - Nunc primum in Germania prodis. - Coloniae Agrippinae : sumptibus Hermanni Demen, 1688. - <8>, 352, <6> str. : note ; 8° (17 cm)

  Uvezano u tvrdi karton obložen kožom s hrpt. nasl. Caerem<oniale> episc<oporum>. – Index capitum.

   

 65. R-605
 66. CAMILLI, Camillo

  Cinque canti / di Camillo Camilli ; aggiunti al Goffredo del sig.<nor> Torquato Tasso ... ; con aggiunta de gli Argomenti a ciascun Canto del signor Francesco Melchiori Opitergino. - In Venetia : appresso Gio.<vanni> Battista Cesteri, 1653. - 497 - 638 str. ; 16° (15 cm)

  Prištampano uz : Il Goffredo overo Gerusalemme liberata / Torquato Tasso.

   

 67. R-618
 68. CAPHARUS, Hieronymus

  Hieronymi Caphari Salernitani Grammatice simul et epitome : una cum metro, ortographia : deque multiplici ratione variandae o<ra>tionis : at<que> conficiendarum epistolarum <et> de structura orationis carmine exametro : cum locupletissimo indice atque nonnullis nuper adiectis. - Venetiis : apud Petrum Milocum, 1621. - 16, <204> lista ; 16° (15 cm)

  Uvezano u meke kartonske korice. - Primjerak znatno oštećen crvotočinom.

   

 69. R-752
 70. CARDOSUS, Isac

  Philosophia libera : in septem libros distributa in quibus omnia que ad philosophum naturalem spectant methodice colliguntur <et> accurate disputantur : opus non solum medicis <et> philosophis sed omnium disciplinarum studiosis utilissimum / Auctore Isac Cardoso medico ac philosopho praestantissimo ; cum duplici indice quaestionum ac rerum notabilium. - Venetiis : Bertanorum sumptibus, 1673. - <16>, 758, <20> str. ; 4° (30 cm)

  Uvezano u tvrde kartonske korice. - Nasl. str. tiskana crno i crveno. - Na nasl. str. zapis: B. Ante Perić kupio u pok. Grubišića.

   

 71. R-986
 72. CASCALES, Francisco Perez

  Liber de affectionibus puerorum : una cum tractatu de morbo illo vulgariter ... : altera de gerentibus utero rem appetentibus denegatam, altera vero de fascinatione / per doctorem Franciscum Perez Cascales de Guadalajara. - Matriti : apud Ludovicum Sanchez, 1611. - 8, 131, 2 lista ; 8° (21 cm)

  Uvezano u pergamenu s hrpt. nasl.: Franciscus Cascales De affectionibus puerorum. - Primjerak oštećen crvotočinom. - Index capitum <et> rerum. - <Index> authores ... citantur.

   

 73. R-1186
 74. CASTIGLIONE, Valeriano

  <Statista regnante> / <Valeriano Castiglione>. - <S. l. : s. n.>, <1629.>. - <12>, 322 str. ; 16° (13 cm)

  Uvezano u meke kartonske korice. - Nepotpun primj., nedostaje nasl. str. - Podaci o naslovu, odgovornosti i godini tiskanja preuzeti iz predgovora.

   

 75. R-1200
 76. CAUSINO, Nicolo

  Delle opere del Padre Nicolo Causino ... / composte in lingua francese e tradotte in italiano. - Venetia : appresso Nicolo Pezzana, 1691.- <?>. - <?> sv. ; 8° (16 cm)

  Tom. 7: Che contiene Il troinfo della Petia <i.e. Pieta>, L' Angelus Pacis, Il Dio-dato <et> L'effemeride. - 1691. - <24>, 480 str. ; 8° (16 cm)

  Uvezano u pergamenu. - Na hrptu : Causino P.<adre>. - Tavola delle

  cose notabili.

   

 77. R-1200
 78. CAUSINO, Nicolo

  Giorno Cristiano / del ... Nicolo Causino ... ; compartito in quattro parti ; tradotto dalla linqua francesce nell' italiana dal P. Francesco Maria Lemmi ... - Venetia : appresso Nicolo Pezzana, 1685. - <20>, 196 str. ; 8° (16 cm)

  Sadržaj naveden na nasl. str.: Le attioni di divotione ; La pratica delle virtu ; Le occupationi ; La ricreatione. - Privez. - Tavola delle settioni.

   

 79. R-653
 80. CAVALIERI, Bonaventura

  Trigonometria plana et sphaerica linearis <et> logarithmica : hoc est tam per sinuum, tangentium <et> secantium multiplicationem ac divisionem iuxta veteres : quam per logarithmorum simplicem fere additionem iuxta recentiores ... : cum canone duplici trigonometrico <et> chiliade numerorum ab solutorum ab 1 usque ad 1000 eorumque logarithmis ac differentiis ... / Auctore Fr. Bonaventura Cavalerio Mediolanensi ... - Bononiae : typis haeredis Victorii Benatii, 1643. - 16,71 str.,53 lista ; 8° (23 cm)

  Uvezano u pergamenu s hrpt. nasl.: Trigonometria. - <Sig.> 137.

   

   

 81. R-1358
 82. CICOGNINI, Giacinto Andrea

  Gli due anelli : opera famosissima / del signor dottor Giacinto Andrea Cicognini. - In Venetia : appresso Alessandro Zatta, 1670. - <8>, 172, 142 str. ; 16° (15 cm)

  Uvezano u meke kartonske korice. - Na spor. nasl. str.: Gli due anelli : opera famosissima. - Nepotpun primj., nedostaju str. 143, 144. - Kraj djela dopisan rukom.

   

 83. R-8631
 84. CLEMENTE, Africo

  Della agricoltura / di M. Africo Clemente Padovano ; accommodata all' uso de' nostri tempi <e> al servitio d' ogni paese, con molte aggiunte di ricordi utili <e> curiosi in quest' ultima impresione ; libri sei nelli quali si contiene il vero <e> utilissimo modo di coltivare le cose di villa ; con l'aggiunta del settimo libro intorno alle pescaggioni ; et nel fine la Tavola delle cose notabili. - In Trevigi : per Giovanni Molino, 1692. - <8>, 279, <9> str. ; 8° (18 cm)

  Uvezano u meke kartonske korice. – Primjerak oštećen crvotočinom, uvez popustio. - Nepotpun primj., nedostaju str. 145, 146.

   

 85. R-593
 86. COMMYNES, Philippe de

  Les memoires de messire Philippe de Commines ... : sur les principaux faits <et> gestes de Louys XI <et> Charles VIII son fils Rois de France ; Avec la vie de mesire Angelo Cattho ... ; Plus deux epistres de Iean Sleiden en la recommandation de l'autheur. - A Roven : chez Iean Berthelin, 1634. - <14> listova, 853, <23> str. : ilustr. ; 8° (15 cm)

  Primjerak neuvezan. - Pečat : Biblioteka Tehn. odjel Štaba mor. NOVJ, <Fr. 143.>. - Indice des matieres.

   

 87. R-666
 88. CONSTITUTIONS fetes per la S.C.R. Magestat del rey don Fhelip segon rey de Castella, de Arago etc. : en la primera cort celebra als Cathalans en la Ciutat de Barcelona en lo Manastir de S. Francesch en lo any 1599. - Estampat en Barcelona : en casa Gabriel Nogues, 1635. - <7>, LXVIII listova ; 4° (27 cm)

  Uvezano u tvrdi karton s hrpt. nasl.: Constitucio de Catalunia. - Na predlistu: Ex libris Leonis S. Olschki Bibliopolae Florentini, (N.inv. G.1651 Scrin XI/5). - Pečat : Biblioteka Tehn. odjel. Štaba Morn. NOVJ Br. 284.

   

 89. R-608
 90. CONTARINI, Gaspare

  Della Republica et magistrati di Venetia libri V / di M. Gasparo Contarini ... . Con un Ragionamento intorno alla medesima / di M. Donato Giannotti Fiorentino. Eti Discorsi de'governi civili / di M. Sebastian Erizzo : <e> XV. discorsi di Bartolomeo Cavalcanti ; Aggiuntovi di nuovo un discorso dell' eccellenza delle Republiche ... - In Venetia : appresso Giorgio Valentino, 1630. - <572>, 4 str. ; 16° (15 cm)

  Uvezano u pergamenu s hrpt. nasl.: Contarini - Giannotti - Erizzo - Cavalcanti. - Na predlistu zapis: Dono del Socio Pietro Giordani. - Pečat: Biblioteka Tehničkog odjela Štaba mora NOVJ Br. 254. - Tavola delle cose notabili.

   

 91. R-215
 92. CORNARO, Luigi

  La scola salernitana per acquistare e custodire la sanita / tradotta fedelmente dal verso latino in terza rima piacevole volgare dall' incognito academico Vivo Morto. Con li discorsi della vita sobria / del Sig. Luigi Cornaro. - In Venetia : presso Gio. Pietro Brigonci, 1662. - <8>, 120 str. ; 8° (16 cm)

  Privez. - Na spor. nasl. str.: La scola salernitana per acquistare e custodire la sanita con li discorsi della vita sobria del Sig. Luigi Cornaro. - Tavola delle cose notabili.

   

 93. R-50/2
 94. CORNEILLE, Thomas

  Poemes dramatigues / de T. Corneille. - <Lyon> : chez Laurens <Bachelu>, 1698.- <?>. - <?> sv. ; 8° (17 cm)

  Pt. 2: - 545, <4> str.

  Sadrži: Le geolier de Soy-mesme ; Les illustres ennemis ;Timocrate ; Berenice; La mort de l' empereur ; Darius. - Nepotpun primj., oštećena nasl. str., nedostaju str. 131-134. - Uvezano u pergamenu s hrpt. nasl.: Poemes dramatiques de T. Corneill P. II. - Podaci o mjestu tiskanja i prezimenu tiskara preuzeti iz imprimatura.

   

 95. R-658
 96. CORPUS Iuris Canonici emendatum et notis illustratum : Indicibus variis et novis <et> appendice Pauli Lancelotti Perusini adauctum ... : accesserunt novissime loci communes ..., summa diligentia ex ipsis Canonibus collecti <et> ordine ac methodo singulari ad usum fori utriusque fideliter digesti theologis, politicis <et> practicis pernecessarii. - Gregorii XIII Pont. Max. iussu editum. - <S. l. : s. n.>, 1650. - 1456 str. razl. pag. ; 8° (24 cm)

  Uvezano u pergamenu. - Na koricama: C.orpus J.uris C.anonici T. I et II. – Pečat : Gradska knjižnica Split, Ostavština Forlani 1909. - Tisak i paginacija dvostupačna. - Index librorum. - Index titulorum. - Index capitulorum.

   

 97. R-773
 98. CORRADUS, Pyrrhus

  Pyrrhi Corradi a Terra nova dioecesis rossanensis ... Praxis beneficiaria recentioribus constitutionibus apostolicis ... : addito quinto libro, alias non impresso, accurateque veteri indici novo inserto, iuxta ordinem materiarum. - Venetiis : apud Paulum Balleonium, 1699. - <6>, 368, <28> str. ; 4° (31 cm)

   

  Uvezano u tvrde kartonske korice. - Na nasl. str. zapis: 1. Ante Perić kupio u pok. Grubišića, 2. Constantinus Percotus can<oni>cus Aquile. - Index librorum et capitum. - Index rerum et sententiarum.

   

 99. R-673
 100. COSMI, Stjepan

  In funere Illustrissimi atq. Excellentissimi D.D. Catharini Cornelli bq. veneti imperatoris oratio / habita a P. D. Stephano Cosmo ... - Venetiis : ex typographia Ducali Pinelliana, 1669. - 39 str. ; 8° (21 cm)

  Privez. - Naslov na hrptu : <...> di orationi. - Primjerak znatno oštećen crvotočinom.

   

 101. R-665
 102. COSMI, Stjepan

  Memorie della vita di Gio<vanni> Francesco Morosini cardinale della S. R. Chiesa e vescovo di Brescia / scritte dal P.D. Stefano Cosmi preposito Generale de Ch. Reg. della Congregatione di somasca. - In Venetia : appresso Gio<vanni> Battista Catani, 1676. - <15>, 1-455, 450-727 str. ; 4° (27 cm)

  Uvezano u pergamenu. - Portret G. F. Morosinija. - Pečat : Gabinetto di lettura Spalato, B 30. - Indice de' capi dell' opera.

   

 103. R-34
 104. COSMI, Stjepan

  Naredbe od Zbora darxave splitske / dane na svitlo od prisvit. i prip. gna. gna. Stipana Cosmi arkibiskupa splitskoga, inako solinskoga, poglavice Dalmatie i sve harvatske zemglie ... ; kogesu bile prinesene u slovinski giazik od Mikule Biankovichia vicaria splitskoga i apostolskoga, obranoga biskupa od Makarske. - In Venetia : appresso Andrea Poletti, 1699. - <6>, 166 str. ; 8 ° (18 cm)

  Na poleđini nasl. lista rukopisni ekslibris : Don Yure Vukovich. - Nepotpun primj., nedostaje str. 167.

 105. R-1185
 106. CROTTA, Iroldo

  L'asino : poema eroicomico / d' Iroldo Crotta ; con gli argomenti del sig. Alessandro Zacco ; e le annotazioni del sign. Sertorio Orsato ... - In Venezia : appresso i Combi, 1652. - <2>, 11, 350, <4> str. ; 16° (15 cm)

  Uvezano u karton.

   

 107. R-1405
 108. CURTIUS Rufus, Quintus

  Q.<uinti> Curtii Rufi De rebus gestis Alexandri Magni Macedonum regis historia ... : Deinde adiecti sunt, de vita, fortuna, ac virtute Alexandri libri tres ex Plutarcho <et> ad finem tres epistolae / exaltissima cura Ioannis Svenzii ... - Venetiis : apud Ghirardum de Imbertis, 1629. - 35 listova, 580 str. ; 16° (14 cm)

  Sadrži: Plutarchi Alexander / Hermanno Cruserio interprete ; Plutarchi de Alexandri fortuna vel virtutum / Gulielmo Budaeo interprete ; Alexandri Magni epistola de situ Indiae ... ad Aristotelem / in latinitatem ... a Cornelio Nepote. - Uvezano u pergamenu. - Nisu numerirane str. <433-438>. - Index sermonum orationum. - Index rerum.

 109. R-3
 110. <ČASOSLOV rimskij slavinskimi ezikom poveeniem s.g.n. Innokentie papi A.I. <XI> = Breviarium Romanum slavonico idiomate iussi s.d.n. Innocentii pp. XI editum > / <prir. Ivan Paštrić>. - Romae : typis et impensis Sac. Cong. de propag<anda> fide, 1688. - <900>, CXLII str. ; 8° (20 cm)

  Uvezano u kožu. – Primjerak znatno oštećen. – Tiskano crveno i crno. – Rukopisni ekslibris : 1. Don Mio Rudan di Dugopoglie, 2. Questo libro e di me cherico Ivan Karlich ex Vila Nerezina. – Izv. stv. nasl. : Breviarium. – Glagoljica.

 111. R-589
 112. DA Quintiano, Antonio

  Il mele granato succo medicinale : diviso in due parti : nella prima si tratta di tutte le conditioni delle febri e di polsi ... : nella seconda si contengono molti varii e mirabili secreti per la conservatione de corpi humani / di Fr. Antonio da Quintiano ... - Seconda impressione. - In Venetia : appresso Steffano Curti, 1675. - 420 str. ; 8° (15 cm)

  Uvezano u pergamenu. – Str. 139,140 znatno oštećene. – Na zalistu zapis: Per il dolor dell' orechio … - Tavola.

   

 113. R-602
 114. DA Saluthio, Bartolomeo

  Alfabeto del divino amore composto d'amorosissimi canti spirituali, cantati in eccessi mentali <et> amorose elevationi in Dio / dal ... Bartolomeo da Saluthio ... ; raccolto et nuovamente dato in luce da F. Giorgio da Fiano ... - In Venetia : appresso Barezzo Barezzi, 1609. - <8>, 303 lista : ilustr. ; 8° (15 cm)

  Uvezano u pergamenu s hrpt. nasl.: Alfabeto del divino amore.

   

 115. R-1156
 116. DELLA Motta

  Scuola de' principi e de' cavalieri / cavate dall' opere francesi del sig. Della Motta Levayer che le ha disteso per istruzione di Luigi XIV. Re di Francia ; tradotte nella lingva italiana dall' abate Scipione Alerani. - Venetia : appresso Giuseppe Tramontin, 1697. - 2 sv. ; 8° (16 cm)

  Pt. 1: <La geografia. La rettorica. La morale>. - 312 str.

  Uvezano u karton. - Nepotpun primj., nedostaje nasl. str. . - Podaci o naslovu preuzet iz nasl. nad tekstom.

  Pt. 2: L' economica. La politica. La logica e la fisica. - 12 listova.

  Prvi knjižni snopić s nasl. str. pogrešno privezan uz Pt. 1. - Tavola de ' capitoli. - Indice.

 117. R-1177
 118. DELL' Hoguette

  Testamento o consigli fedeli d' un buon padre a suoi figliuoli : nel quale si contengono molti discorsi christiani, morali e politici / del sig. Dell' Hoguette ; tradotto dalla lingva francese nell' italiana da Giovanni G. Tonelli. - In Venetia : per il Turrini, 1656. - <24>, 387 str. ; 8° (16 cm)

  Uvezano u meke kartonske korice. - Na hrptu : Dell' Hoguette. - Na spor. nasl. str.: Testamento o consigli fedeli del Signore Dell' Hoguette. - Indice de capitoli.

   

 119. R-308
 120. DE Rubeis, Constantinus

  Constantini de Rubeis Salaminij C.R. Congreg. somaschae Episcopi Veglensis Poemata. - Venetiis : ex typographia Pinelliana, 1644. - 55 str. ; 16° (15 cm)

  Uvezano u karton. - Primjerak oštećen vlagom. – Pečat : Gabinetto di lettura Spalato, D. 57.

   

 121. R-45
 122. DESCARTES, René

  Passiones animae / per Renatum Descartes ; gallice ab ipso conscriptae nunc autem in exterorum gratiam latina civitate donatae - Amstelodami : apud Danielem Elsevirium, 1677. – <24>, 92, <4> str. : ilustr. ; 8° (21 cm). – (Renati Des-Cartes Opera philosophica).

  Index.

   

 123. R-45
 124. DESCARTES, René

  Renati Des-Cartes Principia philosophiae. - Ultima editio cum optima collata ... - Amstelodami : apud Danielem Elsevirium, 1677. – <26>, 222 str. : ilustr. ; 8° (21 cm). - (Renati Des-Cartes Opera philosophica)

  Uvezano u pergamenu s hrpt. nasl.: Renati Descartes opera philosophica. Cartesius. Philosophiae. Tractatus de homine. D. Elsevirium. H.M. Spalati 1892., <Sig.> 34. - Index principiorum philosophiae.

