Sveučilišna knjižnica u Splitu matična je knjižnica za knjižnice sastavnica Sveučilišta u Splitu te ostale visokoškolske i specijalne knjižnice na području Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije, a sukladno Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/2019) i Pravilniku o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 43/2001).

Služba za istraživanje i razvoj Sveučilišne knjižnice u Splitu funkcionira kao razvojna matična služba te je dio nacionalne mreže matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj.


Kontakt:

Irena Urem, viša knjižničarka
tel.: (021) 434 842; 095 9001 532
e-mail: iurem@svkst.hr


Ljiljana Poljak, dipl. knjižničar
tel.: (021) 434 822
e-mail: ljpoljak@svkst.hrRadno vrijeme:

ponedjeljak – petak: od 7 do 15 sati


Organizacija i poslovanje

Područje djelovanja sveučilišnih matičnih knjižnica prema županijama Republike Hrvatske

 

Nadležnost:

– visokoškolske knjižnice Sveučilišta u Splitu, Veleučilišta u Šibeniku, Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu te druge visokoškolske knjižnice na području Splitsko-dalmatinske, Zadarske, Šibensko-kninske i Dubrovačko-neretvanske županije
– specijalne i baštinske knjižnice na području Splitsko-dalmatinske, Zadarske, Šibensko-kninske i Dubrovačko-neretvanske županije

 

Temeljni poslovi:

– nadzor nad postojećim poslovanjem knjižnica
– suradnja u oblikovanju, upravljanju i zaštiti fondova
– unapređenje korisničkih usluga, prostora i opreme
– organizacija stručnog osposobljavanja i usavršavanje djelatnika u novim znanjima, vještinama i kompetencijama
– osnivanje i prestanak rada knjižnica
– terenski rad

 

Razvojni poslovi:

– osuvremenjivanje i uvođenje novih poslova i usluga (savjetodavna uloga)
– planiranje, unapređivanje i koordiniranje poslovanja među knjižnicama
– izrada dugoročnih razvojnih planova, programa i sl.
– povezivanje knjižnica u mrežu knjižnica i objedinjuje u jedinstveni knjižnično-informacijski sustav Republike Hrvatske
– administratorska uloga u Sustavu jedinstvenog elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica za područje matičnosti repozitoriji.

 

Ostali poslovi:

– bibliometrijske usluge za potrebe znanstveno-nastavničkog osoblja Sveučilišta u Splitu, znanstvenika instituta te uredništva časopisa Splitsko-dalmatinske županije, u suradnji s Odjelom za korisnike
– aktivnosti na povećanju vidljivosti znanstvene produkcije Sveučilišta u Splitu
– sadržajno i stilsko uređivanje mrežnih stranica u suradnji s IT odjelom.

Propisi u knjižničarstvu

Sve dokumente (zakone, pravilnike, uredbe i ostalo) možete pronaći na Portalu matične djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj.

Stručni nadzor

Sukladno čl. 33., 34., 42.,43. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/2019; 98/2019) i Pravilnikom o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 43/2001), Sveučilišna knjižnica u Splitu kao sveučilišna matična knjižnica nadležna je za stručni nadzor nad radom visokoškolskih i specijalnih knjižnica, pružanje stručne pomoći vezane uz osnivanje i prestanak rada visokoškolskih i specijalnih knjižnica te planiranje i unaprjeđivanje djelatnosti visokoškolskih i specijalnih knjižnica i njihova međusobnog povezivanja i uključivanja u jedinstven knjižnični sustav Republike Hrvatske.
Sukladno Pravilniku o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj matične knjižnice nadziru rad knjižnica u sustavu svoje matične djelatnosti izravnim uvidom u njihov rad i na temelju izvješća što ih knjižnice dostavljaju na njezin zahtjev; prati rad knjižnica kojima je matična, proučava njihovo stanje i potrebe, njihov ustroj, poslovanje i način rada; savjetodavno pomaže knjižnicama u stručnom radu, uspostavljanju, organiziranju i obavljanju knjižnične djelatnosti jedinstvenom poslovanju dostizanja propisanih standarda i drugo.
Vrste nadzora u knjižnicama po učestalosti i cjelovitosti:
1. Redoviti nadzori provode se u knjižnicama prema procjeni potrebe neposredne sveučilišne matične knjižnice. Nadzor je obuhvatom cjelovit.
2. Izvanredni nadzori se provode u slučajevima preseljenja, poplava i drugih izvanrednih okolnosti. Nadzor je obuhvatom cjelovit za preseljenje knjižnice, a za izvanredne okolnosti može biti djelomičan (tiče se npr. kod poplava – dio poplavljene građe).
3. Nadzor na zahtjev knjižnice/institucije
Novi hodogram terenskog rada za 2020. godinu


COVID-19

Sve smjernice i preporuke o radu knjižnica za vrijeme koronavirusa možete pronaći na Portalu matične djelatnosti knjižnica Republike Hrvatske.