   

 125. R-45
 126. DESCARTES, René

  Renati Descartes specimina philosophiae seu Dissertatio de methodo ... Dioptrice et Meteora ... . / Ex gallico translata <et> ab auctore perlecta variisque in locis emendata. - Ultima editio cum optima collata ... . - Amstelodami : apud Danielem Elsevirium, 1677. – <14>, 248 str. : ilustr. ; 8° (21 cm). - (Renati Des-Cartes Opera philosophica).

  Index materiarum contentarum.

   

 127. R-45
 128. DESCARTES, René

  Renati Des-Cartes Tractatus de homine et De formatione foetus / quorum prior notis perpetuis Ludovici de la Forge M.D. illustratur. - Amstelodami : ex typographia Blaviana, 1686. - <78>, 239 str. : ilustr. ; 8° (21 cm)

  Privez. - Str.: <3-35>: Praefatio / Claudii Clerselier. - Index.

   

 129. R-613/2
 130. DE Silhon

  Le ministre d'Estat avec le veritable usage de la politique moderne / par le Sieur De Silhon. - A Paris : par la Compagnie des libraires du Palais, 1665.- <?>. - <?> sv. ; 16° (15 cm)

  Pt. 2: - <8>, 401, <7> str.

  Uvezano u kožu. - Na hrptu : Minist d'Estat Tom 2.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Iz knjige : R. Descartes : Tractatus de homine.
  Amsterdam : Blaev, 1686.
 131. R-1027
 132. DIANA, Petrus

  <De concoctione et semine> / <autore Petro Diana>. - <S. l. : s. n.>, imprim. dat. 1653. - <30>, 200 str. ; 8° (22 cm)

  Uvezano u karton. - Primjerak oštećen crvotočinom. - Nepotpun primj., nedostaje nasl. str. i 2. i 3. list. - Podaci o naslovu i odgovornosti preuzeti iz imprimatura. - Index capitum. - Index notabilium. - Index auctorum.

   

 133. R-861
 134. DI SPINELLI, Giovanni Paulo

  Libro secondo dell' auree lettioni / di Gio<vanni> Paulo di Spinelli di Giovenazzo castellaneta ; nel quale si contengono i modi di comporre li medicamenti ... <et> anco la dechiaratione de nomi Arabici <et> graduatione cosi nel decuocere come anco nel pestarli ... ; opera necessaria a chi vorra canonicamente esercitar l' arte dello spetiale di medicina. - Et in questa seconda impressione / corretta da Francesco Antonio di Ba<ri> figlio dell' autore. - In Bari : et di novo ristampato per Giacomo Gaidone, 1633. - <4>, 202, <2> str. : ilustr. ; 8° (25 cm)

  Uvezano u kartonske korice. – Privez. - Primjerak oštećen crvotočinom. - Tavola della chimica operatione.

   

 135. R-459
 136. DOMINIS, Markantun de

  De republica ecclesiastica : libri X / auctore Marco Antonio de Dominis archiepiscopo spalatensi ; cum suis indicibus. - 1618-1622. - 3 sv. ; 2° (37 cm)

  Uvezano u kožu s hrpt. nasl.: De republica ecclesiastica Marcus Antoniu<s> de Dominis. - Portret autora.

  Pars 1: Continens lib. I,II, III, IV. - Heidelbergae : cura Iohannis Lancellotti,

  1618. - <24>, 521, <18> str.

  Index rerum et verborum. - Index locorum sacrae scripturae.

  Pars 2: Continens libros quintum et sextum. - Francofurti ad Moenum :

  sumptibus Rulandiorum : typis Ioan. Friderici Weiss, 1620. - 340, 354, <18>.

  Index locorum sacrae scripturae.

  Pars 3: Continens libros VII, VIII, IX, X. - Hanoviae : sumptibus haeredum

  Levini Hulsii, 1622. - <16>, 330, <14>, 153, <17>.

  Index locorum sacrae scripturae. - Index rerum et verborum. - Index rerum memorabilium.

   

 137. R-1120
 138. DONDINUS, Guilielmus

  Selecta heroum spectacula in amphitheatro fortitudinis : Eleganti poemate repraesentata accessit Samson / P. Guilielmi Dondini ... - Monachii : sumptibus Joannis Wagneri : typis Sebastiani Rauch, 1669. - 103 str. ; 16° (13 cm)

  Privez. - Na hrptu ostaci kožnog uveza.

   

 139. R-596
 140. DREXELIUS, Hieremia

  Palaestra Christiana / Auctore P. Hieremia Drexelio ... - Ex posthumis libellus quintus. - Antverpiae : typis viduae Joannis Cnobari, 1643. - <16>, 342, <2> str. ; 16° (12 cm)

  Uvezano u kožu s hrpt. nasl.: Drex<elio> Palaestra christ<iana>.

   

 141. R-625
DU Buisson

La vie du vicomte de Turenne, marechal general des camps <et> armees du Roi, colonel general de la Cavalerie legere de France <et> gouverneur du haut <et> bas limosin / par Mr. Du Buisson ... - A Cologne : chez Jean de Clou, 1685. - <12>, 392 str. ; 8° (17 cm)

Uvezano u pergamenu s hrpt. nasl.: Buisson – Turenne. - Ex libris: R.S. Brkić, 1939.

 1. R-609
EBORENSIS, Andrea

Sententiae et exempla ex probatissimis scriptoribus collecta <et> per locos communes digesta / per Andream Eborensem Lusitanum ; et in duos tomos redacta ... - Hac vero ultima omnia summo studio renovata <et> mendis expurgata. - Venetiis : apud Ioan. Baptistam Combum, 1621. - <16>, 648 str. ; 16° (15 cm)

Uvezano u pergamenu s hrpt. nasl.: Sente<ntiae> et exempla. - Nasl. str. tiskana crno i crveno. - Na nasl. str. rukopisni ekslibris : Prof. Lj. Zarbarini, <oko 1906.>. - Authorum nomina. - Elenchus locorum communium.

 

 1. R-650
 2. FABRIS, Ottavio

  L' uso del la squadra mobile / d Ottavio Fabri ; con la quale per teorica et per pratica si misura geometricamente ogni distanza, altezza e profondita, s' impara a perticare livellare et pigliare in dissegno le citta, paesi et provincie ... - In Padova : per i Gattella, 1673. - 100 str. : ilustr. ; 8° (23 cm)

  Uvezano u karton. - Na nasl. str. rukopisni ekslibris : Di me Sebastiano Pilloni.

   

 3. R-1065
 4. FIAMENGO, Arnoldo Vuion

  Breve dichiaratione dell' arbore monastico benedittino intitolato Legno della vita : cavata da i cinque libri ... / composti per il ... Arnoldo Vuion Fiamengo ... ; nuovamente riconosciuta e da molti errori corretta per il ... Fernando Antonio Bortoluzzi. - In Trevigi : per Gio.<ovanni> Battista di Bianchi, 1689. - <8>, 160 str. ; 8° (18 cm)

  Str. 146-160: Informatione per colorire l' arme. - Uvezano u karton.

   

 5. R-2625
 6. FORESIUS, Joannes

  Joannis Foresii Soc<ietatis> Jesu Allocutiones oratoriae, habitae in solennitatibus Christi, B. Virginis <et> sanctorum aliisque Academicorum ac Marianorum Sodalium congressibus publicis. - Viennae : typis Joannis Christophori Cosmerovii, S.C.M. Typ. Aulici, 1679. - <10>, 687 str. ; 16° (13 cm)

  Uvezano u pergamenu s ostacima kopča. – Na zalistu rukopisni ekslibris : Josephus Vojković. – Knjiga oštećena crvotočinom. – Index allocutionum.

   

 7. R-1252
 8. FORMENTI, Francesco

  Discorso spirituale / composto da Francesco Formenti di Venetia ; nel quale compendiosamente <et> essortatoriamente si ragiona delle opere buone e christiane e della necessita <et> efficacialoro ; e conforme a due bolle della santa memoria di papa Pio Quinto si dete stano gli cambii secchi, palliati e usurarii e si dechiarano gli boni e gli reali lequali bolle sono registrate nel fine del presente libro ... - In Venetia : per Evangelista Deuchino, 1619. - 32 lista : ilustr. ; 8° (24 cm)

  Uvezano u meke kartonske korice.

   

 9. R-1295
 10. FRANCISCUS Salesius, sanctus

  Ristretto della vita, virtu e miracoli di San Francesco di Sales vescovo e prencipe di Geneva : Tratto dalle vite scritte del Santo da diversi autori e da processi autentici formati per la sua canonizatione. - In Venetia : appresso Gio.<vanni> Battista Tramontin, 1684. - <8>, 1-544, 555-868 str. ; 8° (23 cm)

  Sadrži : Ristretto della sua vita ; La introduttione alla vita divota ; Trattato dell' amor d' Iddio ; Trattenimenti spirituali ; Esercitij spirituali ; Il cantico de cantici di Salomone ; Maniera Divota ; Sacre reliquie di divotione ; Il direttorio delle religiose ; Le constitutione per le monache. - Nepotpun primj., nedostaju str. 133-140. - Str. 501-508 duple i pogrešno uvezane. - Uvezano u kožu. - Na hrptu ornamenti u zlatotisku. - Na spor. nasl. str.: Le opere di San Francesco di Sales divise in cinque tomi.

   

 11. R-388
 12. FRKIĆ, Matija

  <Recognitio peripatetica Aristotelis ut magistri liceti ut discipuli an omnium Aristotelicorum celeberrimi> / <instituta per Matthaeum Veglensem>. - <Patavij : s.n.>, <1656.>. - <6>, 190, <6> str. ; 8° (25 cm)

  Uvezano u karton. - Nepotpun primj., nedostaje nasl. str.. - Glavni stv. nasl. i podatak o odgovornosti preuzeti iz nasl. nad tekstom. - Podatci o mjestu i godini izdavanja preuzeti iz predgovora. - Primjerak oštećen crvotočinom.

   

 13. R-760
 14. <FUCARIA et auctaria ad apiaria philosophiae mathematicae.> - <Venetiis : apud Paulum Baleonium, 1655.>. - <13>, 199, <20>, 82 str. , ilustr. ; 4° (32 cm)

  Uvezano u tvrdi karton s hrpt. nasl. : Fucaria et auctaria. – Nepotpun primj., nedostaje nasl. str.. – Podaci o naslovu preuzeti sa spor. nasl. str.. – Podaci o tiskaru, mjestu i godini tiskanja preuzeti iz knjige. – Sadrži: Appendix apiariorum philosophiae mathematicae. - Index rerum.

   

 15. R-8214
 16. GALLERATUS, Paulus

  Pauli Gallerati J.U.D. et ex novariensi collegio jurisconsulti celeberrimi De renuntiationibus tractatus : tribus tomis distinctus ... : adjectis etiam Decisionibus S.R.R. ad Materiam Renuntiationum spectantibus. - Genevae : sumptibus Johannis Hermanni Widerhold, 1678. - 3 sv. ; 2° (36 cm)

  Uvezano u tvrdi karton obložen kožom. - Na hrptu podjela na šest polja, florealni ukrasi u zlatotisku. - Na spor. nasl. str.: Pauli Gallerati Tractatus de renuntiationibus. - Primjerak oštećen vlagom.

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Iz knjige : Fucaria et auctaria ad apiaria philosophiae mathematicae.
  Venecija : P. Baleoni, <1655.>.

  Tom. 1: - <36>, 292 str.

  Index librorum et capitum. - Index renuntiationum. - Index alphabeticus rerum notabibium <notabilium>.

  Tom. 2: - <32>, 276 str.

  Index locupletissimus. - Index rerum notabilium.

  Tom. 3: - <12>, 140, <22>, 79 str.

  Sadrži : Decisiones Sacrae Rotae Romanae hactenus nullibi impressae ad materiam Renuntiationum concernentes / Recollectae a Domino Michaele Angelo Oliverio ... ; cum duplici indice, nempe argumentorum <et> materiarum. - Index locupletissimus rerum et verborum memorabilium.

   

 17. R-1386
 18. GANDUTIUS, Iohannes Baptista

  Descriptiones oratoriae ex probatissimis auctoribus excerptae et suas in classes optimo ordine distributae omnium artium <et> facultatum studiosis opportunissimae / quas publicae utilitati exponit Io. Baptista Gandutius e Societate Iesu ; cum indice descriptionum omnium locupletissimo. - Mediolani : typis Iosephi Marelli, 1670. - <8>, 890 str. ; 8° (18 cm)

  Uvezano u meke kartonske korice.

   

 19. R-2105
 20. GAZAROVIĆ, Marin

  Murat gusar : razgovaranye morsko / sloxeno po Marinu Gazarovichia. - Venetia : per Evangelista Deuchino, 1623. - 226 str. ; 16° (15 cm)

  Primjerak oštećen,laminiran i uvezan. - Na poleđini nasl. str. portret Marina Gazarovića.

   

 21. R-1196
 22. GENTILINI, Alessandro

  Le ricchezze del Cielo accresciute dal traffico della Chiesa con le Spirituali negoziazioni de Santi suoi nella Terra : panegirici sacri / del Padre Alessandro Gentilini da Rimini ... ; dati in luce dal Padre Marcantonio da Cesana ... - In Venetia : per Nicolo Pezzana, 1670. - 663, <7> str. ; 16° (15 cm)

  Uvezano u pergamenu s hrpt. nasl.: Ricchezze del Cielo. - Na koricama: Ducentue duces ... . - Na nasl. str. zapis: Ex libris Ioannis et ... canonicorus ... . - Pri vrhu nasl. str. rukopisni ekslibris : Vrsalowsky. - Na str. 7 zapis: Giovanni Versalovich ... 29. agosto 1859.

   

 23. R-236
 24. GETALDIĆ, Marin

  Marini Ghetaldi patritii Ragusini Apollonius redivivus seu restituta Apollonii Pergaei Inclinationum geometria. - Venetiis : apud Bernardum Iuntam, 1607. - <8>,23 str. : ilustr. ; 8° (23 cm)

  Uvezano u pergamenu. - Pečat : Gabinetto di lettura Spalato, Sig. A 409. - Na pergameni <Sig.> 3 G II Mat.

   

 25. R-413
 26. GETALDIĆ, Marin

  Marini Ghetaldi patricii Ragusini Nonnullae propositiones de parabola. - Nunc primum inventae <et> in lucem editae. - Romae : apud Aloysium Zannettum, 1603. - 20 str. : ilustr. ; 8° (24 cm)

  Uvezano u pergamenu s hrpt. nasl.: Promotus Archimedis Marini Ghetaldi - <Sig.> 776. – Privez. - Pečat : C.<arska> K.<raljevska> gimnazijalna knjižnica u Spljetu.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Iz knjige M. Getaldića Apollonius redivivus seu restituta Apollonii Pergaei Inclinationum geometria. Venecija : B. Iunta 1607.
 27. R-237
 28. GETALDIĆ, Marin

  Marini Ghetaldi patricii Ragusini Promotus Archimedis seu de variis corporum generibus gravitate <et> magnitudine comparatis. - Romae : apud Aloysium Zannettum, 1603. - <8>, 72 str. : ilustr. ; 8° (22 cm)

  Uvezano u pergamenu. - Pečat : Gabinetto di lettura Spalato, Sig. A 530. - Na pergameni <Sig.> 4 G II.

   

 29. R-236
 30. GETALDIĆ, Marin

  Marini Ghetaldi patritii Ragusini Supplementum Apollonii Galli seu exsuscitata Apollonii Pergaei Tactionum geometriae pars religua. - Venetiis : apud Vincentium Fiorinam, 1607. - 18 str. : ilustr. ; 8° (23 cm)

  Privez.

   

 31. R-236
 32. GETALDIĆ, Marin

  Marini Ghetaldi patritii Ragusini Variorum problematum collectio. - Venetiis : apud Vincentium Fiorinam, 1607. - 72 str. : ilustr. ; 8° (23 cm)

  Privez.

   

 33. R-905
 34. GIOVINAZO, Pietro

  Del Mariale / del … Pietro Giovinazo. – In Messina : nella stamparia di Vicenzo d' Amico, 1691. - <?> . - <?> sv. ; 8° (21 cm)

  Pt. 2: Che contiene i motivi sopra gl'Evangelii delle Domeniche di tutto l'

  anno per discorrere a gloria di Maria Santissima del Rosario. - 1691. - <8>, 408, 14 str.

  Uvezano u pergamenu. - Na hrptu : <...> del Giovinazo <seconda> <Sig.> 172. - Indice delli motivi. - Indice delle cose piu notabili.

   

 35. R-6783
 36. GIUSTINIANI, Bernardo

  Historie cronologiche dell' origine degl' ordini militari e di tutte le religioni cavalleresche infino ad hora instituite nel Mondo ... / Opera dell' abbate Bernardo Giustinian ... - In Venezia : presso Combi <e> La Nou, 1692. - <12>, <424> str. : ilustr. ; 4° (33 cm)

  Nepotpun primj., nedostaju str. 15 - 24, 59 - 62 i posljednji list. - Primjerak oštećen crvotočinom i vlagom, nije uvezan. - Na spor. nasl. str.: Alla Sacra Reale Maesta cristianissima di Lodovico il Grande primogenito di Santa Chiesa monarca potentissimo della Gallie. - Indice cronologico.

   

 37. R-495
 38. GLAVINIĆ, Franjo

  Czvit szvetih toyeszt sivot szvetih od kih Rimska czrikva cini sspominak / prenessen i sslosen na harvatski yezik catholicanskim obicajem po o. f. Franciscu Glavinichu Istrianinu reda s. Francisca, Male bratye ... ; u kih vnogi spasitelyni uzdarsese nauki svakomu duhovnomu i telesnomu strahom Bosym sivuchemu kruto koristni i potribni. - V Mnetcii : po Bartolu Ginammu, 1657. - <12>, 13, <3>, 324 str. : ilustr. ; 8° (22 cm)

  Uvezano i laminirano.

   

 39. R-601
 40. GRONOVIUS, Iohannes Fredericus

  Ioh<annis> Frederici Gronovii De sestertiis seu subsecivorum pecuniae veteris Graecae <et> Romanae : libri IV. Accesserunt L<ucius> Volusius Maecianus IC. <et> Balbus Mensor De asse. Item Pascasii Grosippi Tabula nummariae. - Amstelodami : apud Ludovicum <et> Danielem Elzevirios, 1656. - <28>, 915, <40> str. ; 8° (16 cm)

  Uvez oštećen. - Na poleđini nasl. str.: Ex Bibl.a A.F. de Valentibus Subdat.ii. - Index auctorum. - Index rerum.

   

 41. R-606/1
 42. GUALDO Priorato, Galeazzo

  Historia del ministerio del Cardinale Giuliano Mazarino primo ministro della Corona di Francia : nella quale si raccontano i successi principali ... / descritta dal ... Galeazzo Gualdo Priorato. - In Colonia : <s.n.>, 1669. - <?>. - <?> sv. ; 8° (15 cm)

  Tom. 1: - 1669. - <8>,457,<14> str.

  Originalni kožni uvez. - Na hrptu : Istoria del Mazarino T. I. - Tavola delle cose notabili.

   

 43. R-1239
 44. GUARINI, Giovanni Battista

  Della gierarchia overo Dal sacro Regno di Maria Vergine madre d'Iddio e reina del cielo ... : con varie orationi poste al fine di ciascuno argomento e capitolo di libri ... : libro secondo / del R.P.D. Gio. Battista Guarini ... ; postovi per commodita di lettori cinque copiosissime tavole. - In Venetia : appresso Evangelista Deuchino <e> Gio. Battista Pulciani, 1609. - <8>, 422 str. ; 8° (25 cm)

  Uvezano u karton. - Primjerak oštećen. - Na nasl. str. rukopisni ekslibris : Vincenzo Vragnican di Zorzi.

   

 45. R-1306
 46. HORATIUS Flaccus, Quintus

  Q<uintus> Horatius Flaccus / a Joanne Bond illustratus. - Patavii : ex Typ<ographia> Semin<arii>, <1606.>. - 432 str. ; 8° (16 cm)

  Uvezano u pergamenu. - Podatak o god. Izdavanja preuzet iz predgovora. - Sadrži:

  Odae, Epodae, Saturae, Epistulae, Ars poetica.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Naslovna stranica djela Q. Horatius Flacus.
  Padova : Typographia Seminarii, <1606.>

   

 47. R-635
 48. INGEGNERI, Giovanni

  Fisionomia naturale : nella quale con ragioni tolte dalla fisionomia, dalla medicina, e dall' anatomia, si dimostra,come dalle parti del corpo humano ... / <Giovanni Ingegneri>. - In Napoli : per Gio.<vanni> Domenico Roncagliolo, 1611. - <4>, 75 str. ; 8° (19 cm)

  Uvezano u karton. - Podatak o odgovornosti preuzet iz nasl. nad tekstom.

   

 49. R-628
 50. ISIDORUS Pelusiota, sanctus

  Isidorianae collationes quibus S. Isidori Pelusiotae : epistolae omnes hactenus editiae cum multis antiquis optimae notae manu scriptis Codicibus comparantur <et> inde circiter bis mille locis supplentur aut emendantur / <P. Petri Possini recognoverint et in lucem edi>. - Romae : typis Fabij de Falco, 1670. - <24>, 368 str. ; 8° (19 cm)

  Uvezano u pergamenu. - Nepotpun primj., nedostaju str. 231-238. - Pogrešno uvezane str. 305-320. - Podatak o odgovornosti preuzet iz imprimatura.

   

 51. R-148
 52. ISOCRATES

  Isocratis Orationes tres I. ad Demonicum, II. ad Nicoclem, III. Nicocles. Cum Plutarchi Chaeronei Pedagogia seu de liberorum institutione libello. Ouibus accesserunt Pythagorae carmina aurea <et> Phocylidis Poema admonitorum cum versione Michaelis Neandri. - Jenae : ex officina Sengenwaldiana ; Numburg : impensis M. M., 1653. - <109> listova ; 8° (16 cm)

  Uvezano u pergamenu. - Tekst usporedo na latinskom i grčkom.

   

 53. R-2651/1,2
 54. IUGLARIS, Aloysius

  Aloysii Iuglaris Niciensis e Societate Iesu Elogiorum. - Bononiae : ex typographia Iosephi Longi, 1678. - 2 sv. ; 16° (15 cm)

  Pars 1 : - <24>, 192 str.

  Primjerak nije ukoričen. - Znatno oštećen crvotočinom. - Nedostaje nasl. str.

  Pars 2 : - <264> str.

  Privez. - Sadrži: Humana continens ; Genethliaca ; Funebria ; Eucharistica panegirica ; Dedicationes ; Inscriptiones. - Index elogiorum et inscriptionum.

 55. R-1110/1,2
 56. IUGLARIS, Aloysius

  Aloysii Iuglaris Niciensis e Societate Iesu Elogiorum. - Venetiis : typis Ioannes Cagnolini, 1684. - 2 sv. ; 8° (16 cm)

  Pars 1 : - <24>, 192 str.

  Primjerak nije ukoričen. – Znatno oštećen crvotočinom. - Na spor. nasl. str.: Aloysii Iuglaris Elogiorum : pars prima.

  Pars 2 : - 264 str.

  Privez. - Sadrži: Humana continens ; Genethliaca funebria ; Eucharistica panegirica ; Dedicationes inscriptiones. - Index elogiorum et inscriptionum.

 57. R-2070
 58. KAŠIĆ, Bartol

  Xivot gospodina nascega Isukarsta = Vita del signor nostro Giesu Christo / Vpysaga Bartolomeo Kassicch Paxanin pop bogoslovac od reda Druxbae Yesussovae ... - In Roma : nella stamparia della S. Congreg. de propag. fide, 1638. - <3>, 119, <5> str. ; ° (16 cm)

  Uvezano u karton. - Na predlistu zapis: Ex libris archiđa. Vulatcovich Novegradeschi. - Str. 81-119: Xivot pricistae Bogorodicae vazda diviccae Mariae mayke Isukartovae gospoye nascae. - Letaniae priblax vazda diviccae Mariae Bogorodicae Loretanae.

 59. R-584
 60. KEMPIS, Thomas

  Los IV. libros de la imitacion de Christo y menosprecio del mundo / compuestos en latin por el venerable Tomas de Kempis ... ; y traduzidos nuevamente en espanol por el P. Iuan Eusebio Nieremberg ... ; van anadidos los Dictamenes de espiritu y perfeccion ... - En Leon de Francia : a costa de Pedro Cavallero, 1679. - <32>, 538 str. : ilustr. ; 16° (11 cm)

  Str. <6-16>: Compendio de la vida del venerable Tomas de Kempis ... . - Str. 485-538: Dictamenes de espiritu y perfeccion /sacados de ... Juan Eusebio Nierembergio. - Izv. stv. nasl.: De imitatione Christi. - Uvezano u pergamenu. - Tabla de los libros y capitulos.

   

 61. R-1097
 62. LANCELLOTTO, Secondo

  <L' hoggidi overo il mondo non peggiore ne piu calamitoso del passato> / <Secondo Lancellotto>. - <Venetia : s.n.>, <16_ _>. - <30>, 701 str. ; 8° (16 cm)

  Nedostaju korice. - Nepotpun primjerak., nedostaje nasl. str. - Podaci o naslovu i autoru preuzet iz stv. nasl. nad tekstom.

   

 63. R-840
 64. LANDUS, Constantius

  Constantii Landi complani comitis, Selectiorum numismatum, praecipue romanorum, expositiones elegantibus nummorum ectypis <et> indicibus necessariis instructae. - Lugduni Batavorum : procudit Balduinus Vander Aa., 1695. - <18>, 164, <8> str. : ilustr. ; 8° (23 cm)

  Uvezano u karton s hrpt. nasl.: Landi Numisma<tum> selectior<um>. - Pečat : Gabinetto di lettura Spalato Sig. B. 249 i 151 E II. - Verborum <et> rerum index. - Scriptorum quorum vel citatio vel illustratio facta est catalogus. - Numismatum explicitorum syllabus.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Iz knjige : C. Landus. Selectiorum numismatum.
  Leyden : B. Vander, 1695.
 65. R-642
 66. LAS Casas, Bartolome de

  Istoria o brevissima relatione della distruttione dell' Indie Occidentali / di ... Bartolomeo dalle Case ... ; conforme al suo vero originale spagnuolo gia stampato in Siviglia ; tradotta in italiano dall' ... Giacomo Castellani gia sotto nome di Francesco Bersabita. - In Venatia : presso Marco Ginammi, 1643. - <8>, 150 str. ; 8° (20 cm)

  Privez. - Tekst tiskan dvostupačno na tal. i španj. jeziku. - Str. <151-152>: Libri stampati da Marco Ginammi.

   

 67. R-642
 68. LAS Casas, Bartolome de

  La liberta pretesa dal supplice schiavo Indiano / di ... Bartolomeo Dalle Case ... ; conforme al suo vero originale spagnuolo gia stampato in Siviglia ; tradotto in italiano per opera di Marco Ginammi. - In Venetia : presso Marco Ginammi, 1640. - 155 str. ; 8° (20 cm)

  Privez. - Str. <156-158>: Libri stampati da Marco Ginammi.

   

 69. R-642
 70. LAS Casas, Bartolome de

  Il supplice schiavo Indiano / di ... Bartolomeo dalle Case o Casaus ... ; tradotto in italiano per opera di Marco Ginammi. - In Venetia : appresso Marco Ginammi, 1636. - 118 str. ; 8° (20 cm)

  Uvezano u karton s hrpt. nasl.: Dalle Case Indie Occidentali 1636 - 1643. - Na naslovnoj str.: conforme al suo vero originale spagnuolo gia stampato in Siuiglia. - Str. <119-120>: Libri stampati da Marco Ginammi. - Tekst tiskan dvostupačno na španj. i tal. jeziku.

   

 71. R-1201
 72. LAURENTUS, Andrea

  <Historia anatomica> / <Andreae Laurentii>. - <Padova : s. n.>, <1605.?>. - <80>, 918 str. : 1 ilustr. ; 8° (16 cm)

  Nepotpun primj., nedostaje nasl. str.. - Podaci o autoru, naslovu, mjestu i godini tiskanja preuzeti sa str. <8> Copia. - Primjerak znatno oštećen crvotočinom. - Index rerum et verborum.

   

 73. R-654
 74. LEALI, Ioseph

  Paediae Scoticae theologicae quibus subtilissima Scoti mens in quatuor sententiarum libris : De deo, Angelis, Christo et Sacramentis ... / authore ... Iosepho Leali de Verona ... ; cum duplici apophase. - Patavii : typis Petri Mariae Frambotti Bibliopolae, 1682. - <24>, 444, <12> str. ; 8° (23 cm)

  Uvezano u pergamenu s hrp. nasl.: Paediae Scoticae theologicae Leali de Verona.

   

 75. R-1061
 76. LE Bleu, Jacob

  Tractatus de instructione futuri consiliarii / delineatus per Jacobum Le Bleu ... ; cum suffixo capitum <et> rerum pertractatarum indice. - Gissae : typis Josephi Diererici Hampelii, 1652. - <16>, 352, <28> str. ; 8° (18 cm)

  Uvezano u karton s hrpt. nasl.: Consiliarius <Sig.?> 216.

   

 77. R-984
 78. LEGGI per la Patria e Contadinanza del Friuli. - Compilate novamente e stampate / cosi commandando l' Illustriss<imo> ... Pietro Grimani luogotenente generale di essa Patria. - In Udine : appresso gli Schiratti, 1686. - <40>, 762 str. ; 8° (24 cm)

  Uvezano u meke kartonske korice s hrpt. nasl.: Statuti a Friul<i>. - Pečat : Gabinetto di lettura Spalato, C 30. - Indice de titoli. - Indice delle materie.

   

 79. R-991
 80. LICETUS, Fortunius

  <De natura primo - movente> / <Fortunii Liceti>. - <Paduae : s.n.>, imprim. dat. 1634. - <14>, 193, 7 str. ; 8° (23 cm)

  Str. <7-14>: Praefatio / Fortunii Liceti. - Nepotpun primj., nedostaje nasl. str. - Podatci o naslovu, odgovornosti i mjestu tiskanja preuzeti iz imprimatura. - Primjerak oštećen crvotočinom. - Uvezano u meke kartonske korice. - Index rerum.

   

 81. R-961
 82. LIVELLUS, Octavius

  <Octavii Livelli Scholium>. - <Patavii : excudebat Gasp. Crivellarium, 1616.>. - <3>, 127, <6> listova ; 8° (20 cm)

  Uvezano u pergamenu. - Primjerak znatno oštećen crvotočinom i vlagom. - Nepotpun primj., nedostaje nasl. str. i str. 34, 35, 66, 67, 118, 119. - Podaci o naslovu i autoru preuzeti iz nasl. nad tekstom. - Podaci o tiskaru, mjestu i godini tiskanja preuzeti iz kolofona.

   

 83. R-8630
 84. LUCANUS, Marcus Annaeus

  M<arci> Annaei Lucani Pharsalia sive De bello civili Caesaris et Pompeii : libri X / Ex emendatione ... Hug<onis> Grotii cum eiustem notis ; <annotationibus Thomae Farnabii>. - Venetiis : sumptibus haeredum Francisci Baba, 1672. - 24, 264 str. ; 8° (16 cm)

  Uvezano u meke kartonske korice. - Uvez popustio. Primjerak oštećen crvotočinom. - Listovi nejednako obrezani. - Pečat : Gradska biblioteka Split, <Sig.> A I 2. - Podatak o sekundarnoj odgovornosti preuzet iz impresuma.

 85. R-242
 86. LUČIĆ, Ivan

  <Historia di Dalmatia et in particolare delle citta' di Trau', Spalatro e Sebenico : nella quale si contengono le guerre seguite fra diversi prencipi per causa del detto Regno e delle dette citta <et> insieme la discedenza de' Re d' Ungaria <et> altri prencipi che vi hanno dominato> / <descritta da Giovanni Lucio>. - In Venetia : presso Stefano Curti, 1674. - <508> str. ; 8° (23 cm)

  Primjerak laminiran. - Na predlistu zapis o naslovu, autoru, mjestu i godini tiskanja. - Nepotpun primj., nedostaje nasl. str. i str. 1-2, 305-320, 415-416, 465-480 i kraj.

   

 87. R-2402
 88. LUČIĆ, Ivan

  Ioannis Lucii Inscriptiones Dalmaticae ; Notae ad Memoriale Pauli de Paulo ; Notae ad Palladium Fuscum ; Addenda vel corrigenda in opere De Regno Dalmatiae <et> Croatiae ; Variae lectiones Chronici Ungarici manuscripti cum editis. - Venetiis : typis Stephani Curtii, 1673. - 1-68, 67-74, 77-91 str. ; 8° (22 cm)

  Uvezano u pergamenu. - Između 24. i 25. str. 4 nenumerirana lista.

   

 89. R-208
 90. LUČIĆ, Ivan

  Ioannis Lucii De Regno Dalmatiae et Croatiae : libri sex. - Amstelodami : apud Ioanem Blaev, 1668. - <8>, 474, <14> str. : 5 zemljop. karata, 3 lista s tablama ; 4° (33 cm)

  Uvezano u pergamenu. - Sadrži karte: Illyricum et Liburnia; Regnum Illyricum et Illyricum a Romanis additum (Reges Illyrii); Illyricum Monarchiae Romanae; Dalmatia post Imperii declinationem in Croatiam, Serviam et Dalmatiam ipsam Distincta; Croatia maritima, Dalmatiae pars et pars Serviae. - Str. 287-302: Regnum Slavorum / Presbyteri Diocleatis - Str. 303-309: Regum Dalmatiae et Croatiae gesta / Marco Marulo. - Str. 312-370: Historia Salonitanorum pontificum atque Spalatensium / Thomae Archidiaconi Spalatensis. - Str. 371-380: Historia /

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Naslovna stranica djela I. Lučića De Regno Dalmatiae et Croatiae libri sex. Amsterdam : I. Blaev, 1668.

  Micham Madii de Barbazanis. - Str. 381-385: Tabula a Cutheis. - Str. 385-386: Memoria Archiepiscopum Salonitanae et Spalatinae Ecclesiae. - Str. 387-422: Obsidionis Iadrensis. - Str. 423-438: Memoriale /Pauli de Paulo. - Str. 451-456: De situ orae Illyrici / Palladii Fusci Patavini. - Str. 457-458: In eos qui beatum Hieronymum Italum esse contendunt / Marci Maruli. - Index rerum notabilium. - Argumenta rerum quae hoc Opere continentur. - Dispositio tabularum geographicarum. - Errata sic corrigenda : str. <487-488>.

   

 91. R-234
 92. LUČIĆ, Ivan

  Vita B.<eati> Ioannis confessoris episcopis Traguriensis et eius miracula. - Romae : typis Thomae Colinii, 1657. - <4>, 62 str. ; 8° (22 cm)

  Uvezano u meke kartonske korice. - Pečat : Gabinetto di lettura Spalato, Sig. A. 350. - Na hrptu i koricama perom: 109 H IV. - Str. 23-56: Notae historicae ad vitam B.<eati> Ioannis confessoris episcopi Traguriensis / Ioannis Lucii.

   

 93. R-2525
 94. LUPIS, Antonio

  Il postiglione overo lettere / di Antonio Lupis. - In Venetia : appresso li Prodotti, 1693. - <14>, 342 str. ; 16° (14 cm)

  Uvezano u meke kartonske korice s hrpt. nasl.: Lupis Il postiglione overo lettere.

   

 95. R-636
 96. LUZZATTO, Simone

  Discorso circa il stato de gl' Hebrei et in particolar dimoranti nell' inclita citta di Venetia / di Simone Luzzatto. - In Venetia : appresso Gioanne Calleoni, 1638. - 92 lista ; 8° (20 cm)

  Uvezano u pergamenu s hrpt. nasl.: Simone Luzzatto De gl' Hebrei. - Na nasl. str. zapis: Libro raro.

   

 97. R-659
 98. MACCARI, Agostino

  Secreti astrologici celesti et terrestri motivati dalle comete e suelati alla curiosita de gl' animi virtuosi / da D. Agostino Maccari accademico generoso ... ; con molti varii successi, principio, e fine del Mondo, origine, nascita e venuta dell' Antichristo ... - In Venetia : appresso Antonio Bosio, 1681. - 112 str. : ilustr. ; 4° (25 cm)

  Primjerak oštećen crvotočinom. – Nepotpun primj., nedostaju str.: 1-4, 45, 46. - Tavola de capitoli.

   

 99. R-301
 100. MARCELLINUS Comes

  Marcellini v<iri> c<larissimi> Comitis Illyriciani Chronicon : multo quam antea emendatius <et> auctius / Opera Iac.<obi> Sirmondi Societatis Iesu presbyteri. - Lutetiae Parisiorum : ex officina Nivelliana, apud Sebastianum Cramoisy, 1619. - <4>, 78, <2> str. ; 8° (16 cm)

  Uvezano u karton.