Programi zaštite baštinskih knjižnica

2018. Knjižnica Franjevačkog samostana u Imotskom (izvještaj)
2017. Knjižnica Samostana sv. Frane u Splitu (izvještaj)
2017. Knjižnica Samostana sv. Ante na Poljudu u Split (izvještaj)
2014. Knjižnica sv. Ante na Dridu na Čiovu (preporuka)
2014. Knjižnica sv. Lovre u Šibeniku (trogodišnji program) (stanje | izvješće | revizija)
2013. Knjižnica sv. Frane u Šibeniku (izvještaj)
2012. Knjižnica Gospe od Pojišana (izvještaj)
2012. Knjižnica Dominikanskog samostana u Starom Gradu na Hvaru (izvještaj)
2011. Ostavština Josipa Tabaka u KUD-u Hrvatski sastanak 1888 u Selcima na otoku Braču (prijedlog)
2010. Knjižnica Zbirci knjiga iz samostana sv. Antuna u Herceg Novom, danas pohranjene u Samostanu sv. Josipa u Splitu (popis)
2010. Knjižnici franjevačkog samostana Uznesenja Marijina (Gospe Anđela) nad Orebićima (popis)
2009. Knjižnica obitelji Fisković (popis | izvještaj)
2007. Program zaštite i očuvanja knjižnične građe koja ima svojstvo kulturnog dobra (Hrvatski zavod za knjižničarstvo)


Revizija

Prema članku 7. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/2019) knjižnice su dužne poduzimati mjere za zaštitu knjižnične građe te redovito provoditi postupak revizije i otpisa građe sukladno pravilniku kojim se uređuje zaštita, revizija i otpis knjižnične građe, a koji donosi ministar nadležan za kulturu, uz prethodno mišljenje Hrvatskoga knjižničnog vijeća.
Isto tako prema članku 46. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/2019) Zakonodavac će novčanom kaznom od 5.000,00 do 30.000,00 kuna kazniti knjižnicu te pravnu osobu u čijem se sastavu nalazi knjižnica ukoliko nije poduzela mjere za zaštitu knjižnične građe te nije redovito provodila postupak revizije i otpisa građe sukladno pravilniku iz članka 7. ovoga Zakona.
Pravilnikom o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/2002) utvrđuje se postupak i određuju rokovi revizije knjižnične građe te otpis knjižnične građe.
Pravilnikom o zaštiti knjižnične građe (NN 52/2005) uređuju se mjere zaštite i očuvanja knjižnične građe i to uvjeti čuvanja, način pohrane i oblici korištenja knjižnične građe.

 1. Revizija i otpis knjižnične građe : kratke upute za visokoškolske, znanstvene i specijalne knjižnice
 2. Prijedlozi obrazaca

Upisnik knjižnica RH

Temeljem Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/2019, 98/2019) i Pravilnika o Upisniku knjižnica (NN 78/2020) Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske od rujna 2020. godine u svrhu praćenja stanja u knjižničnoj djelatnosti Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu vodi Upisnik knjižnica u Republici Hrvatskoj.

Upisnik sadrži temeljne podatke o svim knjižnicama u Republici Hrvatskoj, bilo da djeluju kao pravne osobe ili u sastavu drugih pravnih osoba. Sadrži imenik s abecednim popisom knjižnica koje su dio Upisnika i obrazac za unos podataka prilikom prijave knjižnice u sustav, kao i u slučaju potrebe za izmjenom podataka knjižnica koje su već uvrštene u Upisnik. Svi javno dostupni podaci Upisnika objedinjeni su u jedinstvenoj datoteci, koju je moguće preuzeti.


Repozitoriji

Digitalni repozitorij Sveučilišta u Splitu okuplja, trajno pohranjuje i omogućuje slobodan pristup znanstvenim i stručnim radovima koji su nastali radom Sveučilišta u Splitu, odnosno radom sastavnica, djelatnika i studenata Sveučilišta.