   

 101. R-6791
 102. MARRACCI, Ludovico

  Alcorani textus universus : ex correctioribus Arabum exemplaribus summa fide atque pulcherrimis characteribus descriptus : eademque fide ac pari diligentia ex Arabico idiomate in latinum translatus ... ; His omnibus praemissus est Prodromus : totum priorem tomum implens in quo contenta indicantur pagina sequenti / auctore Ludovico Marraccio ... - Patavii : ex Typographia Seminarii, 1698. - 400 str. razl. pag. ; 4° (34 cm)

  Primjerak nije uvezan. – Pečat : Gabinetto di lettura Spalato, Sig. 13 A II (F. 44). - Tekst tiskan dvostupačno. - Pismo arap. i lat. - Na spor. nasl. str.: Prodromus ad refutationem Alcorani in quo Mahumetis vita ac res gestae ex probatissimis apud Arabes scriptoribus collectae referentur ... : in quatuor partes divisus. - Nepotpun primj., nedostaju str. 13-36. - Index capitum vitae Mahumeti. - Index capitum. - Index rerum notabilium.

   

 103. R-1241
 104. MARTINIUS, Valerius

  Valerii Martinii Veneti Iatrophysici Magia physica foecunda ... - Venetiis : apud Marcum Antonium Brogiollum, 1639.-1641. - 3 sv. ; 8° (23 cm)

  Uvezano u kožu.

  <Vol. 1>: <De totius substantiae tribus novis sapientiis>. - Venetiis : apud

  Marcum Antonium Brogiollum, 1639. - <8>, 38, 198 str.

  Index locupletissimus.

  Vol. 2: In qua rerum naturalium prima principia instituuntur ... - Venetiis :

  apud Petrum Milochum, 1641. - <6>, 31, 107 str.

  Huius operis catalogus.

  Vol. 3: - Venetiis : apud Petrum Milochum, 1641. - <4>, 19, 90 str.

  Index novis speculationibus insignitus.

   

 105. R-1410
 106. MATTEI, Loreto

  Teorica del verso volgare e Prattica di retta pronuntia ; con un Problema delle lingve latina e toscana in bilancia / Osservationi di Loreto Mattei. - In Venetia : per Girolamo Albrizzi, 1695. - 312 str. ; 16° (15 cm)

  Uvezano u karton. - Primjerak oštećen vlagom. - Na nasl. str. rukopisni ekslibris : Prof. Zarbarini. - Grafika s portretom Loreta Matteia.

   

 107. R-774
 108. MENOCHIO, Giacomo

  Iacobi Menochii papiensis iuriscons<ulti> excellentissimi ... De arbitrariis iudicum quaestionibus <et> causis : Libri duo : quibus tota fere iuris pars quae a iudicum arbitrio <et> potestate pendet perquam docte, late <et> eleganter sex centuriis ... - Hac omnium postrema aeditione / ab ipso auctore recogniti, novissimis <et> non amplius impressis additionibus locupletati <et> iuxta superiorum censuras correcti <et> impressi ... - Venetiis : apud haeredem Hieronymi Scoti, 1605. - <10>, 1008, <108> str. ; 2° (36 cm)

  Uvezano u meke kartonske korice. - Na hrptu : Menocchius. - Na predlistu zapis: Dalla libraria di Giuseppe <?> 1776. – Pečat : Gabinetto di lettura Spalato, F 43 (54 A VI.). - Index quaestionum et casuum. - Index legum, canonum et paragraphorum . - Index statutorum, constitutionum, decretorum et legum municipalium . - Index rerum et verborum.

   

 109. R-631/2
 110. MERCURE galant : dedie a Monseigneur le Dauphin septembre 1682. - <Imprimer pour la premiere fois>. – A Lyon : chez Thomas Amaurly, 1682. - <?> ; - <?> sv. ; 16° (15 cm)

  T. 2: - 1682. - <4>, 271 str. : 1 tabla s notama.

  Uvezano u kožu s hrpt. nasl.: Mercu<r> Septe<mbre> 1682 Tom 2. - Podatak o izd. preuzet iz imprimatura.

   

 111. R-660
 112. MICHELANGELO Buonarroti

  Rime di Michelagnolo Buonarroti / raccolte da Michelagnolo suo nipote. - <1. ed.>. - In Firenze : appresso i Giunti, 1623. - <6> listova, 88 str. ; 8° (25 cm)

  Uvezano u karton i kožu s hrpt. nasl.: Rime di Michelagn. Buonarrot. Firenze 1623. - Ex libris: Leonis S. Olschki, N. inv. 46699. - Pečat : Biblioteka Tehničkog odjela Štaba Mora NOVJ, Br. 165.

   

 113. R-2547
 114. MICHELANGELO da Venetia

  Fascetto di mirra : nel quale si contengano quaranta meditationi sopra la passion di nostro Signore che possono servire anco per l' oratione delle

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Naslovna stranica djela Michelangela Buonarrotia Rime.
  Firenza : Giunti, 1623.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Naslovna stranica djela J. Mikalje Blago jezika slovinskoga.
  Ancona : O. Beltrano,1651.

  quaranta hore / di F. Michel'Angelo da Venetia capuccino ; parte prima. - In Venetia : appresso Marco Guarisco, 1611. - <6>, 328 <i. e. 330> listova : ilustr. ; 16° (14 cm)

  Uvezano u pergamenu s hrpt. nasl.: Meditazioni ... passion di Iesu Cristu I 4. - Na nasl. str. zapis: Del capucine di Vicenza. - Tavola.

   

 115. R-2095
 116. MIKALJA, Jakov

  Blago jezika slovinskoga illi Slovnik : u komu izgorarajuse <!> rjeci slovinske latinski i diacki = Thesaurus linguae illyricae sive Dictionarium illyricum : in quo verba illyrica italice <et> latine redduntur / labore P. Jacobi Micalia Societ. Jesu collectum ; Grammatika talianska u kratko illi Kratak nauk za naucitti latinski jezik / koga slovinski upisa otac Jacov Mikaglja ... - <Romae> : et sumptibus Sacrae congregationis de propaganda fide impressum ; Laureti : apud Paulum et Io. Baptistam Seraphinum, 1649. (In Ancona : per Ottavio Beltrano, 1651.). - <16>, 46 <i. e. 48>, 863 str. ; 8° (17 cm)

  Uvezano u karton. - Gl. stv. nasl. 2. dijela preuzet s lista a1. - Podatak o tiskaru preuzet iz kolofona. - Str. <7-16>: De ortographia pro lingva illyrica ; Od ortographie jezika slovinskoga illi nacina od pisanja / fra Raffael <Levakovicch>.

   

 117. R-314
 118. MINUCCI, Minuccio de

  Historia degli Uscochi / scritta da Minucio Minuci arcivescovo di Zara. Coi progressi di guell agente continuata fino all' anno MDCXVI. / dal P. M. Paolo de Servi ... - In Venetia : appresso Roberto Meietti, 1677. - <?> sv. ; 8° (16 cm)

  Vol. 5: - 1677. - 490 str.

  Uvezano u karton s hrp. nasl.: Storia degli Uscochi. - Na predlistu i zalistu zapis o knjizi na tal. jeziku. - Pečat : Gabinetto di lettura Spalato, A 1325.

   

   

 119. R-478
 120. MISSALE Romanum slavonico idiomate iussu S.D.N. Urbani Octavi editum = Missal rimskij va ezik slovenskij ... / <prir. Rafael Levaković>. - <Romae : typis Sac. Cong. de propag. fide, 1631.>. - Oko 385 listova : ilustr., note ; 8° (25 cm)

  Uvezano u drvo, obloženo ornamentiranom kožom, sa strane ostaci metalnih kopča. - Nasl. str. oštećena. - Tiskano dvostupačno, crno i crveno. – Glagoljica. - Podaci o mjestu, izdavaču i god. izdavanja preuzeti iz predgovora. - Kalendar.

   

 121. R-1361/1,2
 122. Il MITRIDATE / portato dal francese dal signor conte Maiolino Bisaccioni ... - In Venetia : per gli Combi e La Nou, 1655. - 2 sv. ; 16° (15 cm)

  Uvezano u pergamenu.

  Vol. 1: - 1665. - <10>, 522 str.

  Vol. 2: - 1655. - 550 str.

   

 123. R-1356
 124. MODENA, Leon

  Historia de riti Hebraici : vita <e> osservanza de gl' Hebrei di questi tempi / di Leon Modena rabi' Hebreo da Venetia. - Nuovamente ristampata <e> con diligenza ricorretta. - In Venetia : appresso Benedetto Miloco, 1678. - <6>, 123, <3> str. ; 16° (13 cm)

  Uvezano u pergamenu. - Primjerak znatno oštećen crvotočinom.

   

 125. R-669
 126. MONTANARI, Geminiano

  <L'astrologia convinta di falso> / <di Geminiano Montanari>. - <S. l. : s. n.>, imprim. dat. 1684. - XIV <i. e. XVI>, 158 <i. e. 160> str. ; 8° (24 cm)

  Uvezano u meke kartonske korice. - Primjerak oštećen crvotočinom. - Nepotpun primj., nedostaje nasl. str. i str. II. - Stranice od 131. do kraja pogrešno numerirane. - Podatak o naslovu preuzet iz nasl. nad tekstom. - Naslov u imprimaturu: L' astronomia.

   

 127. R-224
 128. MRNAVIĆ, Ivan Tomko

  <Indicia vetustatis et nobilitatis familiae Marciae vulgo Marnavitiae Nissensis> / <per Ioannem Tomkum eiustem gentis collecta ...>. - Romae : typis Vaticanis, 1632. - 56 str. ; 8° (23 cm)

  Uvezano u tvde kartonske korice. - Nepotpun primj., nedostaje nasl. str. - Podaci o naslovu i autoru preuzet iz nasl. nad tekstom. - Podaci o nakladniku, mjestu i god. izdavanja preuzeti iz kolofona. - Na predlistu zapis: Fr. Simon Gudegl a Gorsca xupa pra Biblioteca contus S. Francisci Imotae 1792. – Pečat : Gradska biblioteka Split, dar prof. D. Mangjera.

   

 129. R-1270
 130. MURET, Marc-Antoine

  Orationum / M. Antonii Mureti … ; volumina duo ... ; et novo Epistolarum libro <et> non paucis etiam Poematis … ; Adiunximus etiam Caroli Sigonii Oratoris disertissimi Orationes VII ; Accesserunt tandem his omnibus Publii Syri Mimi … cod<ice> frisingensi correcti <et> ditati , adiectis Notis. - Venetiis : apud Georgium Valentium, 1618. – 909 str. razl. pag. ; 16° (16 cm)

  Uvezano u pergamenu. - Na hrptu zlatotiskom: Mureti Orationes. - Index orationum.

 131. R-770
 132. MUSANTIUS, Ioannes Dominicus

  In funere eminentissimi et reverendissimi principis Francisci cardinalis Barberini, Urbani VIII. pontificis maximi ex fratre nepotis ... / honorarii tumuli descriptio et oratio habita a p. Ioanne Dominico Musantio Societatis Iesu ... - Pisauri : ex typographia fratrum de Gotiss, 1680. - XX, 41 str. ; 4° (30 cm)

  Primjerak nije ukoričen.

   

 133. R-1120
 134. NIEREMBERG y Otin, Juan Eusebio

  Declina a malo et fac bonum : hoc est duo tractatus in quorum primo de peccati fuga, altero de virtutum exercitiis gradibusque valde utiles aphorismi traduntur / <a Ioanne Eusebio Nierembergio ... hispanice conscripti nunc latinitate donati>. - Ingolstady : apud Gregorium Haenlinum, 1646. - <4>, 88, 4 str. ; 16° (13 cm)

  Privez. - Podatak o autoru preuzet iz predgovora. - Index capitum.

   

 135. R-1183
 136. NIEREMBERG y Otin, Juan Eusebio

  La differenza fra' il temporale e l'eterno / opera del Padre Gio<vanni> Eusebio Nieremberg ... ; trasportata dalla lingva spagnuola alla italiana da un religioso della medesima compagnia. - In Venetia : per Benedetto Milocho, 1683. - <16>, 367 str. ; 16° (15 cm)

  Na spor. nasl. str.: Bilancia del tempo e dell' eternita. - Izv. stv. nasl.: Diferencia entre lo temporal y eterno. - Na spor. nasl. str. rukopisni ekslibris : Stephani Lucich ... . - Uvezano u meke kartonske korice.

   

 137. R-670
 138. OCHUS, Hieronymus

  Hieronymi Ochi ... De febribus : libri III ... - Venetiis : apud Iuntas, 1657. - <24>, 213 str. ; 8° (24 cm)

  Uvezano u karton. - Str. 184-213: Liber de humoribus / Hieronymi Ochi. - Primjerak oštećen crvotočinom. - Index capitum. - Index rerum notabilium.

   

 139. R-970
 140. ORAFFI, Pietro Marcellino

  Vita del b. Bernardo Tolomei fondator dell' ordine di Monte Oliveto sotto la Regola di San Benedetto : raccolta da tutti gli auttori approvati <et> articolati nel processo per la di lui canonizzatine / Descritta e divisa in due libri da d. Pietro Marcellino Oraffi abbate e predicatore del medesimo ordine. - In Venezia : per Giunti e Baba, 1650. - <24>, 296 str. ; 8° (23 cm)

  Uvezano u pergamenu. - Na predlistu zapis: Darovao g. Petar Novak 1943. - Str. 277-296: Oratio habita coram Sanct<issi>mo D.N. Innocentio X. in publico Consistorio 21. februarij 1644. pro canonizatione B. Bernardi Ptolomaei Olivetanae ... . - Indice de capitoli. - Indice delle cose piu notabili.

   

 141. R-450
 142. ORBINI, Mavro

  Il regno de gli Slavi hoggi corrottamente detti Schiavoni / Historia di don Mavro Orbini Rauseo ; nella quale si vede l'origine quasi di tutti i popoli che furono della lingua slava con molte <et> varie guerre che fecero in Europa ... <et> Africa ; il progresso dell' Imperio loro, l'antico culto <et> il tempo della loro conversione al cristianesimo ; E in particolare veggonsi i successi de'Re che anticamente dominarono in Dalmatia, Croatia, Bosna, Servia, Rassia <et> Bulgaria. - In Pesaro : appresso Gierolamo Concordia, 1601. - <16>, 473, <34> str. : ilustr. ; 4° (32 cm)

  Primjerak znatno oštećen, laminiran, uvezan u kožu. – Tavole. – Autori citati.

   

 143. R-597
 144. OVIDIUS Naso, Publius

  Epistole d' Ovidio / <tradotto nella lingva toscana> di Remigio Fiorentino ; divise in due libri ; con le dichiarationi in margine delle favole e dell' historie et con la tavola dell' epistole. - In Venetia : per il Spineda, 1625. - 310 str. ; 16° (14 cm)

  Uvezano u pergamenu. - Pečat : Gabinetto di lettura Spalato, Sig. D 262.

   

 145. R-661/1,2,3,4
 146. OVIDIUS Naso, Publius

  Pub<lii> Ovidii Nasonis Operum : tomus primus <-quartus> / Interpretatione et notis illustravit Daniel Crispinus Helvetius ; jussu christianissimi regis ad usum serenissimi delphini ... - Lugduni : apud anissonios Joannem Posuel et Claudium Rigaud, 1689. (Ex typographia Iacobi Faeton). - 4 sv. ; 4° (26 cm)

  Uvezano u ornamentiranu kožu. – Pečat : Gabinetto di lettura Spalato, <Sig.?> D 506. - Rukopisni ekslibris : Georgij Bosdari ... . - Na spor. nasl. str. : Pub<lii> Ouidii Nasonis Opera : quatuor tomis comprehensa.

  Tom. 1: Epistolarum heroidum ; Amorum ; Artis amatoriae ; Remedium

  amoris ; De medicamine faciei ; Halieuticon ; Nux. - <26>, 676 <i. e. 576> str.

  Tom. 2: Metamorphoseon : libri XV. - <32>, 598 str.

  Nepotpun primj., nedostaju str. 99-102. - Index.

  Tom. 3: Tristium ; Epistolarum ex Ponto ; Libellus in Ibin ; Factorum. –

  <4>, 280, 273-513, 516-687

  Tom. 4: Index locupletissimus. - <508> str.

   

 147. R-617
 148. OZANAM, Jacques

  L'usage du compas de proportion : explique <et> demontre ... <et> augmente d'un Traite de la division des Champs / Par Mr. Ozanam ... - Suivant la copie imprimee a Paris. - A La Haye : chez Henry van Bulderen ..., 1691. - 216 str. : ilustr. ; 16° (15 cm)

  Uvezano u pergamenu. - Primjerak oštećen crvotočinom.

   

 149. R-594
 150. PACCINELLI, Antonio

  Il Guglielmo d' Aqvitania : commedia spirituale / del signor dottor Antonio Paccinelli Arretino. - Venetia : appresso Zaccaria Conzatti, 1668. - 144 str. ; 16° (15 cm)

  Uvezano u meke kartonske korice. - Na spor. nasl. str.: Il Guglielmo d' Aqitania.

   

 151. R-1372
 152. PACIUS, Iulius

  Iulii Pacii ic. clariss. Analysis institutionum imperialium cum selectis. : adiecta est in calce utriusque una <et> altera anacephalaeosis ... - Patavii : typis Petri Mariae Frambotti Bibliopolae, 1672. - <24>, 720, <58>, 150 str. ; 8° (16 cm)

  Uvezano u pergamenu. - Na nasl. str. rukopisni ekslibris : Giovan. Bajamonti. - Na spor. nasl. str. : Iulii Pacii Analysis institutionum. - Str. <8-14>: De commentariis in Institutionum libros. - Index rerum <et> verborum notabilium. - Axiomatum syllabus per locos communes.

   

 153. R-1364
 154. PALLAVICINO, Sforza

  Arte della perfezion cristiana / del cardinal Sforza Pallavicino ; divisa in tre libri. - Venetia : presso Combi e La Nou, 1683. - <16>, 368 str. ; 16° (15 cm)

  Uvezano u pergamenu. - Na poleđini predlista rukopisni ekslibris : <Jos>eph De Rossi. - Knjiga oštećena vlagom. - Indice de capitoli.

   

 155. R-1354
 156. PASCHALICUS, Vincentius

  Vincentii Paschalici patricii Veneti ... Praelectiones geniales ad philosophiam. - Venetiis : typis Francisci Brigna, 1678. - <24>, 260, <24> str. ; 16° (15 cm)

  Sadrži: De Sapientia ; De generatione et corruptione ; De religione ; De vita humana ; De Venetis bacchanalibus ; De morte ; De armis et literis ; De anima ; De tempore. - Na spor. nasl. str.: Vincentii Paschalici patricii Veneti Praelectiones geniales ad philosophiam. - Index auctorum. - Index rerum notabilium. - Uvezano u pergamenu. - Na hrptu : Pascalici. - Ex libris : Dr. Mirosl. Matijaca.

   

 157. R-1120
 158. PAULLINUS, Ioannes

  Pia cum Iesu Vulnerato Colloquia : bono publico vulgata / a Ioanne Paullino ... - Monachii : typis Mariae Magdalenae Schellin, sumptibus Ioannis Wagneri, 1668. - <16>, 248 str. ; 16° (13 cm)

  Na hrptu ostaci kožnog uveza. - Index.

   

 159. R-906
 160. PELLICCIARI, Bartolomeo

  Avertimenti militari / del colonnello Bartholomeo Pelliciari da Modona ; utili <et> necesarii a tutti gli officii che posono esere esercitati in un formato esercito ... ; con la tavola di tutte le principali materie di quelle <et> col repertorio di ciascun particolar documento contenuto in esse. - In Modona : appresso Gio<vanni> Maria Verde, 1600. - <44>, 306 <i. e. 305>, <2> str. ; 8° (20 cm)

  Uvezana u pergamenu. - Pri uvezu na hrptu korištene četiri trake kodeksa. - Primjerak oštećen crvotočinom.

   

 161. R-3935
 162. PEPE, Stefano

  De' sermoni del Padre D. Stefano Pepe chierico regolare sopra le figure del Purgatorio dell' antico e nuovo testamento ... : parte prima : con la Tavola de' sermoni e delle cose piu notabili. - In Venetia : per il Turrini, 1662. - <8>, 1-80, 91-187, 204-205, 200-236 str. ; 8° (22 cm)

  Uvezano u meke kartonske korice s hrpt. nasl.: Sermoni Pepe I. - Pečat : Gabinetto di lettura Spalato, F 78 <Sig.> 66 A II. - Tiskano dvostupačno. - Primjerak oštećen crvotočinom.

   

 163. R-771/1,5,6
 164. PEREGRINUS, Marcus Antonius

  Consiliorum sive responsorum clarissimi viri Marci Antonii Peregrini Serenisimae Reipublicae Venetae iurisconsulti <et> equitis et in Patavino gymnasio iuris ponteficii ... - Venetiis : apud Evangelistam Deuchinum <et> Io. Baptistam Pulciani Socios, 1608-1623. - 6 sv. ; 2° (34 cm)

  Vol. 1: In quo materiae iudiciorum, testamentorum, feudorum, patronalium

  ... : indice rerum aeque' ac sententiarum serie alphabetica ... - 1608. - <28>, 265 listova.

  Uvezano u pergamenu. - Nasl. str. tiskana crveno i crno. - Tisak dvostupačan.

  Vol. 5: - <1611>. - <26>, 280 listova. - Na hrptu : Peregrini Vol. quintum.

  Nepotpun primj., nedostaje nasl. str. - Podaci o autoru i god. izdavanja preuzeti iz predgovora. - Primjerak oštećen crvotočinom, uvez popustio.

  Vol. 6: Volumen posthumum / aeditum a Gaspare Leonyco Athestino

  canonico ... ; indice rerum aegue ac sententiarum, serie alphabetico methodice digesto ... - Venetiis : apud Evangelistam Deuchinum : expensis Sancti <et> Matthaei Grilli fratrum, 1623. - <19>, 228 listova.

  Na hrptu : Peregrini Vol. Posthumum. - Primjerak oštećen crvotočinom.

   

 165. R-6767
 166. PEREGRINUS, Marcus Antonius

  De privilegiis et iuribus fisci : libri octo / auctore M. Antonio Peregrino ; ab ipsomet auctore sexta hac editione emendatiores multo quam unquam antea redditi <et> octavi additione Libri de aquis inscripti auctiores effecti. - Vicentiae : apud Antonium Meiettum, 1626. (Ex typographia haeredum Dominici Amadei). - <56>, 1-303, 324-382 str. ; 4° <34 cm>

  Uvezano u meke kartonske korice. - Na hrptu rukom : Peregrino. - Nasl. str. tiskana crno i crveno. - Na nasl. str. rukopisni ekslibris : Gerolimo Cuccarini i okrugli pečat F. – Primjerak oštećen crvotočinom. - Titulorum totius tractatus rubricae. - Index propositionum notabilium.

   

 167. R-305
 168. PETRONIUS Arbiter, Gaius

  Petronii Arbitri Fragmentum : nuper Tragurij repertum. - <Patavii : typis Pauli Frambotti, 1664.>. - <8>, 72 str. ; 8° (16 cm)

  Uvezano u karton. - Nepotpun primj., nedostaje nasl. str.. - Podaci o naslovu i autoru preuzeti sa spor. nasl. str.. - Podaci o nakladniku, mjestu i god. izdavanja preuzeti iz predgovora.

   

 169. R-423
 170. PISCTOLE i Evangelya priko svega godiscta novo istomacena po razlogu Missala Dvora rimskoga : dosadascgnya od mnozijh pomagnkanyih ocisctena i sasvijmi koya dosad u slovinschi yezik magnkahu s velikom pomgnyom istomacena i virno prinessena : pristupisce k gnim mnoghij blagosovi, raed karsctenya i kalendar papae Gargura s tabulom blagdanijh pomiscgliuijh i s tabulom u koyoise cini miena miessecza / po f<ra> Ivanu Bandulavichiu Skop<glianinu> R.M.B. - V Bnecieh : po Francisccu Broiollu, 1665. - 281 str. : ilustr. ; 4° (27 cm)

  Uvezano u pergamenu. - Tiskano dvostupačno, crno i crveno.

   

 171. R-1232
 172. PLATI, Guglielmo

  L'aspettato parto di Maria nostra Signora riflessioni sacre, accademiche e morali / del ... Guglielmo Plati da Mondaino ; Colla giunta di tre Prediche per le Pentecoste del medesimo ; con le sue tavole delle cose notabili. - In Venetia : presso il Tomasini, 1659. - <3>, 71 str. ; 8° (22 cm)

  Privez. - Str. 63-71: Il paralello panegirico per le glorie d' Antonio il Santo.

   

 173. R-1232
 174. PLATI, Guglielmo

  Campidoglio sacro ove iddio sacramentato Maria sua genitrice con altri eroi del cielo coronati d' encomi su l' carro della gloria trionfano / del ... Guglielmo Plati da Mondaino francescano conventuale ... - In Venetia : presso il Tomasini, 1645. - 355 str. ; 8° (22 cm)

  Uvezano u pergamenu s hrpt. nasl.: Discorsi del padre Plati. - Na poleđini prednje korice zapis : ... Cega figlio di Girolamo. - Na poleđini spor. nasl. str. ispisan sadržaj. - Na nasl. str. pečat : Knjižnica, papirnica i antikvarijat "Napredak" Fran Lhalski Split, Sinjska ul. 2. - Tavola delle cose notabili. - Tavola delle scitture.

   

 175. R-1232
 176. PLATI, Guglielmo

  La gioia di pirro per le glorie dell' augustissimo sacramento dell' altare / di fra Guglielmo Plati da Mondaino ... - In Venetia : per Guglielmo Oddoni, 1645. - <10>, 96, <8> str. ; 8° (22 cm)

  Privez. - Na spor. nasl. str.: Prediche sopra il Santisimo Sacramento dell' Altare <et> della Madre di Dio / del Plati. - Indice delle cose notabili. - Tavola delle cose notabili.

 177. R-1232
 178. PLATI, Guglielmo

  Prediche per la solennita della pentecoste / del ... Guglielmo Plati da Mondaino francescano conventuale. - In Venetia : per il Tomasini, 1659. - 44 str. ; 8° (22 cm)

  Privez. - Tavola delle cose notabili.

   

 179. R-1232
 180. PLATI, Guglielmo

  Il sacro gioiello per le glorie della Madre di Dio / del ... Guglielmo Plati da Mondaino francescano conventuale. - In Venetia : per Guglielmo Oddoni, 1645. - <8>, 78 str. ; 8° (22 cm)

  Privez. - Na spor. nasl. str.: Mariale del Plati.

   

 181. R-615
 182. PLINIUS Caecilius Secundus Minor, Gaius

  Panegirico di Plinio a Traiano / volgarizzato dal Padre don. Gio. Agostino Lengueglia ... - In Venetia : presso Gio. Giacomo Hertz, 1686. - <12>, 473 str. ; 16° (13 cm)

  Uvezano u tvrde kartonske korice s hrpt. nasl.: Panegirico di Plinio. – Pečat : Gabinetto di lettura Spalato, <Sig.?> 120 C II. - Tekst usporedo na lat. i tal. jeziku.

   

 183. R-54
 184. POLANCO, Juan

  Ispravnik za erei ispovidnici i za pokornici ... = Breve direttorio per sacerdoti confessori e per penitenti ... / <otcza Ivanna Polanka ... ; tumacen s latinkoga yazika u sloviignski po popu Scymunu Budineu Zadraninu>. - Romae : typis Sac. Congreg. de propaganda fide., 1636. - 194 str. ; 8° (17 cm)

  Uvezano u pergamenu. - Izv. stv. nasl.: Directorium breve ad confessarii ac confitentis munus recte obeundum / Juan Polanco ; preveo Šime Budinić. - Podaci o odgovornosti preuzeti iz predgovora na str. 3. - Na predlistu zapis: Ovo je Libar Mene xacna male glauine koji zapada libara 4.

   

 185. R-713
 186. POSSEVIN, Iean Baptiste Bernardin

  De l' office d' un cure en ce qui concerne la pratique principalement des cas plus generaux <et> qui viennent ordinairement en main / Par Iean Baptiste Bernardin Possevin de Mantove ; augmente des remarques d' Andre Victorel ... ; Avec la Declarations de la Saincte Congragation sur quelques chapitres du Concile de Trente concernant le mariage ... - A Tolose : par Dominique Bosc, 1617. (De l'impremerie de I. Boude). - <20>, 563, <44> str. ; 8° (17 cm)

  Uvezano u drvo, obloženo ornamentiranom kožom, sa strane metalne kopče. - Izv. stv. nasl.: De Officio curati. - Table generale des matieres principales.

   

 187. R-655
 188. PRIORI, Lorenzo

  Pratica criminale secondo il rito delle leggi della Serenissima Republica di Venetia / di Lorenzo Priori Venetiano ; con nota delle parti <et> publiche deliberationi statuite sopra ciascun delitto. - In Venetia : appresso Giacomo Zattoni, 1678. - <8>, 208 str. ; 8° (23 cm)

  Uvezano u karton s hrp. nasl. Prat<ica> criminale. - Na gl. i spor. nasl. str. rukopisni ekslibris : Ivan Morossi, Morossi de Morossis Tisanus cancelarius Marani. - Na str. 110-111. zapis : Morossus de Morassis Tisanensis Cancelarius Marani - Anno dni 1700.

   

 189. R-2873
 190. PRISCIANENSE, Francesco

  Dictionarium Ciceronianum / Francisci Priscianensis ; in quo omnia vocabula ciceroniana legentur atque italice explicantur ... ; nuperime per Rever. Presbyt. Sylvestrum Ferrarium Tiranensem multis mendis purgatum. - Venetiis : apud Prodoctos, <1650?>. - <8>, 392 str. ; 8° (17 cm)

  Uvezano u meke kartonske korice. - Nepotpun primj., listovi od <1-7> oštećeni, nedostaje kraj. - Tiskano dvostupačno.

   

 191. R-1017
 192. <PUGNA spuirituale de gl' incipienti : ridotta in ristretto>. - <In Venetia : Per Domenico Lovisa>, 16_ _. - 228 str. ; 16° (14 cm)

  Uvezano u meke kartonske korice. - Primjerak znatno oštećen crvotočinom. - Naslov preuzet sa spor. nasl. str. - Podaci o tiskaru i mjestu tiskanja preuzeti sa str. 79. - Nedostaje nasl. str. i str. 47, 48. - Str. 79-156: Documenti brevi per gl' incipienti desiderati dalla loro Pugna Spirituale ... / Composti da Antonio Maria Cortivo de Santi Prete della Congregatione dell' Oratorio di San Filippo Neri di Padova.

   

 193. R-586
 194. QUAERENGUS, Antonius

  Ant.<onii> Quaerengi Hexametri carminis libri sex ; Rhapsodiae variorum carminum libri V. - Romae : apud Ludovicum Grignanum, 1629. - 214 str. ; 16° (15 cm)

  Primjerak nije uvezan. - Nepotpun primj., oštećena nasl. str., nedostaju str. 169-170, 191-194 i kraj. - Na nasl. str. rukopisni ekslibris : Francisci de Marchii.

   

 195. R-623
 196. QUINTILIANUS, Marcus Fabius

  Mar.<ci> Fabii Quintiliani oratoris eloquentissimi Declamationes. - Patavii : ex typographia Seminarii, 1689. - 342 str. ; 8° (16 cm)

  Uvezano u pergamenu s hrpt. nasl.: M. Fabi. Quintiliani Declamationes. - Index argumentorum declamationum.

 197. R-1005
 198. RAPIN, René

  Opere morali / del P<adre> Renato Rapini della Compagnia di Gesu ... ; divise in quattro parti ... ; portata dal francese nell' italiano da D. Francesco Bonamini dottore in teologia. - In Venetia : appresso Alvise Pavin, 1698. - <14>, 12, 223 str. ; 8° <17 cm>

  Uvezano u karton. - Primjerak znatno oštećen crvotočinom i vlagom. - Sadržaj naveden na nasl. str.: Lo Spirito del cristianesimo, La perfezione del cristianesimo, La fede de gl' ultimi secoli, L' importanza della Salute. - Na spor. nasl. str.: Opere morali del P<adre> Rapini.

   

 199. R-644
 200. REGISELMO, Pasqualino

  Vaticinia sive prophetiae abbatis Ioachimi <et> Anselmi episcopi Marsicani : cum imaginibus ... : Quibus Rota et Oraculum turcicum maxime considerationis adiecta sunt / Una cum Praefatione et Adnotationibus Paschalini Regiselmi = Vaticinii overo profetie dell' abbate Gioachino <e> di Anselmo vescovo di Marsico con l' imagini ... : a qualli e aggionta una Ruota et un Oracolo turcesco di grandissima cosideratione / Insieme con la Prefatione et Annotationi di Pasqualino Regifelmo. - Venetiis : apud Ioannem Baptistam Bertonum sub insigne Peregrini, 1600. - 70 listova : ilustr. ; 8° (20 cm)

  Uvezano u karton. - Tekst tiskan usporedo na lat. i tal. jeziku.

   

 201. R-622/2
 202. RICHELET, P.

  Les plus belles lettres francoises sur toutes sortes de sujets : tirees des meilleurs auteurs avec des notes / par P. Richelet. - A La Haye : chez Meyndert Uytwerf et Louis et Hendri van Dole, 1699. - <?> sv. ; 8° (16 cm)

  Tom. 2: - 16, 495, <23> str.

  Uvezano u tvrdi karton, obloženo kožom.

 203. R-150
 204. RITUAL rimski / istomaccen slovinski po Bartolomeu Kassichiu popu bogoslovcu od Druxbae Yesusovae ... - U Riimu : iz Utiestenicae sfet. Skuppa od razplodyenya s. vierrae, 1640. - <36>, 82, 450, <4> str. : ilustr., note ; 8° (23 cm)

  Na spor. nasl. str.: Rituale romanum Urbani VIII. Pont. Max. iussu editum illyrica lingua. - Romae : Ex Typographia Sac. congreg. de propag. fide, 1640. - Str. <14-18>: Blagomu i millomu sctiocu / Bartolomeo Kassich. - Tiskano crno i crveno. - Uvezano u kožu. - Errata corrige: str. 447-450.

   

 205. R-964
 206. RITUALE Romanum Pauli V. Pont. Max. iussu editum : Addita formula pro benedicendis agris a s. rituum congregatione approbata et benedictio aquae quae fit in vigilia epiphaniae. - Venetiis : apud Iuntas, 1643. - <8>, 404, 24 str. : ilustr, note ; 8° (21 cm)

  Uvezano u pergamenu s hrpt. nasl.: Rituale Romanum. - Tiskano crveno i crno. - Nepotpun primj., nedostaju str. 227-230. - Na nasl. str. zapis : Ad usum Kalegavi fratris. - Index et ordo praecipuarum rerum.

   

 207. R-3986
 208. RODRIGUEZ, Alfonso

  Essercitio di perfettione e di virtu christiane / composto dal rev. pad. Alfonso Rodriguez ... ; diviso in tre parti ; diretto ai religiosi della medesima compagnia ; e tradotto dalla lingua spagnuola nella italiana dal Segretario Tiberio Putignano. - In Venetia : appresso li Guerigli, 1635. - 1636. - 3 sv. ; 8° (22 cm)

  Uvezano u meke kartonske korice s hrpt. nasl.: Rodriguez Essercitio di perfettione e di virtu cristiane. – Primjerak oštećen crvotočinom. - Na nasl. str. zapis : Ad usum Nicolai can. Politeo et vicari ... .

  Pt. 1: Di varii mezzi per acguistar la virtu e la perfettione. - <16> str, 626

  st., <31> str.

  Indice delli trattati et capitoli. - Indice delle cose piu principali. - Indice delli luoghi della sacra scrittura.

   

  Pt. 2 : Dell essercitio d' alcune virtu appartenenti a tutti quelli che fanno

  professione di servire a Dio. - 1635. - <8> str., 618 st., <19> str.

  Indice delli trattati et capitoli. - Indice delle cose piu principali. - Indice delli luoghi della sacra scrittura.

  Pt. 3 : Dell' essercitio delle virtu appartenenti allo stato religioso e d' altre

  cose che aiutano alla perfettione. - <8> str., 498 st., <15> str.

  Indice delli trattati et capitoli. - Indice delle cose piu principali. - Indice de i luoghi della scrittura sacra.

   

 209. R-607
 210. ROSACCIO, Gioseppe

  Mondo elementare et celeste / di Gioseppe Rosaccio cosmografo <e> dottore in filosofia <e> medicina ; nel quale si tratta de' moti <e> ordini delle sfere, della grandezza della terra dell' Europa, Africa, Asia <e> America ... ; adornato con le tavole in disegno di geografia ... - In Trevigi : presso Evangelista Deuchino, 1604. - <9>, 243 lista : 12 zemljop. karata ; 16° (15 cm)

  Uvezano u kožu. - Tavola delle cose piu notabili. - Autori citati nell' opera.