Vrste objekata koji se mogu pohraniti u repozitorij
 • Završni, diplomski i specijalistički radovi (nastali završetkom preddiplomskog, diplomskog, poslijediplomskog specijalističkog ili poslijediplomskog stručnog studija)
 • Umjetnički završni i diplomski radovi (nastali završetkom preddiplomskog i diplomskog stručnog studija)
 • Disertacije i znanstveni magistarski radovi (nastali završetkom poslijediplomskog doktorskog ili poslijediplomskog znanstvenog studija)
 • Radovi objavljeni u časopisu (znanstveni ili stručni radovi u procesu objave- preprint ili objavljeni u časopisu)
 • Radovi objavljeni u zborniku (razne vrste radova objavljenih u zbornicima s konferencija)
 • Poglavlja u knjizi
 • Izlaganje na skupu (može djelovati samostalno ili kao cjelina koja se povezuje s ostalim objektima, poput radova u zborniku)
 • Knjiga
 • Slikovna građa
 • Audio građa
 • Audiovizualna građa (dugi i kratki video zapisi u čijem su stvaranju sudjelovali djelatnici ustanove vlasnika repozitorija)
 • Skup podataka (omogućava dijeljenje skupova istraživačkih podataka sukladno FAIR data principima – Findable, Accessible, Interoperable and Reusable)
 • Obrazovni sadržaj (vježbe, simulacije, ankete, dijagrami, eksperimenti, demonstracije, baze pitanja i sl.)
 • Ostale vrste dokumenata (izvještaji (tehnički, interni, projektni), tehnička dokumentacija, projektni prijedlozi, elaborati i studije, planovi rada i sl.)

 • Sveučilišna knjižnica u Splitu unosi radove i metapodatke u repozitorije Sveučilišnog odjela za studije mora i Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti, dok za Sveučilišni odjel stručnih studija provjerava pohranjene radove i po potrebi ih uređuje.


  Predavanja i radionice

  2020. RDA: Istraživački podaci – što s njima? – webinar o demonstraciji unosa istraživačkih podataka
  2020. RDA: Istraživački podaci – što s njima? – webinar za istraživače, studente poslijediplomskih i doktorskih studija te knjižničare
  2020. RDA: Istraživački podaci – što s njima? – webinar za urednike repozitorija i knjižničare

  Prethodna događanja

  2019. Ana Utrobičić: Sustavno pretraživanju literature za knjižničare visokoškolskih knjižnica Sveučilišta u Splitu i ostalih zainteresiranih knjižničara iz sustava matičnosti
  2019. Bojan Macan, Jadranka Stojanovski, Alen Vodopijevec: Promjene koje (znanstveni) život znače
  2019. Elektronički izvori znanstvenih i stručnih informacija: radionica
  2019. Ivana Čadovska, Goranka Mitrović: Značaj bibliometrijskih analiza u kvantitativnom vrednovanju kvalitete znanstvene djelatnosti
  2019. Dina Vrkić: Scopus obuka
  2018. Zagorka Majstorović: Revizija i otpis knjižnične građe u visokoškolskim, znanstvenim i specijalnim knjižnicama
  2018. Penn State University Libraries, Sveučilišna knjižnica u Splitu: Edukacija korisnika u visokoškolskim knjižnicama
  2017. Bojan Macan: Autorskopravna pitanja u kontekstu izgradnje otvoreno dostupnih digitalnih repozitorija (PDF)

  2016. Ivo Tokić: Upravljanje kvalitetom za knjižničare (PDF)
  2015. Dina Vrkić: Radionica o Mendeleyu (posebno za knjižničare, posebno za nastavnike i studente)
  2014. Jadranka Stojanovski, Bojan Macan, Alen Vodopijevac: Otvorena znanost-FOSTER
  2014. Lidija Jurić-Vukadin: UDK u praksi – novo izdanje UDK 2013 (CSSU)
  2013. Vesna Špac, Alisa Martek: Specijalne knjižnice
  2013. Dubravka Dujmović: Revizija i otpis knjižnične građe (CSSU Split, Dubrovnik) (PDF)
  2013. Edita Bačić: Javno zagovaranje visokoškolskih knjižnica : što to znači?
  2012. Bojan Macan: Publish or perish iliti kako odabrati THE časopis (PDF)
  2012. Maja Batinica: The University of Aucland Library Service
  2009. Maja Jokić: Visokoškolske i specijalne knjižnice: nužnost prilagođavanja promjenama (CSSU) (PDF)
  2009. Maja Jokić: Časopis – komunikacijski medij u znanosti (CSSU)
  2008: Tinka Katić: Program zaštite baštinskih zbirki u hrvatskim knjižnicama
  2007. Tibor Toth: HID i otvoreni pristup znanstvenim informacijama
  2007. Maja Batinica: O knjižničnom sustavu Voyager
  2007. Lidija Jurić Vukadin: UDK-Opće pomoćne oznake, teorija i praksa (PDF)  Portal matične djelatnosti RH


  Knjižnice u Republici Hrvatskoj

  Novosti iz Matične službe za istraživanje i razvoj

  X