   

 211. R-434
 212. ROSTAGNO, Giovanni Battista

  Viaggi dell'illustrissimo <et> eccellentissimo sign<ore> marchese Ghiron Francesco Villa in Dalmatia e Levante : con la distinta relatione de successi di Candia per il tempo che fu dal medemo diffesa in qualita di Genarale dell' Infanteria della Serenisima Republica di Venatia / Descritti <et> occularmente osservati dal Consigliere e secretaro di Stato e finanze di S.A.R. Gio<vanni> Battista Rostagno. - In Torino : per Gio. Sinibaldo ..., 1668. - 416 str. ; 8° (24 cm)

  Uvezano u meke kartonske korice na koje je nalijepljena spor. nasl. str. : Viaggi dell' eccelentiss<imo> sig.<nor> marchese Villa in Dalmatia e Levante. - Nepotpun primj., nedostaju str. 3,4. - Knjiga kupljena 1918. god., br. inv. I/4697.

 213. R-649
 214. RYCAUT

  Istoria dello stato presente dell' Imperio Ottomano : nella quale si contengono le massime politiche de' Turchi ... / Composta prima in lingva inglese dal sig. Ricaut ... ambasciadore straordinario del Re d'Inghilterra Carlo II a Sultan Mahometto ... ; tradotta poscia in francese dal sig. Briot ; trasportata in italiano da Costantin Belli. - Seconda editione. - Venetia : presso Combi <e> La Nou, 1673. - <12>, 296 str. : ilustr. ; 8° (23 cm)

  Privez. - Nepotpun primj., nedostaju str. 7-10. - Tavola de' capitoli.

   

 215. R-621
 216. SAAVEDRA Fajardo, Diego

  L'idea del Principe politico christiano / di Diego Saavedra Fachardo ; rappresantata con bellissime imprese ... ; dall' ultima e piu copiosa editione hora trasportata dalla lingva spagnuola dal sig. dottor Paris Cerchiari. - Venetia : presso Nicolo Pezzana, 1684. - <12>, 753 str. : ilustr. ; 8° (16 cm)

  Uvezano u kožu s hrpt. nasl.: Idea d Saavedra. - Na hrptu zlatotisak. - Izv. stv. nasl.: Idea de un Principe politico christiano representada en cien Empresas. - Sommario dell' opera.

   

 217. R-1219
 218. SACROSANCTI concilii Tridentini canones <et> decreta ; cum citationibus ex utroque testamento <et> iuris pontificii constitutionibus … / ab Horatio Lucio Calliensi … collectis ; His novissime praeter Piorum IV <et> V. Rom. Pont. Bullas ; necnom Indicem sess. decr. cap. librorumq. prohibitorum illum postremo publicatum … ; accessit aurea Margarita materiarum, omnes gemmas in ipsius concilii … ; cum Hiacyntho omnium conciliorum … - Venetiis : apud Franciscum Baba, 1640. – <16>, 350, 87 str. ; 8° (17 cm)

  Uvezano u karton. - Primjerak oštečen crvotočinom. – Ex libris P. Abbat. Jo. Benedicti Tassis.

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Iz knjige : Rycaut. Istoria dello stato presente dell' Imperio Ottomano.
  Venecija : Combi, La Nou, 1673.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Naslovna stranica djela Index librorum prohibitorum cum regulis confectis per patres a Trident. Synodo delectos. Venecija : F. Baba, 1640.
 219. R-604
 220. SACROSANCTI et oecumenici Concilii Tridentini Paulo III, Iulio III et Pio IV P.P. M.M. celebrati Canones et Decreta / quid in hac editione praestitu sit sequens Philippi Chiffletii ... - Col.<oniae> Agrippinae : apud Corn. ab Egmond et Socios., 1644. - <24>, 328,LXIX,<56> str. : ilustr. ; 16° (13 cm)

  Uvezano u crvenu kožu s hrp. nasl.: Sacrosanc<ti> Concilii Tridenti<ni>. - Na koricama grb zlatotiskom. - Index decretorum. - Index capitulorum et canonum. - Index rerum et verborum.

   

 221. R-612
 222. SALLUSTIUS Crispus, Caius

  Conivratio Catilinae et Bellum Iugurthinum ; Fragmenta eiusdem Historiarum e scriptoribus antiquis / C. Sallustii Crispi ; ab Aldo Manutio, Paulli f.<ilius> collecta. - Venetiis : apud Petrum Milocum, 1625. - <16>, 283, <33> str. ; 8° (15 cm)

  Str. 249-283: Scholia / Aldi Manutii Paulli f<ilius>. - Uvezano u pergamenu, na poleđini koje je zapis na lat. jeziku <testament?>. - Ex libris: Fratelli Michieli De Vitturi Castel Vitturi. - Na hrptu : Coniu.<ratio> Catilin<ae> <Sig ?> 28 S . - Index rerum <et> verborum.

   

 223. R-969
 224. SEDEGNO, Ioannis Sanchiez

  Eruditissimarum atq<ue> utiliss. quaestionum ad universam Aristotelis logicam / P. F. Ioannis Sanchiez Sedegno ordinis praedicatorum ... ; quibus controversiae omnes logicales <et> quam plurimae metaphysicales ... - Hac tertia aeditione omni studio a mendis expurg / indicibus quaestionum, rerum notabilium <et> marginibus locupletissimis cumulat. - Venetiis : apud Mattheum Valentinum, 1611. - 2 sv. ; 8° (23 cm)

  Privez. - Primjerak oštećen crvotočinom.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Naslovna stranica djela Sacrosancti et oecumenici Concilii Tridentini.
  Köln : Corn. ab Egmond et Socios., 1644.

  Tom. 1 : - <14>, 415 str.

  Index rerum notabilium.

  Tom. 2 : - <12>, 374 str.

  Index quaestionum. - Index rerum notabilium.

   

 225. R-2520
 226. SEGNERI, Paolo

  Il parroco istruito : opera in cui si dimostra a qualsisia curato novello il debito che lo strigne e la via da tenersi nell' adempirlo / Data in luce da Paolo Segneri della Compagnia di Giesu ; per maggiore utile delle sacre missioni. - In Firenze : nella Stamperia di S.A.S., 1692. - <8>, 446, <4> str. ; 8° (16 cm)

  Primjerak nije ukoričen. - Uvez popustio. - Nepotpun primj., nedostaju str. 1-2, 291-292, 331-332, 359-362, 431-432. - Na nasl. str. zapis : <...> a B. Crilanovich. - Indice de capitoli.

   

 227. R-1212/1
 228. SENECA Minor, Lucius Annaeus

  L.<ucii> Annaei Senecae philosophi Opera omnia / Ex ult. Iusti Lipsii <et> Io. Federici Gronovii emendat. M. Annaei Seneca rhetoris que exstant ex Andreae Schotti recens. - Venetiis : typis Nicolai Pezzana, 1669. - 3 sv. ; 8° (17 cm)

  Tom. 1: - 598 str. : 1 grafika.

  Uvezano u meke kartonske korice. - Sadrži: De ira ; De consolatione ad Helviam mater ; De consolatione ad Polybium ; De consoladitione ad Marciam ; De tranquillitate animi ; De constantia sapientis ; De clementia ; De brevitate vitae ; De vita beata ; De otio ; De beneficiis. - Na spor. nasl. str.: L.<ucii> Annaei Senecae philosophi Opera omnia tribus tomis distincta.

   

   

 229. R-2626
 230. SENFRIEDS, Johann Heindrichs

  Turkische grossmacht, turkisches rahlsacht und turkisches hab<...> oder Johann Heindrichs Senfrieds Turkische reichs ... : zusamt den gewinn und verlust auf christlich und turkischen seiten ... : seit anno 1683 bis zu anfang des 1687 sten jahrs ... in Ungarn, Polen und Morea benebst denen Dalmatischen grenzen zugetragen ... : und zusamt einer neuverbesserten land karten. - Ganz neuvermehret herausgegeben. - Verlegts in Nurnberg : Joh. Leonhard Buggel, 1687. - 312 str. : 1 zemljop. karta ; 16° (14 cm)

  Uvez nije sačuvan. - Gotica.

   

 231. R-667
 232. SERLIO, Sebastiano

  Tutte l'opere d' architettura et prrospetiva di Sebastiano Serlio Bolognese ... : diviso in sette libri : con un'indice copiosissimo con molte considerationi <et> un breve Discorso sopra questa materia / raccolto da M. Gio. Domenico Scamozzi Vicentino. - Di nuovo ristampate e corrette. - In Venegia : presso gli heredi di Francesco de' Franceschi, 1600. - <46>,<251> list, 243 str. : ilustr. ; 4° (26 cm)

  Str. <43-46> : Discorso / Giovan Domenico Scamozzi Vicentino.

   

 233. R-1326
 234. SLEIDANUS, Ioannes

  I<oannis> Sleidani De quatuor summis imperiis : libri tres. - Postrema editione hac accurate recogniti. - Lugd. Batavorum : ex officina Elzeviriana, 1631. - 334, <40> str. ; 16° (11 cm)

  Uvezano u karton s hrpt. nasl.: Sleidani De 4 summis imperiis. - Na predlistu zapis : <...> Pavlovich. - Str. 3-4: Ioannis Sleidani vita. - Index nominum.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Iz knjige : S. Serlio. Tutte l' opere d' architettura et prrospetiva.
  Venecija : Franceschi, 1600.
 235. R-2504
 236. SOARIUS, Cyprianus

  Cypriani Soarii e Societate Iesu De arte rhetorica : libri tres : ex Aristotele, Cicerone <et> Quinctiliano praecipue deprompti .... Adiectis tabulis / Ludovici Carbonis. - Venetiis : apud Bartholomaei Bruni, 1665. - <16>, 149, <22>, 82 str. ; 16° (15 cm)

  Uvezano u kartonske korice, obloženo kožom. - Na hrptu zapis : Cyprianus. - Primjerak oštećen crvotočinom. - Index alphabeticus.

   

 237. R-312
 238. SPON, Jacob

  Viaggi di Mons. Spon per la Dalmazia, Grecia e Levante / portati dal francese da D. Casimiro Freschot Casinense. - In Bologna : per Giacomo Monti, 1688. - <10>, 528 str. ; 8° (15 cm)

  Uvezano u karton. - Nepotpun primj., nedostaju stranice: 265-288, 361, 362, 383, 384. - Na nasl. str.: Dedicati all' illustrissimo Signore Lodovico Boccaferri. - Pečat : Gabinetto di lettura Spalato, <Sig.> A 1036. - Izv. stv. nasl.: Voyage d' Italie, de Dalmatie, de Grece et de Levant.

   

 239. R-2080/1,2
 240. SPON, Jacob

  Voyage d'Italie de Dalmatie de Grece et du Levant : fait aux annees 1675. <et> 1676. / Par Jacob Spon ... ; et George Wheler ... - A Amsterdam : chez Henry <et> Theodore Boom, 1679. - 2 sv. : ilustr. ; 16° (13 cm)

  Uvezano u karton s hrpt. nasl.: Voyage de Italie de Dalmatie. - Stara signatura: X D 1,2, R-324.

  Tom. 1: - 12 list.,456 str. : ilustr., 1 zemlj. karta.

  Na nasl. str. rukom: Joseph Comte Mniszech Grand Maitre de Galicie.

  Tom. 2: - 489 str. : ilustr., 4 zemlj. karte.

  Na nasl. str. rukom: Joseph Comte Mniszech Grand Maitre 1790.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Tlocrt Dioklecijanove palače u Splitu iz knjige: J. Spon. Voyage d' Italie de Dalmatie de Grece et du Levant fait aux annees 1675. & 1676.
  Amsterdam : H. i T. Boom, 1679.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Naslovna stranica Statuta municipalia ac reformationes magnif. Communitatis Brachiae. Udine : N. Schiratto, 1656.
 241. R-595
 242. STATIUS, Publius Papinius

  Pub.<lius> Papinius Statius. - Denuo ac serio emendatus. - Amsterodami : apud Guilielmum Ianb. Caesium, 1624. - 356, <4> str. ; 16° (11 cm)

  Uvezano u kožu. - Na hrptu zlatotiskom: Statius. - Sadrži : Silvae ; Thebais ; Achilleis.

   

 243. R-244
 244. STATUTA municipalia ac reformationes Magnif. Communitatis Brachiae : Clarissimis DD. Hieronymo ac Vincentio Michaeli fratribus dicata. - Utini : apud Nicolaum Schirattum, 1656. - <20>, 176 str. ; 8° (21 cm)

  Uvezano u karton. - Nepotpun primj., nedostaju str. 171-174.

   

 245. R-1420
 246. STOZ, Matthaeus

  Tribunal poenitentiae : <s>eu libri duo : Prior De poenitente ut reo : Posterior De confessario ut judice / Opus autore R.P. Matthaeo Stoz Soc. Jesu theologo inchoatum ... - Editio secunda. - Dilingae : typis <et> sumpt. Joan. Caspari Bencard, 1689. - <22>, 403, <2>, 344 str. ; 8° (21)

  Uvezano u drvo, obloženo ornamentiranom kožom, sa strane metalne kopče. - Na hrptu rukom : Tribunal poenitentiae. - Tiskano dvostupačno. - Nasl. str. tiskana crveno i crno. - Index titulorum. - Index rerum.

   

 247. R-6765/1,3
 248. STRAMUSOLI, Lorenzo

  Apparato dell' eloquenza italiano e latino ascendente al numero di 1400. e piu temi : diviso in quattro tomi che contengono infinite sentenze, aforismi, simboli, esempi, imprese ... / racolto e scelto dal P. F. Lorenzo Stramusoli da Ferrara ... - In Padova : nella Stamperia del Seminario, 1699. - 4 sv. ; 4° (32 cm)

  Uvezano u pergamenu. - Na sporednoj nasl. str. : Apparato dell' eloquenza. - Tiskano dvostupačno.

  Tom. 1: - <12>, 978 str.

  Indice de' temi.

  Tom. 3: - <14>, 1182 str.

  Nedostaje nasl. str. - Indice di temi.

   

 249. R-588
 250. STROZZI, Giulio

  Il natal di amore : anacronismo / di Giulio Strozzi. - In Venetia : appresso Giovanni Alberti, 1621. - 142 str., 1 list : ilustr. ; 16° (15 cm)

  Uvezano u pergamenu. - Nepotpun primj., nedostaju str. 1, 2, 23 i 24.

   

 251. R-1188
 252. SYLVIUS, Jacobus

  Novissima idea de febribus et earundem dogmatica ac rationalis cura mechanicis rationibus suffulta ; Accessit Dissertatio de insensibili transpiratione mechanice probata / Auctore Jacobo Sylvio med. doct. ... - Dublinii : exudebat Jos. Ray pro Guil. Norman, Sam. Helsham <et> Eliph. Dobson ..., 1687. - <10>, 188 str. ; 16° (15 cm)

  Uvezano u karton. - Primjerak oštećen crvotočinom.

   

 253. R-1195
 254. TACITUS, Cornelius

  C.<aius> Corn.<elius> Tacitus et in cum M.<arci> Z.<verii> Boxhornii <et> H.<ugonis> Grotii observationes. - Venetiis : apud Nicolaum

  Pezzana, 1672. - 670, <20> str. ; 16° (14 cm)

   

  Uvezano u tvrde kartonske korice. - Na hrptu Tacitus. - Sadrži : Ab excessu divi Augusti annalium ; Ab excessu divi Augusti Historiarum ; Ab excessu Neronis historiarum ; De situ, moribus et populis Germaniae libellus ; Iulii Agricolae vita ; Fab. Qvinctiliani ut videtur dialogus ... . - Index alphabeticus.

   

 255. R-6217
 256. TACITUS, Cornelius

  Les oeuvres de Tacite / de la traduction de N<icolas> Perrot Sieur d' Ablancourt. - Nouvelle edition reveue <et> corrigee. - A Paris : chez Thomas Iolly, 1665. - <34>, 745, <55> str. ; 8° (24 cm)

  Uvezano u tvrdi karton, obložen kožom. - Bilješke uz tekst. - Primjerak oštećen vlagom, uvez popustio. - Sadrži: Les annales de Tacite, L' histoire de Tacit ou la suite des Annales ..., La Germanie de Tacite avec la vie d' Agricola. - Remarques sur la traduction des Annales de Tacite. - Table des matieres. - Table des termes anciens.

   

 257. R-1193
 258. TAGLIAPETRA, Hippolito Maria

  Breve et succinta dichiaratione dello specchio del Santissimo Rosario / Mandato in luce in stampa di rame dal … F. ,<ra> Hippolito Maria Tagliapetra. – In Venetia : appresso Francesco Rodellin, 1628. -<10>, 16, <14> str. ; 16° (15 cm)

  Privez. – Tavola dell' idea di 150 discorsi del santissimo Rosario.

   

 259. R-1193
 260. TAGLIAPETRA, Hippolito Maria

  Cento et piu miracoli operati da Maria Santiss.<i>ma tra gli infiniti che si leggono : A favore delli divoti del Santissimo Rosario ... / Raccolti <et> mandati in luce dal ... Hippolito Maria Taglia Pietra ... . - In Venetia : appresso Iseppo Imberti, 1621. - <4>, 149, <22> str. ; 16° (15 cm)

  Privez. - Tavola de' capitoli. - Tavola delle cose notabili. - Index quadragess.

   

 261. R-1193
 262. TAGLIAPETRA, Hippolito Maria

  Grandezze, privilegii, indulgenze, miracoli riti del Santisimo Rosario : accresciute in questa ultima / Hora a beneficio de divoti ... in luce dal R.P. Fra Hippolito Maria Taglia Pietra. - Accresciute in questa ultima impressione di 130. miracoli <et> il modo di fare 130. discorsi. - In Venetia : appresso Gio. Antonio Giuliani, 1634. - <4>, 176 str. ; 16° (15 cm)

  Uvezano u pergamenu. - Primjerak znatno oštećen crvotočinom.

   

 263. R-1193
 264. TAGLIAPETRA, Hippolito Maria

  Insegne, rosarii, miracoli, orationi, indulgenze, discorsi, compendi della constraternita del santissimo Nome di Dio … / Date in luce del … Fra Hippolito Maria Taglia Pietra. – In Venetia : apresso Gio. Antonio Giuliani, 1634. – 2 lista ; 16° (15 cm)

  Privez. – Nepotpun primjerak., (samo naslovna i zadnja str.). – Tavola de capitoli.

   

 265. R-1193
 266. TAGLIAPETRA, Hippolito Maria

  Miracoli et gratie concesse da Dio N.S. per intercessione di Maria Santissima alli divoti del suo Rosario : con gli auttori da quali sono raccolti, con annotationi a ciascheduno <et> un discorso che contiene varij essempij per formare centotrenta discorsi ... / delmolto ... F. Hippolito Maria Tagliapietra. - In Venetia : appresso Francesco Baba, 1628. - <16>, 224 str. ; 16° (15 cm)

  Privez.

   

 267. R-648
 268. TARTAGLIA, Nicolo

  Opere del famosissimo Nicolo Tartaglia cioe Quesiti, Travagliata inventione, Nova scientia, Ragionamenti sopra Archimedo : nella quali copiosamente si spiega l'arte di gverreggiare cosi in mare come in terra ... et il Trattato de infidentibus aquae ... - In Venetia : Al Segno del lione, 1606. - <6>, 284, 72, 52 str. : ilustr. ; 8° (21 cm)

  Uvezano u pergamenu. - Na hrptu Nicolo Tartaglia, Venecia 1606.

   

 269. R-605
 270. TASSO, Torquato

  <Il Goffredo overo Gerusalemme liberata> / Torquato Tasso. - <In Venetia : appresso Gio.<vanni> Battista Cesteri, 1653.>. - <48>, 638 str. ; 16° (15 cm)

  Uvezano u karton s hrp. nasl.: Ger<usalemme> liberat<a>. – Primjerak znatno oštećen vatrom. - Nepotpun primj., nedostaje nasl. str. i str. 265-288. - Str. 409-435 pogrešno numerirane. - Podatak o naslovu i autoru preuzeti iz stv. nasl. nad tekstom. - Podaci o nakladniku, mjestu i god. izdanja preuzeti iz prištampanog rada Cinque canti di Camillo Camilli. - Str. 497-638: Cinque canti / Camillo Camilli.

   

 271. R-1269
 272. TASSONI, Alessandro

  La Secchia rapita : poema eroicomico / del Sig.<nor> Alessandro Tassoni ; con le Dichiarazioni del Sig.<nor> Gasparo Salviani e' l primo canto dell' Oceano nell' ultimo corretti con gli originali. - Venetia : appresso Nicolo Pezzana, 1664. - 310 str. ; 16° (15 cm)

  Uvezano u pergamenu s hrpt. nasl.: La secchia rapita. - Nepotpun primj., nedostaju str. 243-248, 259-260, 267-286. - Na spor. nasl. str. : La Secchia rapita del Tassoni. - Gli argomenti de' canti / del ... signore abbate Albertino Barisoni.

   

 273. R-88/1,2
 274. TERTULLIANUS, Quintus Septimius Florens

  Q<uinti> Septimii Florentis Tertulliani carthaginiensis presbyteri Opera omnia ... ; cum Iacobi Pamelli Brugensis ... argumentis <et> annotationibus toti operi interjectis ... - Rothomagi : apud Ludovicum du Mesnil, 1662. (Ex typographia Claudi Grivet). - 5 sv. < 2° (37 cm)

  Uvezano u pergamenu s hrpt. nasl.: <Opera> omnia T I, II. - Index generalis.

  Tom. 1: - 167,160 str. : ilustr.

  Sadrži: De Pallio ; Apologeticum adversus Gentes pro Christianis ; De testimonio animae adversus Gentes ; Ad Scapulam ; Adversus Iudaeos. - Str. 21-40:Vita Q. Septimii Florentis Tertulliani Carthaginiensis presbyteri / auctore Iacobo Pamelio.

  Tom. 2: - 161-323 str.

  Sadrži: De poenitentia ; De Oratione ; Ad Martyras ; De patientia ; De spectaculis ; De Idolatria ; De habitu muliebri ; De culti foeminarum ; Ad uxorem ; De corona militis ; De velandis virginibus.

  Tom. 3: - 324-870 str.

  Sadrži: De praescriptionibus adversus haereticos ; De baptismo adversus Quintillam ; Adversus Hermogemem ; Adversus Valentinianos ; De Anima ; De carne Christi ; De resurrectione carnis ; Adversus Marcionem ; Adversus gnosticos scorpiacum ; Adversus Praxean.

  Tom. 4: - 871-933 str.

  Tom. 5: - 935-1102 str. : ilustr.

  Sadržaj: De exhortatione castitatis ; De monogamia ; De fuga in perfecutione ad fabium ; De ieiunio adversus pfychicos ; De pudicitia ...

   

 275. R-985
 276. TESINUS, Iacobus

  Iacobi Tesini Bonon<iensi> philosophi realis philosophiae praxes adversus artificialem philosophiam peripateticorum ... - Bononiae : typis Iacobi Montii, 1665. - 4 lista, 323 str. ; 8° (22 cm)

  Uvezano u karton. - Index considerationum. - Index rerum omnium.

   

 277. R-619
 278. TESTI, Fulvio

  Opere / del sig. co. d. Fulvio Testi ; con nova aggiunta. - In Bologna : <per Carlo Zenero>, 1644. - 408 str. ; 8° (15 cm)

  Uvezano u karton s hrpt. nasl.: Opere del Testi. - Podatak o nakladniku preuzet iz kolofona. - Sadrži: Rime ; Poesie liriche ; L'Isola d'Alcina.

   

 279. R-619
 280. TESTI, Fulvio

  Delle poesie liriche / del ... Fulvio Testi ... ; parte seconda. - In Bologna : per Carlo Zenero, 1645. - 162 str. ; 8° (15 cm)

  Privez.

   

 281. R-624
 282. TESTI, Fulvio

  Poesie liriche / del ... Fulvio Testi. - In questa nuova impressioni rivedute <et> emendate. - In Venetia : presso Steffano Curti, 1676. - 599 str. ; 8° (17 cm)

  Na spor. nasl. str.: Poesie del Testi. - Uvezano u karton. - Sadrži: Delle poesie liriche (I,II,III parte), L'Isola d'Alcina, L'Arsinda.

   

 283. R-638/2,4,6
 284. THEATRUM chemicum praecipuos selectorum auctorum tractatus de chemiae et lapidis philosophici ... - Argentorati : sumptibus heredum Eberh<ardi> Zetzneri, 1659. - 1661. - 6 sv. ; 8° (19 cm)

  Vol. 2: - 549, <7> str..

  Na nasl. str. rukopisni ekslibris : Rudolphi Ferdin. de Winorje <?> 1676. - Uvezano u kožu, sa strane metalne kopče. - Na hrptu : Theat<rum> chemici volumen 2dum 862 (signatura ?). - Na koricama Anno 1677. - Index rerum et verborum. – Yastupljeni autori> Gastonus Clavei, Egydius de Vadis, Georgius Riplei, Albertus Magnus, Ifaaci Hollandi, Bernardi G. Penoti, Josephus Quercetani Armeniaci, Joannis Dee Londinensis, Laurentius Venturae, J.F. Pici Mirandule, Rogerus Bachonis, Richardus Anglici, J. Augustini Panthei.

  Vol. 4: Praecipuos selectorum auctorum tractatus de chemiae et lapidis

  philosophici. - <8>,1014,<34> str. : ilustr.

  Zastupljeni autori: Gastonus Clavei, Egidius de Vadis, Georgius Ripleus, Albertus Magnus, Isaacus Hollandus, Bernardus G. Penotus, Josephus Quercetani Armenia cus, Ioannis Dee Londinentius, Laurentius Ventura, JoaneFranc. PicusMirandulanus,Rogerius Bachonius, Richardus Anglicus, Jo. Augustinus Pantheus. - Index rerum memorabilum.

  Vol. 6: Theologis, medicinis et tam vulgaribus quam hermeticae, chemiae

  studiosis utilisimum ; Ex germanica <et> gallica lingua in latinam

  translatum per Johannem Jacobum Heilmannum. - <18>,772,<26>

  str. : ilustr.

  Zastupljeni autori: Blasius Vigenerius, Johannis Collessonis, Christophori Parisiensis, Johannis Grassei Chortalasseus, Michaelius Sendivoglius Polonius...

   

 285. R-2646
 286. VALERIUS Maximus

  Valerii Maximi Dictorum, factorumq. memerobalium : libri novem : nunc denuo post omnes omnium additiones accuratissime emendati per evangelistam orientem ... : quibus adiecimus fragmenta quedam epitomes decimi libri <et> per C. Titutum Probum ac vitam eiusdem Valerii Maximii : index rerum ac verborum. - Venetiis : apud Franciscum Milocum, 1645. - 238, <9> listova ; 16° (14 cm)

  Uvezano u karton. - Knjiga oštećena crvotočinom. - Na predlistu zapis : ... Red. Sig. Hic liber est mei ... <?> eclesia episcopi Turcelani. - Str. <1>: Valerii Maximi Vita. - Index copiosissimus omnium nomina.

   

   

 287. R-634
 288. VANDER Hammen, Lorenzo

  Don Filipe el Prudente Segundo deste nombre Rey de las Espanas y nuevo mundo / por don Lorenzo Vander Hammen y Leon ... vicario de Iubiles. - En Madrid : por la vivda de Alonso Martin, 1631. - 8, 137, 1 list ; 8° (20 cm)

  Uvezano u meke kartonske korice. - Primjerak oštećen crvotočinom. – Notas margenales.

   

 289. R-587
 290. VARGAS, Alphonso de

  Alphonsi de Vargas Toletani Relatio ad reges et principes christianos de stratagematis et sophismatis politicis Societatis Iesu ad Monarchiam orbis terrarum sibi consiciendam ... - <S. l. : s. n.>, 1642. - 444 str. ; 16° (15 cm)

  Uvezano u pergamenu. - Pečat : Gabinetto di lettura Spalato, F. 90 i 43 A II.

   

 291. R-1249/1,2
 292. VENETIANO, Valerio

  Prato fiorito di varii essempi / raccolti dal ... F. Valerio Venetiano capuccino. - In Venetia : per li Milochi, 1663. - 2 sv. ; 8° (25 cm)

  Uvezano u meke kartonske korice. - Na hrptu : Prato fiorito.

  Pt. 1 : <Divisa in quinti libri>. - <38>, 604 str.

  Nepotpun primj., nedostaje nasl. str. i str. 545-592. - Tavola dei captoli et essempi. - Tavola delle materie e cose piu notabili.

  Pt. 2 : Divisa in sei libri nei guali si descrivono notabili essempi christiani e

  religiosi per ogni stato ... : con due tavole una de capitoli <et> essempi, l' altera delle cose notabili. - <32> str.

  Tavola dei captoli et essempi. - Tavola delle materie e cose piu notabili.

   

 293. R-302
 294. VERNINO, Alessandro

  Della historia delle guerre di Dalmatia sotto il generalato di Leonardo Foscolo : libri duoi / d' Alessandro Vernino : ne'quali si descrivono le attioni seguite dal principio dell' attacco di questa Provincia fin' all' espugnatione di Clissa. - In Venetia : presso Gio. Giacomo Herz, 1648. - 2 sv. ; 8° (16 cm)

  Na predlistu zapis : Vlasništvo gosp. Vjekoslava Radice. - Tavola delle cose piu notabili.

  Libro 1: - <8>, 82 str.

  Libro 2: - 83-157, <16> str.

   

 295. R-672
 296. VOLUMEN statutorum legum ac iurium dd. venetorum / cum correctionibus serenissimorum principum Barbadici, Lauredani, Grimani, Gritti, Trivisani, Venerij, Prioli, Ciconiae, Meme <et> Bembi ; additis recentioribus legibus civilibus <et> criminalibus summopere necesaris <et> Practica summaria, amplissimo indice omnium rubricarum <et> annotationibus <et> postillis in margine omnium legum ; Summo labore <et> studio D. Rizzardi Griffo causidici Veneti ab innumeris erroribus emendatis. - Additis in hac novissima editione, correctionibus serenissimorum principium prioli <et> contareno ac aliis leggibus. - In Venetis : ex typographia ducali Pinelliana, 1638. - <4>,151 str, 370 listova, 40 str. : 1 grafika ; 8° (22 cm)

  Uvezano u kožu, ostaci metalnih kopča. - Primjerak znatno oštećen crvotočinom, papir potamnio od vlage, uvez popustio. - Pečat : Gabinetto di lettura Spalato, C 21. - Na nasl. str. pečat : Biblioteca civile Spalato. - Na str. 1 zapis : Ego Pietro Matulichi <?> viconte.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Naslovna stranica djela N. i P. Zrinskog Adrianszkoga mora Syrena. Venecija : Z. Turrin, 1660.

   

 297. R-435
 298. <VOLUMEN statutorum legum et reformationum civitatis Sibenici : cum tabula rubricarum>. - <Venetiis : apud Nicolaum Morettum, 1608.>. - <17>, 175 listova ; 8° (25 cm)

  Uvezano u tvrde kartonske korice. - Nepotpun primj., nedostaje nasl. str. i str. 70, 71. - Pečat : Gradska biblioteka Split, kupljeno 1911., stara sig. I 1 D 29, br. inv. I/4745. - Tabula statutorum. - Tabula reformationum.

   

 299. R-153
 300. VRANČIĆ, Faust

  Xivvot nikoliko izabraniih divviicz / po Faustu VVrancsichyu bizkupu csanadzkomu, vvichniku czeszarovu iztumacseen. - Romae : apud Aloisium Zannettum, 1606. - 119 str. ; 8° (22 cm)

  Uvezano i laminirano. - Nepotpun primj., nedostaju str. 9, 10, 15, 16, 41-56.

   

 301. R-172
ZRINSKI, Nikola

Adrianszkoga mora Syrena / Groff Zrinszki Petar. - Stampana u Beneczih : pri Zamarii Turrinu, 1660. - <168> listova : ilustr. ; 4° (29 cm)

Uvezano u tvrdi karton. - Stranice nisu numerirane. - Na predlistu zapis: Darovano od gosp. Vjekoslava Radice. - Izv. stv. nasl.: Adriai tengernek Syrenaia / Nikola Zrinski ; preveo Petar Zrinski.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Naslovna stranica djela J. Barakovića Vila Slovinka.
Venecija : N. Pezzana, 1682
Kazalo autora, prevoditelja i urednika

 

Albricius, Nicolaus 1

Alerani, Scipione 58

Amigoni, Giovanni 3

Ančić, Ivan 4

Andrijaševi?, Vital 5

Anselmo Canterburyjski 7

Anticano, Sertonaco 8

Arlotto, Mainardo 9

Bacon, Francis 11

Balbus 92

Bandulavi?, Ivan 157

Barbadicus 220

Barakovi?, Juraj 12

Barisoni, Albertino 208

Barlacchi, Domenico 9

Bartholinus, Thomas 13

Bayer, Ioannes Michael 14

Becte, Davidus von der 15

Bellarmino, Roberto 16

Belli, Costantin 179

Bembi 220

Bentivoglio, Guido 17

Benzi, Bernardino 18

Bernier, Francois 19

Bersabita, Francesco 105

Bijankovi?, Nikola 52

Biringuccio, Vannoccio 20

Bisaccioni, Maiolino 133

Blunt, Henrich 22

Bonacina, Martino 23, 24, 25, 26, 27

Bonamini, Francesco 171

Bond, Joanne 95

Bortoluzzi, Fernando Antonio 74

Boxhornius, Marcus Zverius 199

Briot 179

Brunaccio, Attilio 28

Brusoni, Girolamo 29

Budini?, Šime 164

Bulenger, Iulius Caesar 30

Buonarroti, Michelangelo ml. 128

Calliensus, Horatius Lucius 181

Camilli, Camillo 33, 207

Capharus, Hieronymus 34

Carbon, Ludovic 190

Cardosus, Isac 35

Cascales, Francisco Perez 36

Castellani, Giacomo 105

Castiglione, Valeriano 37

Cattho, Angelo 43

Causino, Nicolo 38, 39

Cavalcanti, Bartolomeo 45

Cavalieri, <Francesco> Bonaventura 40

Cerchiari, Paris 180

Chiffletius, Philippus 182

Cicognini, Giacinto Andrea 41

Ciconia 220

Clemente, Africo 42

Commynes, Philippe de 43

Contarini, Gaspare 45

Cornaro, Luigi 46

Corneille, Thomas 47

Corradus, Pyrrhus 49

Cortivo, Antonio Maria 168

Cosmi, Stjepan 50, 51, 52

Crispinus, Daniel 144

Crotta, Iroldo 53

Curtius Rufus, Quintus 54

Da Cesana, Marcantonio 83

Da Fiano, Giorgio 57

Da Quintiano, Antonio 56

Da Saluthio, Bartolomeo 57

De la Forge, Ludovicus 64

Dell' Hoguette 59

Della Motta Levayer 58

De Rubeis, Constantinus 60

Descartes, René 61, 62, 63, 64

De Silhon 65

Diana, Petrus 66

Di Bari, Francesco Antonio 67

Di Spinelli, Giovanni Paulo 67

Dominis, Markantun de 68

Dondinus, Guilielmus 69

Drexelius, Hieremia 70

Du Buisson 71

Eborensis, Andrea 72

Erizzo, Sebastiano 45

Fabris, Ottavio 73

Farnabius, Thoma 114

Fiamengo, Arnoldo Vuion 74

Filip II, španjolski kralj 44

Fiorentino, Remigio 144

Foresius, Joannes 75

Formenti, Francesco 76

Franjo Saleški, sv. 77

Freschot, Casimiro 191

Frki?, Matija 78

Fuscus, Palladius 116

Galleratus, Paulus 80

Gandutius, Iohannes Baptista 81

Gassendi 19

Gaudenzio, Pietro Vidi Radov?i? Petar

Gazarovi?, Marin 82

Gentilini, Alessandro 83

Getaldi?, Marin 84, 85, 86, 87, 88

Giannotti, Donato 45

Ginammi, Marco 106, 107

Giovinazo, Pietro 89

Giustiniani, Bernardo 90

Glavini?, Franjo 91

Gonella 9

Griffo, Rizzardi 220

Grimani, Pietro 111, 220

Gritti 220

Gronovius, Iohannes Fredericus 92, 186

Grosippus, Pascasius 92

Grozio, Ugo 114, 199

Gualdo Priorato, Galeazzo 93

Guarini, Giovanni Battista 94

Heilmannus, Johannes Jacobus 214

Horatius Flaccus, Quintus 95

Ingegneri, Giovanni 96

Inocent X, papa 31, 32

Inocent XI, papa 55

Isidorus Pelusiota, sv. 97

Isocrates 98

Iuglaris, Aloysius 99, 100

Julije III, papa 182

Kaši?, Bartol 101, 174

Kempis, Tomas 3, 102

Klement VIII, papa 31, 32

Lancellotto, Secondo 103

Lancelotti, Giovanni Paolo 48

Landus, Constantius 104

Las Casas, Bartolome de 105, 106, 107

Lauredanus 220

Laurentus, Andrea 108

Leali, Ioseph 109

Le Bleu, Jacob 110

Lemmi, Francesco Maria 39

Lengueglia, Giovanni Agostino 163

Levakovi?, Rafael 132

Licetus, Fortunius 112

Lipsius, Iustus 186

Livellus, Octavius 113

Lucanus, Marcus Annaeus 114

Lu?i?, Ivan 115, 116, 117, 118

Lupis, Antonio 119

Luzzatto, Simone 120

Maccari, Agostino 121

Maecianus, Lucius Volusius 92

Manutio, Aldo 183

Marcantonio da Cesana 83

Marcellinus Comes 122

Madius, Micha de Barbazanis 117

Marracci, Ludovico 123

Martinius, Valerius 124

Maruli?, Marko 117

Mattei, Loreto 125

Meme 220

Menochio, Giacomo 126

Michelangelo Buonarroti 128

Michelangelo da Venetia 129

Mikalja, Jakov 130

Minucci, Minuccio de 131

Modena, Leon 134

Montanari, Geminiano 135

Mrnavi?, Ivan Tomko 136

Muret, Marc – Antoine 137

Musantius, Ioannes Dominicus 138

Neandrus, Michaelius 98

Nieremberg y Otin, Juan Eusebio 102, 139, 140

Ochus, Hieronymus 141

Oliverio, Michaele Angelo 80

Opitergino, Francesco Melchiore 33

Oraffi, Pietro Marcellino 142

Orbini, Mavro 143

Orsato, Sertorio 53

Ovidius Naso, Publius 144, 145

Ozanam, Jacques 146

Paccinelli, Antonio 147

Pacius, Iulius 148

Pallavicino, Sforza 149

Pamellus, Iacobus 209

Paschalicus, Vincentius 150

Paštri?, Ivan 55

Paullinus, Ioannes 151

Paulus, Paulo de Vidi Pavlovi?, Pavao

Pavao III, papa 182

Pavao V, papa 175

Pavlovi?, Pavao 116

Pellicciari, Bartolomeo 152

Pepe, Stefano 153

Peregrinus, Marcus Antonius 154, 155

Perrot, Nicolas 200

Petronius Arbiter, Gaius 156

Phocylides 98

Pio IV, papa 181, 182

Pio V, papa 76

Pitagora 98

Plati, Guglielmo 158, 159, 160, 161, 162

Plinius Caecilius Secundus Minir, Gaius 163

Plutarh iz Heroneje 98

Polanco, Juan 164

Pop Dukljanin 117

Possevin, Iean Baptiste Bernardin 165

Possinus, Petrus 97

Prioli 220

Priori, Lorenzo 166

Priscianense, Francesco 167

Publius Syrius 137

Putignano, Tiberio 176

Quaerengus, Antonius 169

Quintilianus, Marcus Fabius 170

Radov?i?, Petar 16

Rapin, René 171

Regiselmo, Pasqualino 172

Richelet, P. 173

Rodriguez, Alfonso 176

Rosaccio, Giosepe 177

Rostagno, Giovanni Battista 178

Rycaut 179

Saavedra Fajardo, Diego 180

Sallustius Crispus, Caius 183

Salviani, Gasparo 208

Scamozzi, Giovanni Domenico 188

Schotti, Andrea 186

Sedegno, Ioannis Sanchiez 184

Segneri, Paolo 185

Seneca Minor, Lucius Annaeus 186

Senfrieds, Johann Heindrich 187

Serlio, Sebastiano 188

Servi, Paolo de 131

Sigonius, Carolus 137

Sirmondus, Iacobus 122

Sleiden, Iean 43, 189

Soarius, Cyprianus 190

Spon, Jacob 191, 192

Statius, Publius Papinius 193

Stoz, Matthaeus 195

Stramusoli, Lorenzo 196

Strozzi, Giullio 197

Suenzius, Ioannes 54

Sylvius, Jacobus 198

Tacitus, Cornelius 199, 200

Tagliapetra, Hippolito Maria 201, 202, 203, 204, 205

Tartaglia, Nicolo 206

Tasso, Torquato 33, 207

Tassoni, Alessandro 208

Tertullianus, Quintus Septimius Florens 209

Tesinus, Iacobus 210

Testi, Fulvio 211, 212, 213

Toma Arci?akon 117

Tonelli, Giovanni G. 59

Trivisani 220

Urban VIII, papa 132, 174

Valerius Maximus 215

Vander Hammen, Lorenzo 216

Vargas, Alphonso de 217

Venerius 220

Venetiano, Valerio 218

Vernino, Alessandro 219

Victorel, Andre 165

Vran?i?, Faust 222

Wheler, George 192

Zacco, Alessandro 53

Zrinski, Nikola 223

Zrinski, Petar 223

Zverius, Marcus 199

 

 

Brojevi na desnoj strani odnose se na redni broj katalo&#158;ne jedinice.

 

 

KAZALO MJESTA,
NAKLADNIKA I TISKARA

 

Amstelodami Vidi : Amsterdam

AMSTERDAM

Blaeu, Joan 1668. 117

1686. 64

Boom, Henry i Theodor 1679. 192

Caesius, Guilielmus Ianb 1624. 193

Elzevier, Daniel 1656. 92

1677. 61, 62, 63

Elzevier, Ludovic 1656. 92

ANCONA

Beltrano, Ottavio 1651. 130

Seraphin, Francesco 1678. 4

ANTWERPEN (Antverpia)

Cnobari, Ioannis 1643. 70

Argentoratum Vidi : Strasbourg

BARCELONA

Nogues, Gabriel 1635. 44

BARI

Gaidone, Giacomo 1633. 67

BOLOGNA

Benatius, Victorius (haeredes) 1643. 40

Longi, Iosephi (Gioseffo) <1678.> 20

1678 99 Monti, Iacob (Giacomo) 1665. 210

1688. 191

Zenero, Carlo 1644. 211

1645. 212 Bononia Vidi : Bologna

Colonia Vidi : Coligny

Colonia Agrippina Vidi : Köln

COLIGNY (Cologne)

Sine typographi nomine 1669. 93

Jean de Clou 1685. 71

DILLINGEN (Dilinga)

Bencard, Johann Caspar 1689. 195

DUBLIN

Dobson, E. 1687. 198

Helsham, Sam 1687. 198

Norman, Guil. 1687. 198

Ray, Jos. 1687. 198

FIRENZA

Sine typographi nomine 1691. 10

Giunti 1623. 128

Stamperia di S.A.S. 1692. 185

FRANKFURT am MAIN (Francofurti ad Moenum)

Rulandio 1620. 68

Weiss, Iohann Friderici (Friedrich) 1620. 68

GENEVE

Widerhold, Johann Hermann 1678. 80

GIESSEN

Hampelius, Joseph Diererici 1652. 110

Gissa Vidi : Giessen

Hafnia Vidi : Kobenhavn

HAMBURG (Amburg)

Pomatelli, Bernardino 1688. 15

HANAU (Hanovia)

Hulsius, Levinus (haeredes) 1622. 68

HEIDELBERG

Lancellotti, Iohannis 1618. 68

HELMSTEDT

Gerlach, Johann Nicolaus <1687.> 22

Iakin Vidi: Ancona

INGOLSTADT (Ingolstady)

Haenlin, Gregor 1646. 139

JENA

Officina Sengenwaldiana 1653. 98

KOBENHAVN

Godicchenius, Matthia 1663. 13

KÖLN

Corn. ab Egmond et Socios. 1644. 182

Demen, Hermann 1688. 32

LA HAYE

Uytwerf, Meyndert 1699. 173

Van Bulderen, Henry 1691. 146

Van Dole, Hendri i Louis 1699. 173

LEYDEN

<Elzevir, Bonaventura i Abraham>

Officina Elzeviriana 1631. 189

Vander, Balduinus 1695. 104

LORETO (Lauretum)

Seraphino, Paulo i Io<hannes> Baptista 1649. 130

Lugduni Batavorum Vidi : Leyden

Lugdunum Vidi : Lyon

Lutetiae Parisiorum Vidi Paris

LYON

Amaurly, Thomas 1682. 127

Bachelu, Laurens 1698. 47

Cavallero, Pedro 1679. 102

Deville, Iean Baptiste 1676. 19

Faeton, Iacob 1689. 145

Posuel, Ioannem 1689. 145

Rigaud, Claudium 1689. 145

MADRID

Martin, Alonso 1631. 216

Sanchez, Ludovico 1611. 36

Matriti Vidi : Madrid

Mediolanum Vidi Milano

MESSINA

D' Amico, Vincenzo 1691. 89

MILANO

Marelli, Iosephus 1670. 81

Mediolanum Vidi : Milano

Modona Vidi: Modena

MODENA (Modona)

Verde, Giovanni Maria 1600. 152

Monachium Vidi : Minchen

MÜNCHEN

Rauch, Sebastian 1669. 69

Schell, Maria Magdalena 1668 151

Wagner, Joann 1668. 151

1669. 69 NAPOLI

Roncagliolo, Giovanni Domenico 1611. 96

NAUMBURG

M. M. 1653. 98

Numburgum Vidi : Naumburg

NÜRNBERG

Buggel, John. Leonhard 1687. 187

PADOVA

Sine typografi nomine 1605. 108

1634. 112

1656. 78

Crivellarium, Gasp. 1616. 113

Frambotto, Paolo 1664. 156

Frambotto, Petar Maria 1672. 148

1682. 109

Gattella, <Andrea> 1673. 73

Rizzardus, Carolus 1662. 14

Typographia Seminarii = 1606. 95

Stamperia del Seminario 1689. 170

  1. 123
  2. 196
PARIS

Compagnie des libraires du Palais 1665. 65

Cramoisy, Sebastianum 1619. 122

Jolly, Thomas 1665. 200

Officina Nivelliana 1619. 122

Patavium Vidi : Padova

PESARO

Concordia, Girolamo 1601. 143

De Gottis 1680. 138

Pisaurum Vidi : Pesaro

ROMA

Colonius, Thoma 1657. 118

Utiestenica sfet. Skuppa od

razplodyenya s. vierrae = 1636 164

Pritisctencza S. skupschine od

razplodyenya virre 1638 101 1640 174 <1649.> 130 1662. 16 1688. 55 De Falco, Fabij 1670. 97

Grignani, Ludovic 1629. 169

Komarek Boemi, Jo. Jacobus 1693. 7

Rev. Camera apostolica 1651. 31

Stamparia della Sacra Congregatia

de propaganda fide = 1631. 132

Typis Vaticanis 1632. 136

Zannetti, Aloysio 1603. 85, 86

1606. 222

Rothomagus Vidi : Rouen

ROUEN

Berthelin, Jean 1634. 43

Du Mesnil, Ludovicus 1662. 209

Grivet, Claud 1662. 209

STRASBOURG

Zetzner, Eberhard 1659. 214

TORINO

Sinibaldo, Gio<vanni> 1668. 178

TOULOSE

Bosc, Dominique 1617. 165

Boude, I. 1617. 165

TREVISO (Trevigi)

Deuchino, Evangelista 1604. 177

Di Bianchi, Giovanni Battista 1689. 74

Molino, Giovani 1692. 42

Pianta, Gasparo 1698. 3

Tricassium Vidi : Troyes

TROYES

Chevillot, Petri 1603. 30

UDINE

Schirattus, Nicolaus 1656. 194

1686. 111 Ultrajectum Vidi : Utrecht

Utinum Vidi : Udine

UTRECHT

Waesberge, Ioannes 1643. 11

VENEZIA (Venetia, Mletzi, Bneczi)

Sine typographi nomine 16--. 103

Segno del lione 1606. 206

Alberti, Giovanni 1621. 197

Albrizzi, Girolamo 1695. 125

Baba, Andrea 1616. 28

Francesco 1628. 205

1640. 181

  1. 181
  1. 142
1672. 114 Balleonio, Paulo 1655. 79 1699. 49 Barezzi, Barezzo 1609. 57

Bertano 1673. 35

Bertonus, Ioannes Baptista 1600. 172

Bosio, Antonio 1681. 121

Brigna, Francisco 1678. 150

Brigonci, Gio<vanni> Pietro 1662. 46

Brogiollum, Marcus Antonius 1639.- 1641. 124

Broiollo, Francisco 1665. 157

Bruni, Bartholomaei 1665. 190

Cagnolini, Ioannes 1684. 100

Calleoni, Gioanne 1638. 120

Catani, Gio. Battista 1676. 51

Cesteri, Gio. Battista 1653. 33, 207

Combi, Ioan. Baptista 1621. 72

1652. 53

1655. 133

1673. 179

  1. 149
1692. 90 Conzatti, Zaccaria 1668. 147

Cosmerovius, Joannes Christopher 1679. 75

Curti, Steffano 1673. 29, 116

1674. 115

1675. 56

1676. 213

<1687.> 1

Deuchino, Evangelista 1608. 154

  1. 94
1619. 76 1623. 82, 154

Di Pauli, Gio. 1693. 9

Imberti, Ghirardus 1629. 54

Fiorina, Vincentio 1607. 87, 88

Fontana, Bartholomaeus 1629. 27

Franceschi, Francesco de 1600. 188

Ginammi, Bartol 1657. 91 1640. 106 1643. 105

Ginammi, Marco 1636. 107

Giuliani, Gio. Antonio 1634 203, 204

Giunta (Iunta), obitelj 1629. 25

1643. 175

1650. 142

1657. 141

Giunta, Bernardum 1607. 84

Grill, Matthali 1623. 154

Guarisco, Marco 1611. 129

Guerigli 1635/1636. 176

Hertz, Gio<vanni> Giacomo 1648. 219

1686. 163

Imberti, Iseppo 1621. 202

Imberti, Ghirardum de 1629. 54

Indrich, Gio. Battista 1678. 17

La Nou 1655. 133

1673. 179

1683. 149

1692. 90

Lovisa, Domenico 1693. 2

16-- 168

Meietti, Roberto 1677. 131

Milocho, obitelj 1663. 218

Miloco, Benedetto (Milocho) 1678. 134

  1. 5
1683. 140 Francisco 1645. 215

Petrus 1621. 34

1625. 183 1641. 124

Morettum, Nicolaus 1608. 221

Oddoni, Guglielmo 1645. 160,162

Pavini, Alvise 1698. 171

Pezzana, Nicolo 1664. 208

1669. 186

1670. 83

1672. 199

1682. 12

1684. 180

1685. 39

1686. 6

Pezzana, Nicolo 1691. 38

Poletti, Andrea 1699. 52

Prodotto (Prodoctos) 1693. 119

<1650.> 167

Pulciani, Io. Baptista 1608. / 1609 94,154 Rodellin, Francesco 1628. 201

Scoti, Hieronymus (haeredes) 1605. 126

Spineda 1625. 144

Storti, Francesco 1649. 8

Tomasini 1659. 158, 161

1645. 159 Tramontin, Giovanni Battista 1684. 77

Tramontin, Giuseppe 1697. 58

Turrini, Zamarius 1656. 59

1660. 223

1662. 153

Typographia Ducali Pinelliana 1638. 220

1644. 60

1669. 50 Zatta, Alessandro 1670. 41

Zattoni, Giacomo 1678. 166

Valentius, Georgius 1618 137

Valentino, Giorgio 1630. 45

Mattheo 1611. 184

Valvassense, Francesco 1657. 18

VINCENZA (Vicentia)

Amadeo, Dominico 1626. 155

Meietto, Antonio 1626. 155

WIEN (Vienna)

Cosmerovius, Ioannis Christophorus 1679. 75

Sine loco et typographi nomine :

<16--> 21

<1629.> 37

1650. 48 1653. 66

1684. 135

1642. 217

Popis ilustracija

 

 1. G. Brusoni. Historia dell' ultima guerra tra' Veneziani e Turchi. Venecija : S. Curti, 1673.
 2. M. de Dominis. De republica ecclesiastica libri X. Heidelberg : Lancellott, 1678.
 3. T. Bartholinus. Epistolarum medicinalium. Kopenhagen : M. Godicchenius, 1663.
 4. R. Descartes. Tractatus de homine. Amsterdam : Blaev, 1686.
 5. Fucaria et auctaria ad apiaria philosophiae mathematicae. Venecija : P. Baleoni, <1655.>.
 6. M. Getaldi?. Apollonius redivivus seu restituta Apollonii Pergaei Inclinationum geometria. Venecija : B. Iunta 1607.
 7. Q. Horatius Flacus. Padova : Typographia Seminarii, <1606.>
 8. C. Landus. Selectiorum numismatum. Lyon : B. Vander, 1695.
 9. I. Lu?i?. De Regno Dalmatiae et Croatiae libri sex. Amsterdam : I. Blaev, 1668.
 10. J. Mikalja. Blago jezika slovinskoga. Ancona : O. Beltrano, 1651.
 11. Michelangelo Buonarroti. Rime. Firenza : Giunti, 1623.
 12. Rycaut. Istoria dello stato presente dell' Imperio Ottomano. Venecija : Combi, La Nou, 1673.
 13. Index librorum prohibitorum cum regulis confectis per patres a Trident. Synodo delectos. Venecija, 1640.
 14. Sacrosancti et oecumenici Concilii Tridentini. Koln : Corn. ab Egmond et Socios., 1644.
 15. S. Serlio. Tutte l' opere d' architettura et prrospetiva. Venecija : Franceschi, 1600.
 16. J. Spon. Voyage d' Italie de Dalmatie de Grece et du Levant fait aux annees 1675. & 1676. Amsterdam : H. i T. Boom, 1679.
 17. Statuta municipalia ac reformationes magnif. Communitatis Brachiae. Udine : N. Schiratto, 1656.
 1. N. i P. Zrinski. Adrianszkoga mora Syrena. Venecija : Z. Turrin, 1660.
 2. J. Barakovi?. Vila Slovinka. Venecija : N. Pezzana, 1682.
 

 

CIP-Katalogizacija u publikaciji

Sveučilišna knjižnica u Splitu

UDK 094 "16" : 027.7 ( 497.5 Split ) ( 061.4 )

SVEUČILIŠNA knjižnica (Split)

Knjige tiskane u XVII. stoljeću : katalog fonda Sveučilišne knjižnice u Splitu / [ autor kataloga Mihaela Kovačić] . - Split : Sveučilišna knjižnica, 1998. - 132 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Publikacije Sveučilišne knjižnice u Splitu ; 17)

Na spor. nasl. str.: Libri XVII. saeculo typis impressi : catalogus fundi Bibliothecae Universitatis studiorum Spalatensis. – Izložba je održana od 29. rujna do 5. listopada 1998. u Multimedijalnom kulturnom centru u Splitu. - Str. 7-17 : O sadržaju fonda knjiga iz XVII. stoljeća u Sveučilišnoj knjižnici u Splitu / Mihaela Kovačić. – Bilješke uz tekst. - Kazala.

ISBN 953-96216-4-X

1. Kovačić, Mihaela

 

 

ISBN 953-96216-4-X

 

 

 

Katalog je tiskan uz novčanu potporu :
Grada Splita